Pytania i odpowiedzi

GOSP.UBEZ 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. .
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 177 razy
Pytanie 1
Środki własne definiowane są w art. 238 u.d.u.r. jako aktywa wolne od obciążeń, dostępne na pokrycie strat wynikających z niesprzyjających wahań w obszarze wykonywanej działalności.
prawda
Pytanie 2
Pełnią one rolę buforu bezpieczeństwa na wypadek, gdyby rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe nie wystarczyły na wypłatę odszkodowań i świadczeń
środki własne ubezpieczyciela
Pytanie 3
Ryzyko ubezpieczyciela, związane z negatywnym odchyleniem faktycznych wypłat odszkodowań i świadczeń od założonych, nazywane jest
ryzykiem underwritingowym
Pytanie 4
Warunkiem koniecznym dla zachowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń jest posiadanie adekwatnychdo skali działalności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
prawda
Pytanie 5
Strategie inwestycyjne i płynność Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym
strategie elastyczne
wysoka płynność
Pytanie 6
Strategie inwestycyjne i płynność Klasyczne ubezpieczenia na życie
niska płynność
strategie długoterminowe
Pytanie 7
Strategie inwestycyjne i płynność Ubezpieczenia non-life
strategie krótkoterminowe
dość płynne
Pytanie 8
Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym
ryzyko Ubezpieczający
Suma ubezpieczenia albowartość polisy
suma składki zmienna
Pytanie 9
Klasyczne ubezpieczenia na życie
ryzyko Ubezpieczyciel
Gwarantowana suma ubezpieczenia
suma składki stała
Pytanie 10
W ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym składka ubezpieczeniowa dzielona jest na dwie części:
ochronną
inwestycyjną
Pytanie 11
W przypadku zakładów ubezpieczeń na życie
z większą precyzją można zarówno zapotrzebowanie wysokości przyszłych wypłat, jak też ich terminy
Pytanie 12
Cykl w ubezpieczeniach na życie wynosi
od kilkunastu do kilkudziesięciu lat
Pytanie 13
Cykl w ubezpieczeniach majątkowych wynosi bowiem zazwyczaj około
jednego roku,
Pytanie 14
Działalność lokacyjna zakładów działu I i II
różni się
Pytanie 15
Regulacja ta w istotny sposób wpływa na zmniejszenie ryzyka portfela inwestycyjnego
zasada dywersyfikacji
Pytanie 16
Zakład ubezpieczeń może lokować środki finansowe
wyłącznie w instrumenty, których ryzyko można właściwie określić, mierzyć, monitorować
Pytanie 17
Mając na uwadze specyfikę zakładu ubezpieczeń jako instytucji zaufania publicznego, można stwierdzić, iż najważniejszymi kryteriami doboru instrumentów finansowych są
bezpieczeństwo
płynność
Pytanie 18
W świetle art. 276 ust. 3 u.d.u.r. nadrzędnym celem inwestowania środków finansowych zakładu ubezpieczeń jest osiągniecie jak największego
bezpieczeństwa
rentowności
płynności
Pytanie 19
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe mają charakter ewidencyjny, a „fizycznym” wyrazem ich istnienia są właśnie
lokaty
Pytanie 20
Zakłady ubezpieczeń nie posiadają również aktywów obrotowych, typowych dla innych podmiotów gospodarczych, takich jak materiały, towary czy produkty gotowe
prawda

Powiązane tematy

#.