Stosunki miedzykulturowe cz. 1

Pojęcie AKOMODACJI oznacza
adaptacja strukturalna do warunków kraju osiedlenia
asymilację językową
mieszanie się małżeństw międzygrupowych
wymiar asymilacji behawioralne
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
ENDOGAMIA oznacza:
małżeństwo wewnątrzgrupowe
jednorodną identyfikację
wielożeństwo
wielomęstwo
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Jaki rodzaj grupy tworzą maronci w Libanie?
większość religijną
mniejszość religijną
grupę etniczną
zbiorowość plemienną
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
AMALGAMACJA kulturowa to:
mieszanie się grup w wyniku małżeństw
zanik odrębności językowej
separacja językowa
segregacja rasowa
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Wchłonięcie jednej grupy społeczno-kulturowej przez drugą to:
inkulturacja
akulturacja
transkulturacja
akomodacja
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Dalej
Pozostały 4 strony