Pytania i odpowiedzi

Kodeks postępowania administracyjnego

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test KPA, pytania ze znajomośći kodeksu postępowania administracyjnego.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 29994 razy
Pytanie 1
kpa normuje postepowanie
a) Przed organami adm. pub. w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych
b) Przed innymi organami państwowymi oraz przed podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt. a
c) W sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między org. JST i org. Adm. rządowej oraz między organami i podmiotami
Pytanie 2
2. Przepisów KPA nie stosuje się do: (Art. 3 KPA)
a) Postępowania w sprawach karnych skarbowych
c) Postępowania w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególnie nie stanowią inaczej
Pytanie 3
spory o właściwość rozstrzygają
a) Między kierownikami służb, inspekcji i straży adm. zespolonej tego samego powiatu działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty- starosta
b) Między wojewodami oraz org. Adm. zespolonej w różnych województwach- minister właściwy do spraw adm. publicznej
c) Między wojewodą a organami adm. niezespolonej- minister właściwy do spraw adm. pub. po porozumieniu z org. Sprawującym nadzór nad org. Pozostającym w sporze z wojewodą
d) Między org. Adm. pub., gdy jednym z nich jest minister- Prezes Rady Ministrów
Pytanie 4
4. Spory kompetencyjne miedzy org. JST a org. Adm. rządowej rozstrzyga: (Art. 22 §2 KPA)
sąd administracyjny
Pytanie 5
5. Org. Społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: (Art.31 KPA)
a) Wszczęcia postępowania
b) Dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej org. I gdy przemawia za tym interes społeczny
Pytanie 6
6. Zgodnie z KPA: (Art. 149 KPA)
a) Wznowienie post. Następuje w drodze postanowienia
b) Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy
c) Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia
Pytanie 7
7. Zgodnie z KPA, ugoda jest dopuszczalna: (Art. 144 KPA)
a) W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem adm. Pub
b) Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy
c) Jeśli przyczyni się to do uproszczenie lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa
Pytanie 8
8. Zgodnie z KPA: (Art. 58, 59 KPA)
a) W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy
c) Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie
Pytanie 9
9. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany: (Art. 108 KPA)
a) decyzji od której służy odwołanie, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony
Pytanie 10
odwołanie
ma charakter względnie dewoutywny
c) Wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
Pytanie 11
świadkami nie mogą być
a) Osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń
b) Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione z obowiązku zachowania tej tajemnicy
c) Duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi
Pytanie 12
12. Zgodnie z KPA właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji:
a) Co do zasady jest organ wyższego stopnia, w stosunku do organu, który tę decyzję wydał
b) Gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze- ten organ
Pytanie 13
zakaz reformationis In peius:
służy ochornie interesow stronie odwołujacej się
c) Nie ma wpływu na zakres rozpoznania sprawy ani nie zwalnia organu odwoławczego z obowiązku wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy
d) Oznacza, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, a może pogorszyć sytuację strony odwołującej się, jeżeli zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny
Pytanie 14
zażalanie
a) Jest środkiem prawnym, którego konstrukcja prawna wykazuje istotne różnice w stosunku do odwołania
b) Jest środkiem prawnym przysługującym na postanowienia
c) Przysługuje od rozstrzygnięć nie ostatecznych, a zatem ma charakter środka prawnego zwyczajnego
Pytanie 15
15. Zażalenie przysługuje na postanowienie
a) O odmowie wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej
b) O odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu
c) O odmowie do przywrócenia terminu
d) O odmowie wszczęcia postępowania