Wstęp Do Prawoznastwa, test online. Uczelnie wyższe.

Wydanie 2 Test dla studentów . Test składa się z 150 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Wstęp Do Prawoznastwa"

1) Wskaż, które z poniższych stwierdzeń będą wyrażać pragmatyczny wymiar pojmowania nauki:
2) Które z poniższych ujęć prawa uzasadniać będzie pogląd, iż prawoznawstwo jest nauką empiryczną:
3) Które ze poniższych zwrotów wyrażać będą wprost praktyczną funkcję poznania naukowego:
4) Nauki humanistyczne, to
5) Przedmiotem badań nauk humanistycznych są:
6) Stwierdzenie, iż przedmiotem prawoznawstwa są wypowiedzi językowe wyrażające wolę prawodawcy, pozwala uznać prawoznawstwo za:
7) Kryterium wyróżniania nauk teorytycznych jest
8) Doktryna prawnicza to tyle co
9) Przedmiotem badań analitycznej teorii prawa są:
10) Nazwami „filozofia prawa”, „teoria prawa” lub „teoria państwa i prawa” określa się najczęściej:
11) Zagadnienie: „Czy ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych skutecznie wpłyWa na rozwój przedsiębiorczości?” to problem:
12) Co to jest antykognitywizm?
13) „Jakie, ze względu na wiedzę W (prawdziwe sądy o pewnym zbiorze faktów F oraz wyjaśniające lub uogólniające te fakty prawo/prawidłowość P), można sformułować dyrektywy postępowania D (skutecznie prowadzące działają^ podmiot do osiągania założonych celów C, relewantnyęh ze względu na W)”. W pytaniu tym znajdujemy problem:
14) Jeśli przyjąć, że w naukach teoretycznych dominują „problemy do wyjaśniania”, a w naukach praktycznych „problemy do rozstrzygania”, to które z poniższych pytań należałoby uznać za problem teoretyczny?
15) Jaki typ nauk ma znaczenie podstawowe w strukturze prawoznawstwa:
16) Analiza prawa europejskiego jest przedmiotem
17) Analiza norm konkretnego systemu prawa jest przedmiotem:
18) Szyld na drzwiach: „Katedra Teorii i Filozofii Prawa” informuje o:
19) Nazwą „Wstęp do prawoznawstwa” określa się:
20) Badania z zakresu komparatystyki prawniczej polegają na:
21) Wyodrębnienie poszczególnych dyscyplin w obrębie prawoznawstwa jest zróżnicowaniem, które jest konsekwencją:
22) Wskaż przykłady nauk pomocniczych występujących w obrębie prawoznawstwa
23) Informatykę prawniczą zaliczyć można do:
24) Badaniem wpływu prawa rzymskiego na rozwój europejskiej kultury prawnej zajmują się głównie
25) Dogmatyka prawa, to:
26) Wskaż tzw. problem dogmatycznoprawny:
27) Tzw. podejście dogmatycznoprawne w naukowej działalności prawniczej koliduje z ogólną zasadą wolności postępowania naukowego. Którą z poniższych: hipotez należałoby pomimo tego zastrzeżenia odrzucić?!
28) Tzw. metoda dogmatyczna jest:
29) Formalizm metody formalno-dogmatycznej polega na przyjęciu m.in. następującego założenia:
30) Zagadnienia de legeferenda to
31) Opracowywanie i systematyzacja prawa oraz rekonstrukcji aparatury pojęciowej powalająca odpowiadać na pytania o obowiązywaniu poszczególnych norm to zagadnienia i zakresu
32) Prawnicze spory wokół prawidłowej struktury normy (językowej budowy normy) należą do problematyki o charakterze:
33) Problem kompetencji Prezydenta RP do odwoływania Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pod rządami poprzedniej regulacji prawnej (przepisy przewidywały kompetencję Prezydenta do powołania Przewodniczącego KRRiT, nic nie wspominając o kompetencji do jego odwołania) był problemem:
34) Jeśli przyjąć wariant tzw. minimalistyczny polityki prawa, tj. zakładający, że problemy z zakresu polityki prawa polegają m.in. na doborze przez prawodawcę odpowiednich metod regulacji (np. wyborze między cywilistyczną a administratywistyczną metodą regulacji), to problemy polityki prawa należeć będą do zagadnień:
35) Pytanie: „Czy ustawa o podatku dochodowym sprawiedliwie rozkłada ciężary fiskalne między przedsiębiorców, płacących tzw. podatek liniowy, a resztą społeczeństwa, płacącą podatki według ogólnych stawek 18 i 32%?” podejmuje problem:
36) Pytanie: „Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów podlega ochronie tzw. prawo własności pięter nabyte pod rządami Kodeksu Napoleona?” jest pytaniem:
37) Prawodawca uznał, że najskuteczniejszym sposobem ograniczenia zjawiska społecznego alkoholizmu będzie wprowadzenie ograniczenia możliwości zakupu alkoholu w pewnym miejscach oraz w określonym czasie (w trakcie świąt narodowych, większych imprez sportowych, w miejscach znajdujących się w pobliżu placówek oświatowych etc.). Brak skuteczności tego rodzaju ograniczeń oznacza, iż prawodawca wadliwie rozstrzygnął problem:
38) Ustalenie wspólnych elementów znaczeniowych pojęcia „obowiązywanie”, obecnych w różnych szczegółowych naukach prawnych, jest problemem
39) Wypowiedź: „Istotą prawa jest wspieranie dążenia do osiągnięcia powszechnego dobra, czyli tworzenie takich warunków, aby członkowie społeczeństwa mieli możność maksymalnego osiągania wartości podstawowych i realizacji innych rozsądnych celów” jest charakterystyczna dla:
40) Rozstrzyganie zagadnień interpretacji | i systematyzacji na poziomie poszczególnych tekstów obowiązujących aktów normatywnych należy do podstawowych zadań:
41) Problem "Czy dyrektywy wykładni są jednakowe dla wszystkich gałęźi prawa" to problem?
