Fiszki

synchro

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 1622 razy
Generator synchroniczny o cos(ϕn)=0,8 ind może pracować:
z dowolnym cos(ϕp)
z cos(ϕn)<0,8
wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe.
z cosϕ=1
z cosϕ=1
Kompensator synchroniczny pracuje przy:
cosϕ=0 ind
nie można określić, bo zależy to od obiążenia.
cosϕ=1
cosϕ=0 poj
cosϕ=0 ind
W generatorze synchronicznym zmiana mocy czynnej turbiny powoduje:
zmianę mocy czynnej P
zmianę mocy biernej Q
nie można określić, bo zależy to od współczynnika mocy obciążenia.
zmianę mocy czynnej P i mocy biernej Q
zmianę mocy czynnej P
Przejście od znamionowego punktu pracy do biegu jałowego spowoduje w generatorze synchronicznym zmniejszenie napięcia dla:
obciążenia indukcyjnego
nigdy nie ma miejsca.
obciążenia rezystancyjnego
obciążenia pojemnościowego
obciążenia pojemnościowego
W generatorze synchronicznym zmiana prądu wzbudzenia powoduje:
zmianę mocy biernej Q
zmianę mocy czynnej P
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.
zmianę mocy czynnej P i mocy biernej Q
zmianę mocy biernej Q
Moment elektromagnetyczny maszyny synchronicznej zależy od:
napięcia zasilania
od kwadratu napięcia zasilania
nie zależy od napięcia zasilania.
napięcia zasilania
W maszynach synchronicznych zwiększenie reaktancji synchronicznej (Xd) ma wpływ na:
moc maszyny
na żadną z tych wielkości.
moment elektromagnetyczny maszyny
na obie te wielkości
na obie te wielkości
W maszynach synchronicznych największych mocy twornik maszyny jest:
uzwojeniem stojana
zależy to od sposobu chłodzenia maszyny
nie można określić, bo zależy to od sposobu napędzania generatora (turbina parowa lub turbina wodna)
uzwojeniem wirnika
uzwojeniem stojana
Dla maszyny synchronicznej charakterystyki regulacji i krzywe V:
są identyczne
różnią się zmianą osi x i y
są wyznaczane dla pracy prądnicowej i silnikowej maszyny i stąd różne nazwy
żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa
żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa
W maszynie synchronicznej jawnobiegunowej w wyniku pojawienia się momentu reluktancyjnego przeciążalność maszyny:
nie można tego stwierdzić bez podania czy chodzi o przeciążalność momentem czy mocą
maleje
wzrasta
pozostaje stała
wzrasta
Warunkiem synchronizacji generatora z siecią sztywną nie jest:
równość częstotliwości generatora i systemu
jednakowe następstwo faz
zgodność kąta fazowego napięć generatora i systemu
wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione.
wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione.
W maszynie synchronicznej odwróconej:
uzwojenie wbudzenia znajduje się w wirniku.
stojan zasilony jest układem napięć trojfazowych o kolejności SRT
wirnik wiruje w stronę przeciwna do wirowania pola magnetycznego w szczelinie
twornik maszyny jest wirnikiem
twornik maszyny jest wirnikiem
Działanie klatki rozruchowej w silnikach synchronicznych podobne jest do:
działania silnika indukcyjnego
działania rozrusznika rezystancyjnego
nie jest podobne do żadnego z wymienionych działań.
działania komutatora w maszynie prądu stałego
działania silnika indukcyjnego
Zmianę mocy biernej wydawanej przez prądnicę synchroniczną osiąga się przez:
zmianę prądu wzbudzenia
zmianę prędkości obrotowej maszyny
zmianę dopływu pary do turbiny
przez kombinację wszystkich powyższych metod.
zmianę prądu wzbudzenia
Największa wartość współczynnik synchronizujący maszyny synchronicznej osiąga dla kąta mocy równego:
zależy to od rodzaju maszyny synchronicznej
pi
pi/2
zero
zero
W maszynie synchronicznej zaobserwowano wzrost napięcia na zaciskach maszyny przy przejściu od stanu pracy przy obciążeniu znamionowym do pracy na biegu jałowym. Współczynnik mocy obciążenia ma charakter:
indukcyjno-pojemnościowy.
rezystancyjny
pojemnościowy
indukcyjny
indukcyjny
Prądnica synchroniczna pracuje przy takim samym obciążeniu, ale malejącej wartości indukcyjnego współczynnika mocy. W celu utrzymania tego samego napięcia na zaciskach maszyny należy:
zmniejszyć prąd wzbudzenia
zwiększyć prędkość obrotową maszyny
takich warunków pracy nie daje się nigdy uzyskać.
zwiększyć prąd wzbudzenia
zwiększyć prąd wzbudzenia
Maszyna synchroniczna 4-biegunowa zasilona z sieci prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz będzie obracać się z prędkością:
300 rad/s
157 rad/s
z żadną z tych prędkości.
3000 obr/ min
157 rad/s
Warunkiem powstawania momentu elektromagnetycznego o wartości średniej niezerowej w maszynie synchronicznej jest:
zasilanie uzwojenia wirnika z sieci prądu stałego
zasilanie uzwojenia stojana z sieci prądu przemiennego trójfazowego
spełnienie obu tych warunków
żaden z powyższych warunków nie jest wystarczający.
żaden z powyższych warunków nie jest wystarczający.
Dla maszyn synchronicznych przeciążalność momentem jest równa przeciążalności mocą ponieważ:
moment elektromagnetyczny jest stały
wirnik wiruje w tę samą stronę co pole w szczelinie powietrznej
żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
prędkość maszyny jest zawsze równa prędkości synchronicznej
prędkość maszyny jest zawsze równa prędkości synchronicznej

Powiązane tematy

Inne tryby