Kodeks postępowania administracyjnego

Powtórzenie KPA, pytania ze znajomośći kodeksu postępowania administracyjnego.

Prawo, powtórzenie. 20 pytań.

REKLAMA
kpa normuje postepowanie
a) Przed organami adm. pub. w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych
c) W sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między org. JST i org. Adm. rządowej oraz między organami i podmiotami
b) Przed innymi organami państwowymi oraz przed podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt. a
2. Przepisów KPA nie stosuje się do: (Art. 3 KPA)
c) Postępowania w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególnie nie stanowią inaczej
a) Postępowania w sprawach karnych skarbowych
spory o właściwość rozstrzygają
d) Między org. Adm. pub., gdy jednym z nich jest minister- Prezes Rady Ministrów
a) Między kierownikami służb, inspekcji i straży adm. zespolonej tego samego powiatu działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty- starosta
c) Między wojewodą a organami adm. niezespolonej- minister właściwy do spraw adm. pub. po porozumieniu z org. Sprawującym nadzór nad org. Pozostającym w sporze z wojewodą
b) Między wojewodami oraz org. Adm. zespolonej w różnych województwach- minister właściwy do spraw adm. publicznej
4. Spory kompetencyjne miedzy org. JST a org. Adm. rządowej rozstrzyga: (Art. 22 §2 KPA)
sąd administracyjny
5. Org. Społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: (Art.31 KPA)
b) Dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej org. I gdy przemawia za tym interes społeczny
a) Wszczęcia postępowania
6. Zgodnie z KPA: (Art. 149 KPA)
a) Wznowienie post. Następuje w drodze postanowienia
c) Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia
b) Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy
7. Zgodnie z KPA, ugoda jest dopuszczalna: (Art. 144 KPA)
b) Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy
a) W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem adm. Pub
c) Jeśli przyczyni się to do uproszczenie lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa
8. Zgodnie z KPA: (Art. 58, 59 KPA)
a) W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy
c) Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie
9. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany: (Art. 108 KPA)
a) decyzji od której służy odwołanie, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony
odwołanie
ma charakter względnie dewoutywny
c) Wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
świadkami nie mogą być
b) Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione z obowiązku zachowania tej tajemnicy
c) Duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi
a) Osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń
12. Zgodnie z KPA właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji:
b) Gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze- ten organ
a) Co do zasady jest organ wyższego stopnia, w stosunku do organu, który tę decyzję wydał
zakaz reformationis In peius:
c) Nie ma wpływu na zakres rozpoznania sprawy ani nie zwalnia organu odwoławczego z obowiązku wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy
d) Oznacza, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, a może pogorszyć sytuację strony odwołującej się, jeżeli zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny
służy ochornie interesow stronie odwołujacej się
zażalanie
c) Przysługuje od rozstrzygnięć nie ostatecznych, a zatem ma charakter środka prawnego zwyczajnego
b) Jest środkiem prawnym przysługującym na postanowienia
a) Jest środkiem prawnym, którego konstrukcja prawna wykazuje istotne różnice w stosunku do odwołania
15. Zażalenie przysługuje na postanowienie
c) O odmowie do przywrócenia terminu
d) O odmowie wszczęcia postępowania
a) O odmowie wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej
b) O odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu
16. Zgodnie z KPA organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
c) Wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa
b) Wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości
d) Dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną
zgodnie z KPA
a) decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez org. Adm. pub., który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony
c) Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa
b) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez org. Adm. pub., który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony
organ administracji publicznej zawiesza postępowanie
c) W razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony
b) W razie śmierci strony lub jednej ze strony, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe
a) Jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu
d) W razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych
19. Zgodnie z KPA
b) organ administracji publicznej umarza postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym
a) Jeśli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części
Zgodnie z KPA
a) Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ adm. pub. wyższego stopnia, chyba, że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.