Fiszki

Elektrotechnika

Test w formie fiszek Pytania z elektrotechniki
Ilość pytań: 46 Rozwiązywany: 7323 razy
Na ekrany elektrostatyczne wykorzystujemy:
dielektryk o bardzo małej przenikalności
nie istnieją ekrany elektrostatyczne
folię metalową
przewodniki
dielektryk o wysokiej przenikalności
folię metalową
przewodniki
Potencjał elektryczny jest wielkością:
inna odpowiedź jest poprawna
bezwymiarową
skalarną
wektorową
skalarną
Pole elektryczne może istnieć TYLKO podczas przepływu prądu elektrycznego przez ten przewodnik. W stanie statycznym(J=0) pole elektryczne wewnątrz przewodnika jest równa zeru.
fałsz
prawda
prawda
Wybierz poprawne stwierdzenie
Wielkością zależną od własności materiału jest indukcja magnetyczna
wielkością zależną od własnościu materiału jest indukcja magnetyczna
Natężenie pola magnetycznego jest wielkością charakteryzującą pole magnetyczne niezależne od własności materiału
Natężenie pola magnetycznego jest wielkością charakteryzującą pole magnetyczne zależną od własności materiału
wielkością zależną od własnościu materiału jest indukcja magnetyczna
Natężenie pola magnetycznego jest wielkością charakteryzującą pole magnetyczne niezależne od własności materiału
Potencjał elektryczny Ziemi
można przyjąć dowolny
Ziemia nie ma żadnego potencjału
zero
jest nieokreślony
można przyjąć dowolny
zero
W pobliżu naładowanego przewodnika natężenie pola elektrycznego jest wyższe w okolicy ostrza, ponieważ:
inna odpowiedź
na ostrzu jest większe napięcie
na ostrzu jest zagęszczenie ładunków
na ostrzu jest mniejsza gęstość ładunków
na ostrzu jest mniejsze napięcie
na ostrzu jest zagęszczenie ładunków
Prawo Ohma wyraża się wzorem(ami):
nie znam tego prawa
I=UR
U=RI
U=L di/dt
E=R/C
Z=R+jX
I=U/R
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
X=R
U=RI
I=U/R
Jeżeli spomiędzy naładowanego kondenstora wyjmiemy dielektryk to:
wzrośnie energia kondensatora
zmniejszy się energia kondensatora
wzrośnie napięcie na okładkach kondensatora
napięcie na okładkach kondenstora ulegnie zmianie
napięcie na okładkach kondenstora nie ulegnie zmianie
wzrośnie energia kondensatora
wzrośnie napięcie na okładkach kondensatora
napięcie na okładkach kondenstora ulegnie zmianie
Linie pola elektrycznego:
są równoległe do siebie
rozpoczynają się i kończą na ładunkach
są liniami zamkniętymi
są prostopadłe do siebie
rozpoczynają się i kończą na ładunkach
Pojemność kondenstatora zależy od:
rodzaju dielektryka
napięcia przyłożnonego do kondensatora
natężeni prądu płynącego przez kondensator
jego wymiarów geometryczynych
rodzaju dielektryka
jego wymiarów geometryczynych
Indukcyjność cewki zależy od:
przenikalności magnetycznej rdzenia cewki
przenikalności elektrycznej rdzenia cewki
oporności przewodnika
temperatury
liczby zwojów
przenikalności magnetycznej rdzenia cewki
liczby zwojów
Oporność przewodu wykonanego z danego metalu jest proporcjonalna do długości przewodu i do pola przekroju przewodu
Fałsz
Prawda
Fałsz
Napięciem elektrycznym między dwoma punktami obwodu elektrycznego nazywamy:
pracę jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek elektryczny między tymi punktami
pracę jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek jednostkowy między tymi punktami
stosunek pracy jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek elektryczny pomiędzy tymi punktami do wartości ładunku
różnicę potencjałów między tymi punktami
różnicę potencjałów między tymi punktami
Dla naładowanego przewodnika
wewnątrz przewodnika natężenie pola elektrycznego równe jest zero
powierzchnia przewodnika ma w każdym punkcie ten sam potencjał
na ostrzach jest najmniejsze napięcie
na ostrzach jest większe napięcie
wewnątrz przewodnika natężenie pola elektrycznego równe jest zero
powierzchnia przewodnika ma w każdym punkcie ten sam potencjał
Zjawiskiem indukcji magnetycznej nazywamy zjawisko:
odchylania toru elektronów w polu magnetycznym
inna odpowiedź jest poprawna
indukowania się ładunków na końcach dielektryka
pojawienie się siły elektromotorycznej w poruszającym się polu magnetycznym przwodnika
pojawienie się siły elektromotorycznej w poruszającym się polu magnetycznym przwodnika
Z prawa Gaussa wynika, że jeżeli strumień indukcji przez zamkniętą powierzchnię wynosi zero to:
w całym obszarze mogą być ładunki
wewnątrz tej powierzchni na pewno nie ma ładunków
w całym obszarze nie ma ładunków
wewnątrz tej powierzchi wartość indukcji wynosi zero
wewnątrz tej powierzchni na pewno nie ma ładunków
Natężenie pola między okładkami kondensatora można określić jako:
niejednorodne
jednorodne
nieokreślone
jego wartość NIE ZMIENIA się w zależności od odległości od okładki
jego wartość ZMIENIA się w zależności od odległości od okładki
jednorodne
jego wartość NIE ZMIENIA się w zależności od odległości od okładki
Strumień indukcji magnetycznej zdefiniowany jest jako iloczyn skalarny wektora indukcji magnetycznej B i wektora powierzchni S.
Prawda
Fałsz
Prawda
W polu elektrycznym w próżni ładunek swobodny ujemny
nie może się poruszać
będzie się poruszał w kierunku przypadkowym
będzie się poruszał prostopadle do kierunku lini sił pola
będzie się poruszał zgodnie z kierunkiem lini sił pola
nie będzie się poruszać
będzie się poruszał przeciwnie do kierunku lini sił pola
będzie się poruszał przeciwnie do kierunku lini sił pola

Powiązane tematy

#elektrotechnika

Inne tryby