E8: Technik Elektryk, egzamin Wrzesień 2014, test kwalifikacji zawodowej.

Test egzaminacyjny "Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych" Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja E8 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "E8: Technik Elektryk, egzamin Wrzesień 2014"

1) Na rysunku przedstawiono oprawę oświetlenia
2) Rysunek przedstawia pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą
3) Warunkiem samoczynnego odłączenia zasilania w układach typu TN jest zależność (Uo - napięcie znamionowe w V; Ia - wartość prądu w A, zapewniająca bezzwłoczne, samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego; Zs - impedancja pętli zwarciowej w Ω)
4) Wymagana minimalna wartość rezystancji izolacji przewodu przy pomiarze induktorem dla sieci o napięciu znamionowym badanego obwodu U < 500 V wynosi
5) Aparat pokazany na zdjęciu chroni instalację elektryczną mieszkania przed
6) Do zabezpieczenia obwodu przed przeciążeniem i zwarciem służy wyłącznik
7) Rysunek przedstawia sposób zainstalowania urządzenia ochronnego różnicowoprądowego w sieci typu
8) Odbiornik elektryczny można przyłączyć do sieci typu TN-S stosując gniazdo umieszczone na rysunku
9) W układach sieci typu IT przy podwójnym doziemieniu z zastosowaniem urządzenia różnicowoprądowego oraz napięciu izolacji 230/400 V, zmierzony czas wyłączenia powinien odpowiednio wynosić - dla obwodu bez przewodu neutralnego i dla obwodu z przewodem neutralnym
10) Obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych wyłączników instalacyjnych nadprądowych dla charakterystyki C zawiera się w granicach
11) Której klasy ogranicznik przepięć jest instalowany w rozdzielnicach mieszkaniowych?
12) Strzałka na rysunku wskazuje
13) Narzędzie pokazane na rysunku służy do
14) W układzie sieci typu TT wyłączenie zasilania realizowane jest przez urządzenie ochronne różnicowoprądowe. Warunkiem skuteczności ochrony jest spełnienie zależności
15) W układzie zasilanym napięciem 400/230 V obwód zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym typu S-303 CLS6-C10/3. O jakiej maksymalnej mocy można zainstalować klimatyzator trójfazowy w tym układzie?
16) Wyzwalacz elektromagnetyczny wyłącznika toru prądowego, przedstawiamy na schemacie blokowym jak na rysunku, oznacza się na schemacie elektrycznym symbolem graficznym
17) Do pomiaru napięć stałych należy użyć miernika elektrycznego o ustroju, którego symbol graficzny przedstawiono na rysunku
18) Symbol graficzny urządzenia AGD - suszarki, przedstawiono na rysunku
19) Układ przedstawiony na rysunku służy do pomiaru
20) Wyłączniki różnicowoprądowe stosuje się w sieciach TN-S jako zabezpieczenie przed
21) Pomiar rezystancji metodą techniczną należy wykonać za pomocą
22) Do ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) w instalacjach elektrycznych stosuje się
23) Woltomierz magnetoelektryczny mierzący napięcie sinusoidalne ze składową stałą wskaże wartość
24) Wskaźnik zadziałania wkładki topikowej o wartości prądu znamionowego 20 A ma kolor
25) Ile pomiarów rezystancji izolacji należy wykonać w celu wykrycia uszkodzenia w przewodzie YDY3x 6 450/700 V?
26) Najmniejsza dopuszczalna wartość rezystancji izolacji przewodów instalacji na napięcie znamionowe nie większe niż 500 V, w tym FELV, wynosi
27) Na rysunku przedstawiono symbol graficzny przewodu
28) Na zdjęciach przedstawiono kolejno od lewej typy trzonków źródeł światła
29) Łącznik przedstawiony na zdjęciu jest oznaczony na schematach symbolem graficznym
30) Na zdjęciu przedstawiono kabel
31) W strefie 0 przedstawionego na rysunku pomieszczenia z wanną można instalować
32) Na rysunku pokazano pętlę zwarciową w układzie typu
33) W dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej przewód wyrównawczy oznaczony jest symbolem literowym
34) W układzie przedstawionym na rysunku, po podłączeniu odbiornika, zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy. Przyczyną tego jest
35) W przypadku instalacji elektrycznej, w której z jednego punktu zasilane są co najmniej dwie wewnętrzne linie zasilające, należy zastosować
36) Fragment dokumentacji technicznej określonej jako schemat zasadniczy (ideowy) znajduje się na rysunku
37) Aparat pokazany na zdjęciu jest wykorzystywany do
38) Na zdjęciu przedstawiono
39) Miernikiem na zakresie 300 V zmierzono napięcie sieciowe o wartości 230 V. Do pomiaru użyto miernika analogowego o klasie dokładności zakresu pomiarowego 1,5. Jaki jest błąd bezwzględny pomiaru?
40) W mieszkaniu zasilanym napięciem 400 V (3/N/PE 50Hz) zainstalowano następujące odbiorniki: 1. przepływowy podgrzewacz wody (12 kW) - obwód 3 fazowy 2. zmywarka do naczyń (3,5 kW) - obwód 1 fazowy 3. kuchenka elektryczna (9,5 kW) - obwód 3 fazowy 4. pralka automatyczna (4,5 kW) - obwód 1 fazowy Odbiorniki jednofazowe i trójfazowe zasilane są z dwóch oddzielnych obwodów. Jako zabezpieczenie zastosowano wyłączniki instalacyjne. O jakich wartościach prądu znamionowego należy zastosować zabezpieczenia dla obwodu jedno i trójfazowego?