Powtórzenie: Testy do Policji

Darmowe pytania przygotowujące do egzaminu do Policji.

Zawodowe, powtórzenie. 315 pytań.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed…
Trybunał Stanu
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi…
Prezydent, Rada Ministrów
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany…
jednokrotnie
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Prezydent
Rada Ministrów składa się z…
Prezesa Rady Ministrów Oraz Ministrów
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to…
Prezydent
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje…
Prezydent Oraz Rada Ministrów
Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki…
Marszałek Sejmu
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje…
Prezydent
Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed…
Sejmem
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, Sejm podejmuje na wniosek…
Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej…
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje…
Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów
Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się…
w dniu objęcia przez niego urzędu. Art. 128. oraz w dniu złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym Art.130
Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest…
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Prezes Rady Ministrów wydaje…
Rozporządzenia, inicjatywa ustawodawcza (za wyjątkiem zmian konstytucji), umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz inne umowy międzynarodowe
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu między innymi…
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem
Prezydent Rzeczypospolitej nie może stosować prawa łaski do…
Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu
Na stanowisko wojewody może być powołana osoba:
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny; 3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.