42) Twierdzenia na temat społecznej efektywności norm prawnych mają charakter twierdzeń z dziedziny
43) Semiotyka składa się z:
44) Z semiotycznego punktu widzenia reguła walidacyjna uznająca ustawę za źródło prawa będzie: •
45) Jaką podstawową rolę semiotyczną spełnia wypowiedź: „Jeżeli chcesz zdać egzamin, powinieneś uczęszczać na wykłady i studiować skrypt”?
46) Wskaż wypowiedź, w której dominuje funkcja ekspresyjna:
47) Wypowiedź: „Aspiryna jest dobra na przeziębienie” jest:
48) Wypowiedź typu: „Norma N ma wartość W” (np. jest słuszną, sprawiedliwa) wyraża:
49) Wypowiedź: „Jeżeli zadzwoni dzwonek, to powinieneś otworzyć drzwi” jest:
50) Zawarta w tekście prawnym klauzula derogacyjna jest wypowiedzią, która ma charakter:
51) Wypcjwiedź: „Jutro będzie pogodny dzień, ponieważ zachodzące słońce miało odcień czerwieni” może być zinterpretowana jako:
52) Którą z poniższych funkcji językowych spełniają normy?
53) Język, którym pisane są podręczniki ze „Wstępu do prawoznawstwa”, jest:
54) Wypowiedź typu: „Podmiotom typu P w warunkach W jest nakazane/zakazane zachowanie się w sposób Z” jest:
55) Zdanie deontyczne, to:
56) Wskaż przykład zdania deontycznego:
57) Co to jest optatywa?
58) Wypowiedź wskazująca, jak należy postępować, aby osiągnąć pewien „stan rzeczy”, to:
59) W teorii aktów mowy J.L. Austina tzw. performatywy to akty,'które:
60) Na czym polega performatywna funkcja wypowiedzi?
61) Wypowiedź typu: „Jeżeli chcesz osiągnąć cel C, to powinieneś zachować się w sposób Z”, wyraża:
62) Wskaż skutek wadliwego wykonania reguły dokonywania czynności konwencjonalnych
63) Wskaż przykład na doniosłą prawnie czynność konwencjonalną:
64) Substratem materialnym czynności konwencjonalnej jest:
65) Wadliwe wykonanie prawnej reguły dokonywania czynności konwencjonalnych skutkuje:
66) Dokonywanie czynności konwencjonalnej ma miejsce w wypadkach
67) Doniosłość prawna czynności konwencjonalnej polega na tym, że:
68) Art. 24 § 3 Prawa o ustroju sądów administracyjnych, stwierdzający, iż: „Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego wymagana jest obecność przynajmniej połowy liczby jego członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów” zawiera:
69) Dyrektywa celowościową, to:
70) Dyrektywa celowościową to tyle, co:
71) Dyrektywy celowościowe mają charakter:
72) W jaki sposób odróżnić można język prawny od prawniczego?
73) Język prawny to:
74) Do rejestru języka prawniczego standardowo należeć będą:
75) Język prawny i prawniczy są:
76) Język, w którym formułowane są przez adwokatów argumenty w sporze sądowym to:
77) Wyrażenie: „Art. 243 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia” należy do języka:
78) 17. Wskaż normę postępowania:
79) 18. Aspekt pragmatyczny normy prawnej daje się sprowadzić do:
80) Który z poniższych schematów językowych zdolny jest wyrażać normę postępowania?
i 70 innych...