Pytania i odpowiedzi

Wykroczenia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania w teście dotyczą wykroczeń.
Ilość pytań: 152 Rozwiązywany: 19565 razy
Pytanie 1
Środkiem oddziaływania społecznego jest:
przeproszenie pokrzywdzonego
przeporszenie pokrzywdzonego z naprawą szkody
uroczyste przyrzeczenie niedopełnienia znowu wykroczenia
Pytanie 2
Warunkowe zawieszenie kary można stosować w przypadku:
kiedy szkoda została w całości naprawiona
Pytanie 3
Okres próbny trwa
od 6 miesięcy do roku
Pytanie 4
Od kiedy obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów
od momentu uprawomocnienia orzeczenia
Pytanie 5
Od kiedy nalicza się okres zakazu prowadzenia pojazdów:
od momentu zatrzymania dokumentu
od momentu oddania dokumnetu
Pytanie 6
Immunitet materialny ograniczony w prawie wykroczeń przysługuje:
sędziom
prokuratorom
Pytanie 7
Waruni zaistnienia recydywy wielokrotnej:
popełnienie wykroczenia w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania
popełnienie co najmniej 3 wykroczeń
Pytanie 8
Zatarcie ukarania następuje w 2 lata po :
wykonaniu wyroku
przedawnieniu karalności
darowania wykroczenia
Pytanie 9
Zasada terytorialności obejmuje:
obszar oddzielony polskimi granicami od państw sąsiednich i pełnego morza
morskie wody wewnętrzne
morze terytorialne
Pytanie 10
Od jakiego wieku nieletni odpowiada za niektóre czyny karalne:
13
Pytanie 11
Eliminacyjny zbieg przepisów nie dotyczy:
realnego zbiegu przepisów
zbiegu przestępstwa z wykroczeniem
Pytanie 12
Kara aresztu nie jest wydawana gdy:
jego warunki osobiste to uniemożliwiają
wykroczenie popełniono nieumyślnie
Pytanie 13
Przestępstwa ścigane za granicą
przeciwko mieniu
Pytanie 14
Kiedy można zastosować karę aresztu nawet jeśli nie jest przewidziana :
wielokrotna recydywa
Pytanie 15
Do osób pod wpływem alkocholu :
nie stosuje się przepisów o niepoczytalności
nie stosuje się przepisów o ograniczonej niepoczytalności
Pytanie 16
KW PRZEWIDUJE ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW ZA:
niezastosowanie się do sygnału zatrzymania osoby kierującej ruchem
spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym
nieudzielenie bezzwłocznie pomocy ofiarze wypadku drogowego
Pytanie 17
Srodkiem karnym jest:
nawiązka
obowiązek naprawienia szkody
zakaz prowadzenia pojazdów
przepadek przedmiotów
podanie orzeczenia o wyroku do wiadomości publicznej w szczególny sposób
Pytanie 18
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
obejmuje utratę posiadanego prawa do prowadzenia pojazdów
oznacza zakaz nabycia tych uprawnień
Pytanie 19
Za wykroczenie z art 86 kw orzeczono środek karny zakauz prowadzenia pojazdów- wskaż czy zgodnie z wymogami prawa:
wskazując rodzaj pojazdów mechanicznych jako pojazdy objęte zakazem
zobowiązując sprawcę do zwrotu dokumentu uprawniającego do kierowania określonymi pojazdami właściwemu urzędowi
Pytanie 20
KARA OGRANICZENIA WOLNOŚCI MOŻE POLEGAĆ MIĘDZY INNYMI NA :
wykonaniu nieodpłatnej pracy na cele społeczne
naprawieniu szkody w całości
przeproszeniu poszkodowanego

Powiązane tematy

#prawo #wykroczenia