Kodeks postępowania administracyjnego

Pytanie 1
kpa normuje postepowanie
Pytanie 2
2. Przepisów KPA nie stosuje się do: (Art. 3 KPA)
Pytanie 3
spory o właściwość rozstrzygają
Pytanie 4
4. Spory kompetencyjne miedzy org. JST a org. Adm. rządowej rozstrzyga: (Art. 22 §2 KPA)
Pytanie 5
5. Org. Społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: (Art.31 KPA)
Dalej