Fiszki

Klasa 8, dział 1 - Genetyka

Test w formie fiszek Dział "Genetyka". Test z Biologi z podręcznika "Puls Życia" dla klasy 8 Szkoły Podstawowej
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 63458 razy
Dziedziczenie to:
zjawisko występowania różnic między osobnikami tego samego gatunku
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
proces podziału jądra komórkowego
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
Genetyka to:
nauka, która zajmuje się badaniem zjawiska dziedziczenia cech oraz ich zmienności
kolejność występowania zasad, od której zależą cechy organizmu
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
nauka, która zajmuje się badaniem zjawiska dziedziczenia cech oraz ich zmienności
Przyporządkuj definicje do podanych pojęć
cecha gatunkowa
cecha, dzięki której odróżnia się od siebie gatunki należące do jednego rodzaju
cecha indywidualna
cecha, która wyróżnia osobnika danego gatunku (inny kolor sierści u myszy, krótki ogon u psa)
mitoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym jest zachowana stała liczba chromosomów
mejoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym następuje redukcja liczby chromosomów o połowę
Komórki somatyczne to:
komórki rozrodcze
nie wiem
wszystkie komórki z wyjątkiem komórek rozrodczych
wszystkie komórki z wyjątkiem komórek rozrodczych
Chromosomy tworzące parę to:
chromosomy homologiczne
Ile par chromosomów posiada człowiek?
78
23
46
23
Mieszanie się genów pochodzących od ojca i od matki w trakcie mejozy nosi nazwę:
transkrypcji genetycznej
chrmoatydyzacji
fiksacji genetycznej
rekombinacji genetycznej
rekombinacji genetycznej
Komórka posiadająca podwójny zestaw chromosomów w jądrze komórkowym nosi nazwę:
diploidalna
haploidalna
diploidalna
Rozwiń skrót DNA.
Kwas deoksyrybonukleionowy
Jeśli matka jest heterozygotą i ma grupę krwi B a ojciec heterozygotą z grupą krwi A, jaką grupę krwi może mieć dziecko?
AB
B
A
0
AB
B
A
0
Jeśli matka jest heterozygotą i ma grupę krwi B a ojciec grupę krwi AB, jaką grupę krwi może mieć dziecko?
AB
B
A
0
AB
B
A
Łączenie się zasad azotowych w pary to reguła...
genezy
syntezy
analogiczności
komplementarności
komplementarności
Jak łączą się zasady azotowe?
adenina
tymina
cytozyna
guanina
Odtworzenie drugiej nici DNA na podstawie budowy jednej z nich to:
replikacja
Cechy kodu genetycznego
trójkowy
biłkowy
replikowany
uniwerslany
trójkowy
uniwerslany
Trzy kolejne zasady azotowe w jednej nici nazywamy :
kodonem
Każdy kodon zawiera informacje o jednym ..., który wchodzi w skład określonego białka.
aminokwasie
Połącz definicje z podanymi pojęciami
mRNA
jego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej
tRNA
pełni on funkcję transportującą
rybosomy
do nich przemieszczają się mRNA i tRNA
RNA
jest jednoniciowy i tymina jest w nim zastąpiona uracylem
gen
trójki zasad azotowych odpowiadające za syntezę jednego białka
genom
suma wszystkich genów
Ojcem genetyki jest:
Gregor Mendel
Gen ustępujący to inaczej:
gen recesywny
Połącz
fenotyp
cechy organizmu możliwe do zaobserwowania
genotyp
zespół wszystkich cech organizmu
Wystąpienie nagłej zmiany w strukturze materiału dziedzicznego to:
mutacja
mutacja
może być genowa lub chromosomowa
enzymy naprawcze
ich funkcją jest odszukiwanie błędów w DNA
nosiciel
osoba, która w genomie posiada jeden nieprawidłowy allel
Czynniki mutagenne:
biologiczne
klimatyczne
chemiczne
środowiskowe
fizyczne
dziedziczne
biologiczne
chemiczne
fizyczne
Kto ustalił przestrzenną strukturę DNA?
Gregor Mendel
Ludwik Pasteur
James Watson
Francis Crick
James Watson
Francis Crick