Automatyka i Robotyka, test z informatyki

Test wiedzy z automatyki i robotyki. Test dla studentów z informatyki. Test składa się z 67 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Automatyka i Robotyka"

1) Jakiego rodzaju sygnały wymuszające są stosowane przy wyznaczaniu charakterystyk czasowych?
2) Jakiego rodzaju regulator należy zastosować, aby doprowadzić do zmniejszenia uchybu statycznego?
3) Jaki jest warunek konieczny i wystarczający stabilności układu?:
4) Jakie są warunki kryterium stabilności Nyquista?
5) Jaką transmitancj można znaleźć za pomocą linii pierwiastkowych (mgp)?
6) Jakim układem jest obiekt z samowyrównaniem?
7) Jakiego typu układem logicznym jest układ sekwencyjny?
8) Jaka jest zależność pomiędzy odpowiedzią impulsową a skokową dla konkretnego 1 układu automatyki?
9) Transmitancja operatorowa układu automatyki przedstawia zależność pomiędzy:
10) Modelowanie układów automatyki w przestrzeni stanów polega na:
11) Drugi warunek kryterium Hurwitza, dla stabilnego układu automatyki IV-go rzędu, mówi o tym, że:
12) Co powoduje zwiększanie bezwzględnego współczynnika tłumienia elementu oscylacyjnego 2-go rzędu?
13) Minimalizację funkcji logicznych z wykorzystaniem tablic Karnaugh’a stosujemy dla układów:
14) Jeżeli wzmocniienie wyrażone w dB, na charakterystyce amplitudowo-częstotliwościowej układu automatyki na stałą wartość, równą zero to:
15) Jaki regulator skraca czas regulacji?
16) Jaką metodę stosujemy do doboru stałych czasowych regulatora?
17) Jak badamy stabilność układów regulacji z opóźnieniem?
18) Jaki regulator likwiduje lub zmniejsza uchyb statyczny?
19) Jakie przeregulowanie i czas regulacji w charakterystyce skokowej układu otrzymujemy z kryterium stabilności aperiodycznej?
20) Jaki czas nazywamy krytycznym czasem opóźnienia?
21) Sprzeżenie zwrotne w ukł. automatycznej regulacji jest:
22) Z jakich charakterystyk korzystamy wyznaczając zapas stabilności?
23) Jakie pierwiastki równania charakterystycznego powodują w charakterystyce czasowej układu regulacji drgania o stałej amplitudzie i częstotliwości?
24) Jakie ujemne sprzężenie zwrotne nazywamy elastycznym (podatnym)?
25) Jakie działanie regulatora PID można pominąć przy sterowaniu obiektem astatycznym?
26) Z jakiej transmitancji tworzymy równanie charakterystyczne układu zamkniętego?
27) Jakie mamy właściwości eksploatacyjne układów regulacji?
28) Jakiego rodzaju sygnały wymuszające są stosowane przy wyznaczaniu charakterystyk czasowych elementów (członów) i układów automatyki?
29) Jakie twierdzenie stosuje się do wyznaczenia transformaty sumy funkcji czasu?
30) Ile wynosi transformata splotu dwóch funkcji czasu mających znane transformaty?
31) Jaką zależność przedstawia transmitancja operatorowa (funkcja przejścia) elementu (członu) lub układu automatyki?
32) Jaką postać ma mianownik transmitancji elementu (członu) inercyjnego 1 rzędu?
33) Jaką postać ma mianownik transmitancji elementu (członu) inercyjnego 2 rzędu?
34) Jakim elementem (członem) jest obiekt z samowyrównaniem?
35) Jaka jest zależność pomiędzy odpowiedzią impulsową a skokową elementu (członu) lub układu automatyki?
36) Jakie parametry (współczynniki) zawiera transmitancja operatorowa członu inercyjnego 1 rzędu?
37) Jakie parametry (współczynniki) zawiera transmitancja operatorowa członu idealnie całkującego?
38) Jakim elementem ze względu na rząd równania, jest element całkujący rzeczywisty?
39) Jakie parametry (współczynniki) zawiera transmitancja operatorowa elementu (członu) oscylacyjnego 2 rzędu?
40) Jaką odpowiedź na skokowy sygnał wejściowy generuje element (człon) inercyjny 1 rzędu, z uwagi na amplitudę drgań?
41) Jaką odpowiedź na skokowy sygnał wejściowy generuje element (człon) oscylacyjny 2 rzędu, mający liczbę tłumienia 0<<1, z uwagi na amplitudę drgań?
42) Co powoduje zwiększenie liczby tłumienia w transmitancji elementu (członu) oscylacyjnego 2 rzędu z wartości np. 0.1 do wartości 0.4 w odniesieniu do przeregulowania czasowej charakterystyki skokowej?
43) W jakim przypadku element (człon) oscylacyjny 2 rzędu ma charakterystykę skokową o drganiach tłumionych?
44) Z jakiego zbioru charakterystyk czasowych powstaje charakterystyka częstotliwościowa elementu (członu) lub układu?
45) Jaki kształt ma odpowiedź skokowa elementu (członu) idealnie całkującego?
46) Jaką wartość w stanie ustalonym przyjmuje odpowiedź skokowa rzeczywistego elementu (członu) różniczkującego?
47) Czy sygnał wyjściowy z otwartych układów sterowania wykorzystywany jest do poprawy jakości odpowiedzi tych układów, jeśli tak, to w jaki sposób?
48) Czy sygnał wyjściowy z układów regulacji wykorzystywany jest do poprawy jakości odpowiedzi tych układów, jeśli tak, to w jaki sposób:
49) Jakie sprzężenie zwrotne występuje zwykle w układach regulacji?
50) Co to jest uchyb regulacji w układach z jednostkowym sprzężeniem zwrotnym?
51) Jak wyznaczamy transmitancję zastępczą dwóch elementów (członów) połączonych szeregowo?
52) Jak wyznaczamy transmitancję zastępczą dwóch elementów (członów) połączonych równolegle?
53) Czym charakteryzuje się sygnał wyjściowy stabilizacyjnych (stałowartościowych) układów regulacji?
54) Czym charakteryzuje się sygnał wyjściowy nadążnych układów regulacji?
55) Do czego można wykorzystać charakterystykę amplitudowo-fazową układu otwartego?
56) Jaki jest warunek konieczny i wystarczający stabilności asymptotycznej układu regulacji, nałożony na pierwiastki równania charakterystycznego?
57) Jaki warunek obowiązuje w kryterium stabilności Nyquista?
58) W jakim celu stosuje się regulatory w układach regulacji?
59) W jakim miejscu układu regulacji należy umieścić regulator?
60) W jakim miejscu układu regulacji należy umieścić człon pomiarowy?
61) Jak brzmi zasada superpozycji?
62) Kiedy element (człon) lub układ regulacji nazywamy liniowym?
63) Czy można wprowadzić zmiany do schematu blokowego zawierającego dwa elementy (człony) liniowe połączone szeregowo?
64) Jakie ujemne sprzężenie zwrotne nazywamy sztywnym?
65) Jakie ujemne sprzężenie zwrotne nazywamy elastycznym (podatnym)?
66) Jakie pierwiastki równania charakterystycznego powodują w charakterystyce czasowej układu regulacji, drgania o stałej amplitudzie i częstotliwości?
67) Na czym polega linearyzacja modelu matematycznego?

Powiązane z testem:

Test: WdSI 2

Informatyka

Test: Grafika 4

Informatyka

Test: LANUSIE

Informatyka