Pytania i odpowiedzi

Kodeks postępowania administracyjnego

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test KPA, pytania ze znajomośći kodeksu postępowania administracyjnego.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 39516 razy
Pytanie 1
kpa normuje postepowanie
a) Przed organami adm. pub. w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych
b) Przed innymi organami państwowymi oraz przed podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt. a
c) W sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między org. JST i org. Adm. rządowej oraz między organami i podmiotami
Pytanie 2
2. Przepisów KPA nie stosuje się do: (Art. 3 KPA)
a) Postępowania w sprawach karnych skarbowych
c) Postępowania w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególnie nie stanowią inaczej
Pytanie 3
spory o właściwość rozstrzygają
a) Między kierownikami służb, inspekcji i straży adm. zespolonej tego samego powiatu działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty- starosta
b) Między wojewodami oraz org. Adm. zespolonej w różnych województwach- minister właściwy do spraw adm. publicznej
c) Między wojewodą a organami adm. niezespolonej- minister właściwy do spraw adm. pub. po porozumieniu z org. Sprawującym nadzór nad org. Pozostającym w sporze z wojewodą
d) Między org. Adm. pub., gdy jednym z nich jest minister- Prezes Rady Ministrów
Pytanie 4
4. Spory kompetencyjne miedzy org. JST a org. Adm. rządowej rozstrzyga: (Art. 22 §2 KPA)
sąd administracyjny
Pytanie 5
5. Org. Społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: (Art.31 KPA)
a) Wszczęcia postępowania
b) Dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej org. I gdy przemawia za tym interes społeczny
Pytanie 6
6. Zgodnie z KPA: (Art. 149 KPA)
a) Wznowienie post. Następuje w drodze postanowienia
b) Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy
c) Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia
Pytanie 7
7. Zgodnie z KPA, ugoda jest dopuszczalna: (Art. 144 KPA)
a) W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem adm. Pub
b) Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy
c) Jeśli przyczyni się to do uproszczenie lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa
Pytanie 8
8. Zgodnie z KPA: (Art. 58, 59 KPA)
a) W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy
c) Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie
Pytanie 9
9. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany: (Art. 108 KPA)
a) decyzji od której służy odwołanie, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony
Pytanie 10
odwołanie
ma charakter względnie dewoutywny
c) Wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
Pytanie 11
świadkami nie mogą być
a) Osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń
b) Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione z obowiązku zachowania tej tajemnicy
c) Duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi
Pytanie 12
12. Zgodnie z KPA właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji:
a) Co do zasady jest organ wyższego stopnia, w stosunku do organu, który tę decyzję wydał
b) Gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze- ten organ
Pytanie 13
zakaz reformationis In peius:
służy ochornie interesow stronie odwołujacej się
c) Nie ma wpływu na zakres rozpoznania sprawy ani nie zwalnia organu odwoławczego z obowiązku wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy
d) Oznacza, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, a może pogorszyć sytuację strony odwołującej się, jeżeli zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny
Pytanie 14
zażalanie
a) Jest środkiem prawnym, którego konstrukcja prawna wykazuje istotne różnice w stosunku do odwołania
b) Jest środkiem prawnym przysługującym na postanowienia
c) Przysługuje od rozstrzygnięć nie ostatecznych, a zatem ma charakter środka prawnego zwyczajnego
Pytanie 15
15. Zażalenie przysługuje na postanowienie
a) O odmowie wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej
b) O odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu
c) O odmowie do przywrócenia terminu
d) O odmowie wszczęcia postępowania
Pytanie 16
16. Zgodnie z KPA organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
b) Wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości
c) Wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa
d) Dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną
Pytanie 17
zgodnie z KPA
a) decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez org. Adm. pub., który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony
b) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez org. Adm. pub., który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony
c) Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa
Pytanie 18
organ administracji publicznej zawiesza postępowanie
a) Jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu
b) W razie śmierci strony lub jednej ze strony, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe
c) W razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony
d) W razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych
Pytanie 19
19. Zgodnie z KPA
a) Jeśli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części
b) organ administracji publicznej umarza postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym
Pytanie 20
Zgodnie z KPA
a) Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ adm. pub. wyższego stopnia, chyba, że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy