Fiszki

Hydrogeologia

Test w formie fiszek Hydrogeologia
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2463 razy
Równanie filtracji inaczej zwane prawem Darcy’ego charakteryzuje
zasoby wód podziemnych
prędkość filtracji płynu w ośrodku porowym
przepuszczalność skał
prędkość filtracji płynu w ośrodku porowym
Gradient hydrauliczny jest parametrem określającym
różnicę wysokości hydraulicznej na jednostkę długości
uziarnienie skał okruchowych
zmiany prędkości w strumieniu wód podziemnych
różnicę wysokości hydraulicznej na jednostkę długości
Prędkość rzeczywista przepływu wody w stosunku do prędkości filtracji jest
Mniejsza
większa
mniejsza bądź równa
większa
Infiltracja jest procesem powodującym
drenaż środowiska wodnego
zasilanie środowiska wodnego
zarówno zasilanie jak i drenaż środowiska wodnego
zasilanie środowiska wodnego
Drenaż wód podziemnych następuje poprzez
tylko i wyłącznie cieki powierzchniowe
studnie chłonne
naturalne i sztuczne obiekty drenażowe
naturalne i sztuczne obiekty drenażowe
Rzeka zasilająca
jest zasilana przez dopływ
charakteryzuje się niewielkim spadkiem koryta
zasila wody podziemne
zasila wody podziemne
Zasilanie wód podziemnych w klimacie umiarkowanym jest największe
w okresie zimowym
w okresie wiosennych roztopów
w miesiącu wrześniu
w okresie wiosennych roztopów
Wzrost temperatury powietrza powoduje
wzrost zasobów wód podziemnych
nieregularne zmiany zasobów wód podziemnych
intensyfikację parowania i ograniczenie zasilania wód podziemnych
intensyfikację parowania i ograniczenie zasilania wód podziemnych
Wieloletnie zmiany wielkości zasobów wód podziemnych są związane
ze zmianami temperatury powietrza
z cyklami aktywności Słońca
ze zmienną sumą opadów atmosferycznych
ze zmienną sumą opadów atmosferycznych
Współczynnik filtracji charakteryzuje przepuszczalność utworów geologicznych w odniesieniu do
tylko wody
płynów
wody i niektórych gazów
tylko wody
Współczynnik odsączalności grawitacyjnej jest parametrem charakteryzującym
zdolność skały do oddawania wody
zdolność wody do przesączania się przez skały
prędkość przesączania się wody przez warstwę skał
zdolność skały do oddawania wody
Współczynnik porowatości aktywnej (efektywnej) obejmuje
wszystkie pory w skale wypełnione wodą
wszystkie pory skomunikowane ze sobą
tylko pory w obrębie których może przemieszczać się woda
tylko pory w obrębie których może przemieszczać się woda
Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obejmują
lość wód pozostających w dyspozycji poszczególnych jednostek administracyjnych
ilość wód przepływających w jednostce czasu przez poprzeczny przekrój warstwy wodonośnej
ilość wód możliwych do wykorzystania gospodarczego
ilość wód możliwych do wykorzystania gospodarczego
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych stanowią
dopuszczalną ilość wód eksploatowanych ze studni lub ujęcia
średnią ilość wód eksploatowanych przez studnię lub ujęcie
minimalną możliwą do pozyskania przy pomocy pojedynczej studni ilość wód użytecznych
dopuszczalną ilość wód eksploatowanych ze studni lub ujęcia
Zasoby odnawialne wód podziemnych są definiowane jako
zasoby odnawiające się w kolejnych okresach geologicznych
ilość wód przepływających w jednostce czasu przez poprzeczny przekrój warstwy wodonośnej
część zasobów dynamicznych zbiornika
ilość wód przepływających w jednostce czasu przez poprzeczny przekrój warstwy wodonośnej
Wydajność studni nie zależy od
współczynnika filtracji warstwy wodonośnej
wielkości depresji
rzędnej kryzy otworu studziennego
rzędnej kryzy otworu studziennego
Najistotniejszy wpływ na wydajność studni ma
przewodność warstwy wodonośnej
średnica studni
głębokość studni
przewodność warstwy wodonośnej
Wydatek jednostkowy studni jest parametrem charakteryzującym
stosunek wydatku studni do odpowiadającej mu depresji
wydajność pojedynczej studni
żadna z odpowiedzi nie jest właściwa
stosunek wydatku studni do odpowiadającej mu depresji
Infiltracja jest procesem zachodzącym w obrębie
warstwy wodonośnej
strefy saturacji
strefy aeracji
strefy aeracji
Czynnikami wpływającymi na prędkość filtracji wód podziemnych są
przepuszczalność skał i gradient hydrauliczny
ciśnienie atmosferyczne
porowatość skał i wielkość infiltracji
przepuszczalność skał i gradient hydrauliczny

Powiązane tematy

#geologia

Inne tryby