Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 1 - Genetyka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Dział "Genetyka". Test z Biologi z podręcznika "Puls Życia" dla klasy 8 Szkoły Podstawowej
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 63602 razy
Pytanie 1
Dziedziczenie to:
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
Pytanie 2
Genetyka to:
nauka, która zajmuje się badaniem zjawiska dziedziczenia cech oraz ich zmienności
Pytanie 3
Przyporządkuj definicje do podanych pojęć
cecha gatunkowa
cecha, dzięki której odróżnia się od siebie gatunki należące do jednego rodzaju
cecha indywidualna
cecha, która wyróżnia osobnika danego gatunku (inny kolor sierści u myszy, krótki ogon u psa)
mitoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym jest zachowana stała liczba chromosomów
mejoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym następuje redukcja liczby chromosomów o połowę
Pytanie 4
Komórki somatyczne to:
wszystkie komórki z wyjątkiem komórek rozrodczych
Pytanie 5
Chromosomy tworzące parę to:
chromosomy homologiczne
Pytanie 6
Ile par chromosomów posiada człowiek?
23
Pytanie 7
Mieszanie się genów pochodzących od ojca i od matki w trakcie mejozy nosi nazwę:
rekombinacji genetycznej
Pytanie 8
Komórka posiadająca podwójny zestaw chromosomów w jądrze komórkowym nosi nazwę:
diploidalna
Pytanie 9
Rozwiń skrót DNA.
Kwas deoksyrybonukleionowy
Pytanie 10
Jeśli matka jest heterozygotą i ma grupę krwi B a ojciec heterozygotą z grupą krwi A, jaką grupę krwi może mieć dziecko?
A
B
AB
0
Pytanie 11
Jeśli matka jest heterozygotą i ma grupę krwi B a ojciec grupę krwi AB, jaką grupę krwi może mieć dziecko?
A
B
AB
Pytanie 12
Łączenie się zasad azotowych w pary to reguła...
komplementarności
Pytanie 13
Jak łączą się zasady azotowe?
adenina
tymina
cytozyna
guanina
Pytanie 14
Odtworzenie drugiej nici DNA na podstawie budowy jednej z nich to:
replikacja
Pytanie 15
Cechy kodu genetycznego
uniwerslany
trójkowy
Pytanie 16
Trzy kolejne zasady azotowe w jednej nici nazywamy :
kodonem
Pytanie 17
Każdy kodon zawiera informacje o jednym ..., który wchodzi w skład określonego białka.
aminokwasie
Pytanie 18
Połącz definicje z podanymi pojęciami
mRNA
jego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej
tRNA
pełni on funkcję transportującą
rybosomy
do nich przemieszczają się mRNA i tRNA
RNA
jest jednoniciowy i tymina jest w nim zastąpiona uracylem
gen
trójki zasad azotowych odpowiadające za syntezę jednego białka
genom
suma wszystkich genów
Pytanie 19
Ojcem genetyki jest:
Gregor Mendel
Pytanie 20
Gen ustępujący to inaczej:
gen recesywny
Pytanie 21
Połącz
fenotyp
cechy organizmu możliwe do zaobserwowania
genotyp
zespół wszystkich cech organizmu
Pytanie 22
Wystąpienie nagłej zmiany w strukturze materiału dziedzicznego to:
mutacja
Pytanie 23
mutacja
może być genowa lub chromosomowa
enzymy naprawcze
ich funkcją jest odszukiwanie błędów w DNA
nosiciel
osoba, która w genomie posiada jeden nieprawidłowy allel
Pytanie 24
Czynniki mutagenne:
fizyczne
chemiczne
biologiczne
Pytanie 25
Kto ustalił przestrzenną strukturę DNA?
Francis Crick
James Watson