Biofizyka SGGW, test z fizyki

Test z Biofizyki. Materiały dla studentów SGGW Test dla studentów z fizyki. Test składa się z 91 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Biofizyka SGGW"

1) Ciśnienie wywierane przez zwierzę lub źdźbło trawy na swoją podstawę jest proporcjonalne do wielkości organizmu do potęgi:
2) Średni kwadrat przesunięcia cząstki poruszającej się ruchem chaotycznym jest: 1- równy zero, 2 - proporcjonalny do czasu
3) Znajdź jedyne prawdziwe, lub jedyne fałszywe zdanie
4) Nurek schodził pod wodę na głębokość 50 metrów, tam zdejmuje aparat tlenowy i nabiera powietrza, zaciska usta i wypływa na powierzchnię. Co się stanie?
5) Micela to:
6) Które zdanie jest prawdziwe
7) Jaka jest różnica ciśnień między roztworem zawierającym 10mM glukozy i 5 mM MgCl2 i roztworem 5 mM glukozy i 10 mM MgCl2 rozdzielonymi błoną przepuszczającą tylko wodę.
8) pompa sodowo - potasowa jest elektrogenna, co oznacza, że:
9) znajdź jedyne prawdziwe lub fałszywe zdanie
10) w organie elektrycznym komórki ustawione są jedna za drugą. zdolność do wysyłania impulsu elektrycznego jest zapewniona przez:
11) temp. topnienia błony komórkowej jest
12) psy i owce noszące w lecie futro chłodzą się:
13) na skutek wysokiego ciśnienia woda napływa do do kom. pierwotniaka. kom nie ulega pęknięciu ponieważ:
14) kanał jonowy otwierany kwasem gamma aminomasłowym w synapsie jest specyficzny dla:
15) sygnał w aksonie pokrytym mieliną
16) istnieją ryby, które mogą wysyłać bardzo silny impuls elektryczny. impuls ten powstaje w tkance:
17) Synteza ATP w mitochondriach nie jest możliwa gdy:
18) pompa sodowo - potasowa jest:
19) molekuły wody w pobliżu molekuł hydrofobowych mają:
20) komórka roślinna umieszczona w wodzie destylowanej:
21) Znajdź jedyne prawdziwe lub fałszywe zdanie
22) spalanie w mitochondriach jest możliwe gdy: 1- środowisko jest silnie kwaśne 2 - są obecne rozprzęgacze
23) impuls nerwowy przebiega w aksonie z prędkością zbliżoną do:
24) W przypadku depolaryzacji błony aksonu powyżej potencjału granicznego:
25) ATP w mitochondriach jest syntetyzowany w wyniku:
26) Pod wpływem silniejszego bodźca docierającego do receptora do układu nerwowego wysyłany jest sygnał:
27) małe ptaki i ssaki jedzą cały czas, bo
28) Dowodem ciekłości błony komórkowej jest to, że:
29) przenikanie substancji z obszaru o większym stężeniu do obszaru o mniejszym stężeniu jest:
30) wzrost stężenia jonów sodowych na zewnątrz komórki prowadzi do zmian potencjału membranowego
31) Do której potęgi jest proporcjonalna siła zwierzęcia?
32) Do której potęgi odległości od źródła jest proporcjonalna ilość promieniowania mikrofalowego docierającego z niego?
33) Gdy do wanny wypełnionej ciepłą wodą wlewa się wodę gorącą, pojawia się zmętnienie spowodowane malutkimi pęcherzykami gazu. Dlaczego się tak dzieje?
34) napięcie powierzchniowe to siła:
35) Wskaż jedno zdanie prawdziwe lub fałszywe wiązanie hydrofobowe ulega rozerwaniu pod wpływem:
36) Wybierz jedno zdanie fałszywe lub jedno prawdziwe
37) Które zdanie jest prawdziwe?
