Pytania i odpowiedzi

synchro

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 1611 razy
Pytanie 1
Generator synchroniczny o cos(ϕn)=0,8 ind może pracować:
z cosϕ=1
Pytanie 2
Kompensator synchroniczny pracuje przy:
cosϕ=0 ind
Pytanie 3
W generatorze synchronicznym zmiana mocy czynnej turbiny powoduje:
zmianę mocy czynnej P
Pytanie 4
Przejście od znamionowego punktu pracy do biegu jałowego spowoduje w generatorze synchronicznym zmniejszenie napięcia dla:
obciążenia pojemnościowego
Pytanie 5
W generatorze synchronicznym zmiana prądu wzbudzenia powoduje:
zmianę mocy biernej Q
Pytanie 6
Moment elektromagnetyczny maszyny synchronicznej zależy od:
napięcia zasilania
Pytanie 7
W maszynach synchronicznych zwiększenie reaktancji synchronicznej (Xd) ma wpływ na:
na obie te wielkości
Pytanie 8
W maszynach synchronicznych największych mocy twornik maszyny jest:
uzwojeniem stojana
Pytanie 9
Dla maszyny synchronicznej charakterystyki regulacji i krzywe V:
żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa
Pytanie 10
W maszynie synchronicznej jawnobiegunowej w wyniku pojawienia się momentu reluktancyjnego przeciążalność maszyny:
wzrasta
Pytanie 11
Warunkiem synchronizacji generatora z siecią sztywną nie jest:
wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione.
Pytanie 12
W maszynie synchronicznej odwróconej:
twornik maszyny jest wirnikiem
Pytanie 13
Działanie klatki rozruchowej w silnikach synchronicznych podobne jest do:
działania silnika indukcyjnego
Pytanie 14
Zmianę mocy biernej wydawanej przez prądnicę synchroniczną osiąga się przez:
zmianę prądu wzbudzenia
Pytanie 15
Największa wartość współczynnik synchronizujący maszyny synchronicznej osiąga dla kąta mocy równego:
zero
Pytanie 16
W maszynie synchronicznej zaobserwowano wzrost napięcia na zaciskach maszyny przy przejściu od stanu pracy przy obciążeniu znamionowym do pracy na biegu jałowym. Współczynnik mocy obciążenia ma charakter:
indukcyjny
Pytanie 17
Prądnica synchroniczna pracuje przy takim samym obciążeniu, ale malejącej wartości indukcyjnego współczynnika mocy. W celu utrzymania tego samego napięcia na zaciskach maszyny należy:
zwiększyć prąd wzbudzenia
Pytanie 18
Maszyna synchroniczna 4-biegunowa zasilona z sieci prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz będzie obracać się z prędkością:
157 rad/s
Pytanie 19
Warunkiem powstawania momentu elektromagnetycznego o wartości średniej niezerowej w maszynie synchronicznej jest:
żaden z powyższych warunków nie jest wystarczający.
Pytanie 20
Dla maszyn synchronicznych przeciążalność momentem jest równa przeciążalności mocą ponieważ:
prędkość maszyny jest zawsze równa prędkości synchronicznej

Powiązane tematy