Pytania i odpowiedzi

Biochemia 1 - koło 2

Pytanie 1
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących fosforylacji białek są prawdziwe?
Podczas fosforylacji dochodzi do transferu najbardziej zewnętrznej reszty fosforanowej z odpowiedniego nukleotydu na substrat pełniący rolę akceptora.
Wprowadzenie silnie naładowanej grupy fosforanowej do enzymu może znacznie zmienić jego właściwości, a w tym np. jego powinowactwo do substratu
kinazy białkowe przeprowadzają tą reakcję
fosforylacja białek indukuje zmiany konformacyjne
Reakcje fosforylacji białek są katalizowane przez tzw kinazy białkowe
Pytanie 2
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu katalitycznego chymotrypsyny są poprawne?
Proces hydrolizy wiązania peptydowego katalitzowany przez chymotrypsynę jest reakcją dwufazową, której faza I przebiega szybciej od razy II
Kluczowa reszta katalityczna (seryna) chymotrypsyny tworzy liczne oddziaływania niekonwalencyjne z organicznymi fluorofosforanami takimi jak diizopropylofluorofosforan podczas ich wiązania przez enzym co nieodwracalnie inaktywuje enzym
Reakcja hydrolizy rozpoczyna się od nukleofilowego ataku atomu tlenu grupy hydroksylowej reszty serynowej na atom węgla (uwaga na opcje: azotu) hydrolizowanego wiązania peptydowego
Związkiem pośrednim w reakcji katalizowanej przez chymotrypsynę jest acyloenzym.
Pytanie 3
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu katalitycznego chymotrypsyny są poprawne?
. Ładunek ujemny tetraedrycznego produktu pośredniego reakcji katalizowanej przez chymotrypsynę jest stabilizowany dzięki oddziaływaniom z grupami NH białka w miejscu nazywanym dziurą oksyanionową.
Kluczowa reszta katalityczna chymotrypsyny ulega modyfikacji w obecności organicznych fluorofosforanów, takich jak diizopropylofluorofosforan, co nieodwracalnie inaktywuje enzym.
Związkiem pośrednim w reakcji katalizowanej przez chymotrypsynę jest acyloenzym.
Pytanie 4
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu reakcji katalizowanej przez ludzką anhydrazę węglanową II są prawdziwe?
Kataliza wymaga aktywacji cząsteczki wody przez jon Zn2+
Pytanie 5
Które z podanych reakcji mogą być katalizowane przez kinazy NMP?
AMP+ ATP à 2ADP
AMP+ GTP à ADP + GDP
Pytanie 6
Które z poniższych stwierdzeń na temat kinaz NMP są prawdziwe?
Zmiany konformacyjne którymi poldlega m.in. domena wiążąca nukleotydy i pętla P są podstawą wykluczenia transferu reszty fosforanowej na cząsteczkę wody
Zawieraja w swej strukturze silnie konserwatywną domenę wiążącą nukleotydy
Do tej grupy enzymów należą np. kinaza adenylanowa i guanylanowa.
Pytanie 7
Aktywacja zymogenów trzustkowych rozpoczyna się od
Przekształcenia trypsynogenu w trypsynę przez enteropeptydazę w dwunastnicy
Pytanie 8
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących anhydraz węglanowych są prawdziwe
Jon metalu ludzkiej anhydrazy węglanowej z … histydylowe oraz w zależności od pH jedną cząsteczkę wody …
Niektóre anhydrazy węglanowe maja bardzo wysoką liczbę obrotów rzędu 10^6
a) Wszystkie znane anhydrazy węglanowe wykorzystują jon Zn2+ jako
Anhydrazy węglanowe są metaloenzymami, których
Pytanie 9
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących przenośników drugiego rzędu są prawdziwe?
Przenośnik symportowy przenosi równocześnie dwie różne substancje w tę samą stronę przy czym jedną wbrew gradientowi potencjału elektrochemicznego, a druga zgodnie z tym gradientem.
Przenośnik symportowy Na+-glukoza transportuje cząsteczki glukozy do wnętrza komórki wbrew gradientowi jej stężeń.
Pytanie 10
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcjonowania przekaźników drugorzędowych w kaskadzie fosfatydyloizytolowej są poprawne?
PKC wymaga janów Ca2+ do swojej aktywności
DAG zwiększa powinowactwo PKC do jonów Ca2+
IP3 uwalnia jony Ca2+ z retikulum endoplazmatycznego i retikulum sarkoplazmatycznego
Większość efektów wywołanych przez IP3 i DAG jest synergistycznych
Pytanie 11
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kinazy białkowej A (PKA) są prawdziwe?
cAMP aktywuje PKA zmieniając jej strukturę czwartorzędową
PKA i większość innych kinaz występują w postaci izoenzymów, co umożliwia precyzyjne dopasowanie regulacji do typu komórki czy stadium rozwojowego
W komórkach eukariotycznych większość efektów zależnych od cAMP jest skutkiem aktywacji PKA
cAMP wiąże się do dimeru R2 podjednostek regulatorowych PKA co prowadzi do oddysocjowania podjednostek katalitycznych
Pytanie 12
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących przedstawionego etapu reakcji katalizowanej przez chymotrypsynę są poprawne?
Na tym etapie reakcji udział reszty 2 w katalizie stanowi przykład uniwersalnej katalizy zasadowej
Pytanie 13
Które z podanych reakcji mogą być katalizowane przez kinazy NMP?
AMP+ ATP = 2ADP
APM+ GTP = ADP + GDP
Pytanie 14
które z poniższych stwierdzeń na temat kinaz NMP są prawdziwe?
Zmiany konformacyjne którymi poldlega m.in. domena wiążąca nukleotydy i pętla P są podstawą wykluczenia transferu reszty fosforanowej na cząsteczkę wody
Do tej grupy enzymów należą np. kinaza adenylanowa i guanylanowa.
Zawieraja w swej strukturze silnie konserwatywną domenę wiążącą nukleotydy
Pytanie 15
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących lipidów błon biologicznych są prawdziwe?
Glikolipidy są swingolipidami i zawierają fragmenty cukrowe
Zarówno gangiozydy, jak i cerebrozydy są sfingolipidami