Pytania i odpowiedzi

Elektrotechnika

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z elektrotechniki
Ilość pytań: 46 Rozwiązywany: 7115 razy
Pytanie 1
Na ekrany elektrostatyczne wykorzystujemy:
przewodniki
folię metalową
Pytanie 2
Potencjał elektryczny jest wielkością:
skalarną
Pytanie 3
Pole elektryczne może istnieć TYLKO podczas przepływu prądu elektrycznego przez ten przewodnik. W stanie statycznym(J=0) pole elektryczne wewnątrz przewodnika jest równa zeru.
prawda
Pytanie 4
Wybierz poprawne stwierdzenie
wielkością zależną od własnościu materiału jest indukcja magnetyczna
Natężenie pola magnetycznego jest wielkością charakteryzującą pole magnetyczne niezależne od własności materiału
Pytanie 5
Potencjał elektryczny Ziemi
można przyjąć dowolny
zero
Pytanie 6
W pobliżu naładowanego przewodnika natężenie pola elektrycznego jest wyższe w okolicy ostrza, ponieważ:
na ostrzu jest zagęszczenie ładunków
Pytanie 7
Prawo Ohma wyraża się wzorem(ami):
I=U/R
U=RI
Pytanie 8
Jeżeli spomiędzy naładowanego kondenstora wyjmiemy dielektryk to:
napięcie na okładkach kondenstora ulegnie zmianie
wzrośnie napięcie na okładkach kondensatora
wzrośnie energia kondensatora
Pytanie 9
Linie pola elektrycznego:
rozpoczynają się i kończą na ładunkach
Pytanie 10
Pojemność kondenstatora zależy od:
rodzaju dielektryka
jego wymiarów geometryczynych
Pytanie 11
Indukcyjność cewki zależy od:
liczby zwojów
przenikalności magnetycznej rdzenia cewki
Pytanie 12
Oporność przewodu wykonanego z danego metalu jest proporcjonalna do długości przewodu i do pola przekroju przewodu
Fałsz
Pytanie 13
Napięciem elektrycznym między dwoma punktami obwodu elektrycznego nazywamy:
różnicę potencjałów między tymi punktami
Pytanie 14
Dla naładowanego przewodnika
wewnątrz przewodnika natężenie pola elektrycznego równe jest zero
powierzchnia przewodnika ma w każdym punkcie ten sam potencjał
Pytanie 15
Zjawiskiem indukcji magnetycznej nazywamy zjawisko:
pojawienie się siły elektromotorycznej w poruszającym się polu magnetycznym przwodnika
Pytanie 16
Z prawa Gaussa wynika, że jeżeli strumień indukcji przez zamkniętą powierzchnię wynosi zero to:
wewnątrz tej powierzchni na pewno nie ma ładunków
Pytanie 17
Pytanie 18
Natężenie pola między okładkami kondensatora można określić jako:
jednorodne
jego wartość NIE ZMIENIA się w zależności od odległości od okładki
Pytanie 19
Strumień indukcji magnetycznej zdefiniowany jest jako iloczyn skalarny wektora indukcji magnetycznej B i wektora powierzchni S.
Prawda
Pytanie 20
W polu elektrycznym w próżni ładunek swobodny ujemny
będzie się poruszał przeciwnie do kierunku lini sił pola

Powiązane tematy

#elektrotechnika