Pytania i odpowiedzi

Hydrogeologia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Hydrogeologia
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2424 razy
Pytanie 1
Równanie filtracji inaczej zwane prawem Darcy’ego charakteryzuje
prędkość filtracji płynu w ośrodku porowym
Pytanie 2
Gradient hydrauliczny jest parametrem określającym
różnicę wysokości hydraulicznej na jednostkę długości
Pytanie 3
Prędkość rzeczywista przepływu wody w stosunku do prędkości filtracji jest
większa
Pytanie 4
Infiltracja jest procesem powodującym
zasilanie środowiska wodnego
Pytanie 5
Drenaż wód podziemnych następuje poprzez
naturalne i sztuczne obiekty drenażowe
Pytanie 6
Rzeka zasilająca
zasila wody podziemne
Pytanie 7
Zasilanie wód podziemnych w klimacie umiarkowanym jest największe
w okresie wiosennych roztopów
Pytanie 8
Wzrost temperatury powietrza powoduje
intensyfikację parowania i ograniczenie zasilania wód podziemnych
Pytanie 9
Wieloletnie zmiany wielkości zasobów wód podziemnych są związane
ze zmienną sumą opadów atmosferycznych
Pytanie 10
Współczynnik filtracji charakteryzuje przepuszczalność utworów geologicznych w odniesieniu do
tylko wody
Pytanie 11
Współczynnik odsączalności grawitacyjnej jest parametrem charakteryzującym
zdolność skały do oddawania wody
Pytanie 12
Współczynnik porowatości aktywnej (efektywnej) obejmuje
tylko pory w obrębie których może przemieszczać się woda
Pytanie 13
Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obejmują
ilość wód możliwych do wykorzystania gospodarczego
Pytanie 14
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych stanowią
dopuszczalną ilość wód eksploatowanych ze studni lub ujęcia
Pytanie 15
Zasoby odnawialne wód podziemnych są definiowane jako
ilość wód przepływających w jednostce czasu przez poprzeczny przekrój warstwy wodonośnej
Pytanie 16
Wydajność studni nie zależy od
rzędnej kryzy otworu studziennego
Pytanie 17
Najistotniejszy wpływ na wydajność studni ma
przewodność warstwy wodonośnej
Pytanie 18
Wydatek jednostkowy studni jest parametrem charakteryzującym
stosunek wydatku studni do odpowiadającej mu depresji
Pytanie 19
Infiltracja jest procesem zachodzącym w obrębie
strefy aeracji
Pytanie 20
Czynnikami wpływającymi na prędkość filtracji wód podziemnych są
przepuszczalność skał i gradient hydrauliczny

Powiązane tematy

#geologia