Powtórzenie: Stosunki miedzykulturowe cz. 1

Stosunki międzykulturowe. test.

WOS, powtórzenie. 24 pytań.

Pojęcie AKOMODACJI oznacza
adaptacja strukturalna do warunków kraju osiedlenia
ENDOGAMIA oznacza:
małżeństwo wewnątrzgrupowe
Jaki rodzaj grupy tworzą maronci w Libanie?
większość religijną
AMALGAMACJA kulturowa to:
mieszanie się grup w wyniku małżeństw
Wchłonięcie jednej grupy społeczno-kulturowej przez drugą to:
inkulturacja
Pozycja Marszałka Senatu RP to władza:
legalna
Ludwik Gumplowicz jest twórcą socjologicznej koncepcji:
walki ras
Organizacja Narodów Zjednoczonych to instytucja:
międzyrządowa
Pluralizm to:
różnorodność kulturowa
Do którego z poniższych określeń odnosi się termin "irredenta" ?
dążenie do autonomii
Które z poniższych określeń nie oznacza dla Samuela Huntingtona cywilizacji:
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Językiem hindi posługuje się obecnie w świecie następujący odsetek ludności:
6,5 %
Odsetek wyznawców islamu sięga aktualnie w świecie wielkości:
20 %
Zdaniem Samuela Huntingtona obszar wpływów cywilizacji latynoamerykańskiej obejmuje:
15 %
Kategorię "formacji społeczno-ekonomicznej" stworzył:
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Źródłem konfliktów kulturowych wg. Znanieckiego jest:
rywalizacja ludzi o ekspansję "swoich" systemów
Teokracja to ustrój państwowy, w którym władzę sprawują:
kapłani
Do kategorii religii światowych Weber zalicza:
judaizm, chrześcijaństwo, islam, konfucjanizm, hinduizm, buddyzm
Czynnik odgrywający fundamentalną rolę w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa zdaniem Gellnera to:
tożsamość kulturowa, władza, dostęp do wykształcenia
Słynna "wojna futbolowa" toczyła się pomiędzy:
Hondurasem i Salwatorem
Timor to region autonomiczny:
Indonezji
Wskaż, które z poniższych czterech krajów tworzą układ Mercosur:
Argentyna, Brazylia, Urugwaj, Paragwaj
Ujgurowie to mniejszość etniczna w Chinach wyznająca:
islam
Który z wymienionych polityków nie był prezydentem USA ?
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.