Kodeks postępowania administracyjnego

Test KPA, pytania ze znajomośći kodeksu postępowania administracyjnego.

20 pytań Strona 1 gosiapiw
kpa normuje postepowanie
a) Przed organami adm. pub. w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych
b) Przed innymi organami państwowymi oraz przed podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt. a
c) W sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między org. JST i org. Adm. rządowej oraz między organami i podmiotami
d) W sprawach wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi.
2. Przepisów KPA nie stosuje się do: (Art. 3 KPA)
a) Postępowania w sprawach karnych skarbowych
b) Skarg i wniosków przed org. Państwowymi, organami JST oraz przed org. Organizacji społecznych
c) Postępowania w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególnie nie stanowią inaczej
d) Wydawania zaświadczeń
spory o właściwość rozstrzygają
a) Między kierownikami służb, inspekcji i straży adm. zespolonej tego samego powiatu działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty- starosta
b) Między wojewodami oraz org. Adm. zespolonej w różnych województwach- minister właściwy do spraw adm. publicznej
c) Między wojewodą a organami adm. niezespolonej- minister właściwy do spraw adm. pub. po porozumieniu z org. Sprawującym nadzór nad org. Pozostającym w sporze z wojewodą
d) Między org. Adm. pub., gdy jednym z nich jest minister- Prezes Rady Ministrów
4. Spory kompetencyjne miedzy org. JST a org. Adm. rządowej rozstrzyga: (Art. 22 §2 KPA)
sąd administracyjny
PRM
wojewoda
minister właściwy do spraw administracji publicznej
5. Org. Społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: (Art.31 KPA)
a) Wszczęcia postępowania
b) Dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej org. I gdy przemawia za tym interes społeczny
c) Wyłącznie wszczęcia postępowania i wniesienia sprzeciwu do org. Właściwego oraz wznowienia postępowania
d) Wyłącznie wszczęcia postępowania, wniesienia sprzeciwu do org. Właściwego oraz wznowienia postępowania i skargi do sądu administracyjnego
Dalej
Pozostały 3 strony