Pytania i odpowiedzi

Egzamin Anatomia 2017

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. ŚUM
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 3324 razy
Pytanie 1
Tętno ma kończynie dolnej wyczuwalne jest na:
a. dorsalis pedis
a tibialis posterior
Pytanie 2
Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera:
atrium sinistrum
ventriculus sinister
trachea
Pytanie 3
Cupula pleurae:
jest częścią pleura parietalis
pokrywa szczyt płuca
od dołu sąsiaduje z a. thoracica interna
Pytanie 4
Do syndesmosis miednicy zaliczamy:
lig. sacrotuberale
Pytanie 5
N. facialis:
tworzy ganglion geniculi
unerwia m. stapedius
oddaje chorda tympani
prowadzi włókna przedzwojowe przywspółczulne dla glandula lacrimalis
wychodzi z czaszki przez foramen stylomastoideus
Pytanie 6
Bronchus principalis dexter:
ma większą średnicę niż bronchus principalis sinister
oddaje bronchus eparietalis
krzyżuje się u góry z v. azygos
Pytanie 7
W sznurze bocznym przebiegają:
tractus spinocervicalis
tractus olivospinalis
tractus rubrospinalis
tractus spinotectalis
Pytanie 8
Uszkodzenie móżdżku może spowodować:
mowę skandowaną
adiadochokinezę lub dysdiachokinezę
drżenie zamiarowe
Pytanie 9
A. carotis communis:
wytwarza na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczowej krtani sinus caroticus
lewa odchodzi bezpośrednio od arcus aortae
prawa odchodzi od truncus brachiocephalicus
jest unerwiona przez n. glossopharyngeus i n. vagus
Pytanie 10
Ograniczenia trigonum cisticum:
od góry hepar
od prawej strony ductus cysticus
od lewej strony ductus hepaticus communis
Pytanie 11
Miejsca osłuchiwania zastawek:
Pytanie 12
U pacjenta stwierdzono strabismus divergens i ptosis. Są to objawy porażenia nerwu:
oculomotorius
Pytanie 13
Określi prawidłowość twierdzeń na temat podstawy czaszki:
canalis nn. hypoglossis uchodzi z przodu od condylus occipitalis
tuberculum pharyngeum znajduje się na części podstawnej kości potylicznej
Pytanie 14
Do grupy bocznej mięśni przedramienia zaliczamy:
extensor carpi radialis longus
Pytanie 15
Do grupy przyśrodkowej mięśni uda zaliczamy:
m. gracillis
m. adductor longus
m. pectineus
m. adductor magnus
Pytanie 16
Do mięśni pierścienia rotatorów należą:
m. infraspinatus
m. subscapularis
m. teres minor
m. supraspinatus
Pytanie 17
Gałęzie a. facialis to:
labialis superior
labialis inferior
submentalis
palatina ascendens
Pytanie 18
Złamania collum chirurgicum może uszkodzić:
n. axillaris
a. circumflexa humeri postrior
a. circumflexa humerii anterior
Pytanie 19
Zatoka jamista zawiera:
n. ophtalmicus
a. carotis interna
n. trochlearis
n. oculomotorius
Pytanie 20
Ductus deferens:
pars extraabdominalis leży w obrębie scrotum

Powiązane tematy

#egzamin #anatomia #2017 #sum