Fiszki

Egzamin Anatomia 2017

Test w formie fiszek ŚUM
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 3364 razy
Tętno ma kończynie dolnej wyczuwalne jest na:
a. dorsalis pedis
a tibialis posterior
a. fibularis
a. iliaca externa
a. tibialis anterior
a. dorsalis pedis
a tibialis posterior
Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera:
oesophagus
atrium sinistrum
ventriculus sinister
v. cava superior
trachea
atrium sinistrum
ventriculus sinister
trachea
Cupula pleurae:
jest częścią pleura parietalis
od dołu sąsiaduje z a. thoracica interna
jest mocowane przez mesopneumonium
pokrywa szczyt płuca
od przodu i boku sąsiaduje z plexus cervicalis
jest częścią pleura parietalis
od dołu sąsiaduje z a. thoracica interna
pokrywa szczyt płuca
Do syndesmosis miednicy zaliczamy:
lig. iliofemorale
lig. ischiofemorale
lig. arcuatum pubis
lig. sacrotuberale
lig. pubofemorale
lig. sacrotuberale
N. facialis:
unerwia m. stapedius
tworzy ganglion geniculi
wychodzi z czaszki przez foramen stylomastoideus
oddaje chorda tympani
prowadzi włókna przedzwojowe przywspółczulne dla glandula lacrimalis
unerwia m. stapedius
tworzy ganglion geniculi
wychodzi z czaszki przez foramen stylomastoideus
oddaje chorda tympani
prowadzi włókna przedzwojowe przywspółczulne dla glandula lacrimalis
Bronchus principalis dexter:
oddaje bronchus eparietalis
ma większą średnicę niż bronchus principalis sinister
jest dłuższy od bronchus proncipalis sinister
leży przed łukiem aorty
krzyżuje się u góry z v. azygos
oddaje bronchus eparietalis
ma większą średnicę niż bronchus principalis sinister
krzyżuje się u góry z v. azygos
W sznurze bocznym przebiegają:
tractus olivospinalis
tractus rubrospinalis
tractus spinotectalis
tractus spinocervicalis
fasciculus septomarginalis
tractus olivospinalis
tractus rubrospinalis
tractus spinotectalis
tractus spinocervicalis
Uszkodzenie móżdżku może spowodować:
adiadochokinezę lub dysdiachokinezę
mowę skandowaną
afazję
drżenie zamiarowe
hemiparezę lub hemiplegię
adiadochokinezę lub dysdiachokinezę
mowę skandowaną
drżenie zamiarowe
A. carotis communis:
od przodu sąsiaduje z truncus sympaticus
lewa odchodzi bezpośrednio od arcus aortae
wytwarza na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczowej krtani sinus caroticus
jest unerwiona przez n. glossopharyngeus i n. vagus
prawa odchodzi od truncus brachiocephalicus
lewa odchodzi bezpośrednio od arcus aortae
wytwarza na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczowej krtani sinus caroticus
jest unerwiona przez n. glossopharyngeus i n. vagus
prawa odchodzi od truncus brachiocephalicus
Ograniczenia trigonum cisticum:
od lewej strony ductus hepaticus communis
od przodu a. hepatica propriae
od góry hepar
od prawej strony ductus cysticus
od lewej strony ductus hepaticus communis
od góry hepar
od prawej strony ductus cysticus
Miejsca osłuchiwania zastawek:
valva tricuspidalis - w miejscu rzutu apex cordis
valva trunci pulmonalis - linea sternalis dextra, spatium intercostalis II
valva bicuspidlais - linea sternalis dextra, spatium intercostalis V
pokrywają się z rzutami zastawek na klatkę piersiową
valva aortae - linea sternalis sinistra, spatium intercostalis II
U pacjenta stwierdzono strabismus divergens i ptosis. Są to objawy porażenia nerwu:
ganglion cervicale superius
oculomotorius
abducens i trochlearis
ophtalmicus
trochlearis
oculomotorius
Określi prawidłowość twierdzeń na temat podstawy czaszki:
tuberculum pharyngeum znajduje się na części podstawnej kości potylicznej
otwór żyły szyjnej wewnętrznej znajduje się do tyłu od canalis caroticus
ala vomeris łączy się z podniebieniem kostnym
canalis nn. hypoglossis uchodzi z przodu od condylus occipitalis
processus mastoideus ograniczają foramen magnum
tuberculum pharyngeum znajduje się na części podstawnej kości potylicznej
canalis nn. hypoglossis uchodzi z przodu od condylus occipitalis
Do grupy bocznej mięśni przedramienia zaliczamy:
pronator teres
coracobrachialis
flexor carpi radialis
extensor carpi ulnaris
extensor carpi radialis longus
extensor carpi radialis longus
Do grupy przyśrodkowej mięśni uda zaliczamy:
m. gracillis
m. vastus medialis
m. adductor magnus
m. pectineus
m. adductor longus
m. gracillis
m. adductor magnus
m. pectineus
m. adductor longus
Do mięśni pierścienia rotatorów należą:
m. subscapularis
m. infraspinatus
m. supraspinatus
m. teres minor
m. teres maior
m. subscapularis
m. infraspinatus
m. supraspinatus
m. teres minor
Gałęzie a. facialis to:
labialis superior
submentalis
palatina ascendens
labialis inferior
transversa faciei
labialis superior
submentalis
palatina ascendens
labialis inferior
Złamania collum chirurgicum może uszkodzić:
n. radialis
a. circumflexa humerii anterior
n. axillaris
a. circumflexa scapule
a. circumflexa humeri postrior
a. circumflexa humerii anterior
n. axillaris
a. circumflexa humeri postrior
Zatoka jamista zawiera:
n. supratrochlearis
n. oculomotorius
n. ophtalmicus
a. carotis interna
n. trochlearis
n. oculomotorius
n. ophtalmicus
a. carotis interna
n. trochlearis
Ductus deferens:
krzyżuje moczowód od tyłu
biegnie bocznie od naczyń i nerwów zasłonowych
jest pokryty otrzewną w części zewnątrzbrzusznej
pars extraabdominalis leży w obrębie scrotum
biegnie bocznie od vesicula seminalis
pars extraabdominalis leży w obrębie scrotum

Powiązane tematy

#egzamin #anatomia #2017 #sum

Inne tryby