38) Podczas skurczu mięśnia następuje 1- pod wpływem wapnia następuje nasunięcie się filamentów cienkich na filament gruby 2- jony wapnia wraz z ATP zmieniają strukturę główki miozyny
39) W receptorze gorzkiego smaku następuje: 1 - aktywacja białka G 2- otwarcie kanałów wapniowych w retikulum
40) Woda przy ogrzewaniu do 0C
41) W receptorze smaku kwaśnego następuje: 1 - napływ jonów wodorowych do komórki 2- otwarcie kanałów wapniowych w retikulum
42) W naczyniach znajduje się 6 cząsteczek gazu, w pewnym momencie naczynie przegrodzono w połowie. Która z odpowiedzi dotycząca rozkładu cząsteczek jest prawdziwa:
43) Znajdź jedyne prawdziwe lub fałszywe zdanie:
44) Siła nośna ptaka F jest proporcjonalna do wielkości skrzydła ptaka i kwadratu prędkości fruwania. Siła nośna musi unieść cięzar ptaka. prędkość lotu zależy od wielkości ptaka proporcjonalnie do jego wielkości podniesionej do potęgi:
45) Obniżenie temperatury poniżej temperatury topnienia błony komórkowej hamuje:
46) na skutek długotrwałego pobudzania synapsy następuje jej zablokowanie na skutek:
47) spalanie w mitochondriach jest możliwe gdy: 1 - środowisko jest zasadowe 2- błona mitochondrialna jest nienaruszona
48) Wybierz jedno zdanie prawdziwe lub fałszywe:
49) pompa sodowo potasowa wytwarza
50) komórka roślinna umieszczona w wodzie:
51) słup wody może zostać rozerwany przez siły rozciągające odpowiadające ciśnieniu około:
52) wewnątrz aksonu panuje ujemny potencjał wynoszący w stanie spoczynku kilkadziesiąt miliwotów. jest on spowodowany tym, że:
53) w receptorze światłoczułym oka pod wpływem kwantu następuje: 1- aktywacja białka G 2-hydroliza cyklicznego GMP prowadząca o zamknięcia kanału jonowego
54) Woda jest najbardziej gęsta w 4C ponieważ:
55) przyśpieszenie jakie może osiągnąć zwierzę jest wprost proporcjonalne do (wskazówka: jest proporcjonalne do przekroju mięśnia uda)
56) Zablokowanie acetylocholinoestrazy w synapsie pobudzającej prowadzi do:
57) proces skurczu mięśnia związany jest z następującymi procesami 1 - rośnie stężenie wapnia wewnątrz komórki 2 - napina się mięsień 3 - do synapsy dochodzi bodziec 4 - następuje depolaryzacja kom.
58) Organizm jest w stanie bardzo dokładnie określić temperaturę, ponieważ:
59) Znajdź jedno prawdziwe lub jedno fałszywe zdanie
60) Kanał jonowy receptorze czułym na drgania, otwiera się na skutek:
61) Wiązanie hydrofobowe ma jedną grupę CH2 i energię równą około:
62) Kierunek reakcji ATP <-> ADP <- fosforan zależy od:
63) W wyniku reakcji ATP <-> ADP <- fosforan, energia jest:
64) W receptorze smaku słodkiego następuje: 1- napływ cukru do komórki 2- otwarcie kanałów potasowych sterowanych glukozą
65) Wyniki pomiarów dwóch populacji - alfa i beta, dały dały odpowiednio wyniki 25 +/- 3 cm oraz 35 +/- 5 cm. Które z twierdzeń jest inne niż pozostałe (prawdziwe/fałszywe)
66) symport glukozy i jonów Na+ do komórki nabłonka jelita zachodzi ponieważ:
67) Znajdź jedno prawdziwe lub fałszywe zdanie
68) Komórka mięśniowa ulega rozkurczowi ponieważ 1- pod wpływem wapnia następuje rozsunięcie się filamentów krótkich i długich/ cienkich i grubych 2- jony wapnia są wypompowywane przez ATPaze do retikulum sarkoplazmatycznego
69) w receptorze węchowym pod wpływem substancji zapachowej następuje: 1-aktywacja białka G 2- hydroliza cyklicznego AMP prowadzi do otwarcia kanału jonowego
70) Znajdź jedyne zdanie prawdziwe lub fałszywe
71) Komórka nerwowa reaguje na zwiększenie się bodźca płynącego z receptora
72) znajdź jedyne zdanie prawdziwe lub fałszywe
73) czasami podczas szczególnie mroźnych zim, ryby w jeziorach giną. Wiedząc, że głębsze jeziora nie zamarzają do samego dna, podaj przyczynę śnięcia ryb
74) wykonano 10 pomiarów pewnej wielkości fizycznej x. przyrząd, którym dokonano pomiaru ma odchylenie standardowe s. Policzono następnie średnią wartość xśr oraz błąd wartości średniej. Ile pomiarów należy wykonać, aby zmniejszyć błąd wartości średniej dwukrotnie?
75) II zasada termodynamiki może być sprowadzona do tezy
76) Wybierz jedno zdanie prawdziwe lub fałszywe
77) Wskaż jedno zdanie fałszywe lub jedno prawdziwe
78) Woda w kapilarze o średnicy 50 um może wznieść się na wysokość nie większą niż:
79) Choroba kesonowa u nurków
80) ATP jest związkiem wysokoenergetycznym co oznacza, ze:
i 11 innych...