Test wiedzy ogólnej do POLICJI, fiszki z kompetencji zawodowych

Test przygotowujący, TWO do policji.

Fiszki, Zawodowe, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ewidencję punktów kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzi…
Ewidencję prowadzi komendant miejski Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych
Ewidencję prowadzi komenda wojewódzka Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych
Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych
Ewidencję prowadzi komenda miejska Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych
Ewidencję punktów kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzi…
Ewidencję prowadzi komendant miejski Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych
Ewidencję prowadzi komenda wojewódzka Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych
Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych
Ewidencję prowadzi komenda miejska Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W miastach powyżej 100 000 mieszkańców, organem wykonawczym gminy jest…
Burmistrz
Zarząd Miasta
Prezydent Miasta
Rada Miasta
W miastach powyżej 100 000 mieszkańców, organem wykonawczym gminy jest…
Burmistrz
Zarząd Miasta
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej skutkom kieruje…
Wójt
Samorząd Terytorialny
Starosta
Wojewoda
Jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej skutkom kieruje…
Wójt
Samorząd Terytorialny
Starosta
Wojewoda
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czas zatrzymania osoby liczy się od…
Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 24 godzin, i nie może zostać przedłuzony art. 45 § 1 pkt
Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 48 godzin, i nie może zostać przedłuzony art. 45 § 1 pkt
Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 48 godzin, a w wypadkach wskazanych może zostać przedłuzony art. 45 § 1 pkt 1 - o 24 godziny
Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 24 godzin, a w wypadkach wskazanych w art. 45 § 1 pkt 1 - 48 godzin
Czas zatrzymania osoby liczy się od…
Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 24 godzin, i nie może zostać przedłuzony art. 45 § 1 pkt
Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 48 godzin, i nie może zostać przedłuzony art. 45 § 1 pkt
Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 48 godzin, a w wypadkach wskazanych może zostać przedłuzony art. 45 § 1 pkt 1 - o 24 godziny
Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 24 godzin, a w wypadkach wskazanych w art. 45 § 1 pkt 1 - 48 godzin
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu…
7 dni
14 dni
21 dni
30 dni
Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu…
7 dni
14 dni
21 dni
30 dni
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest…
Urząd
Gmina
Powiat
Zarząd
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest…
Urząd
Gmina
Powiat
Zarząd
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organem naczelnym administracji rządowej nie jest…
Administracja rządowa ma strukturę trzystopniową: Organem administracji rządowej jest 1) szczebel centralny Rada Ministrów, 2) premier i ministrowie, 3) wojewoda (przedstawiciel rządu w terenie).
Administracja rządowa ma strukturę dwustopniową: Organem administracji rządowej jest 1) szczebel centralny (Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie), 2) wojewoda (przedstawiciel rządu w terenie)
Administracja rządowa ma strukturę trzystopniową: Organem administracji rządowej jest 1) szczebel centralny Prezes Rady Ministrów, 2) Rada Ministrów,3) starosta (przedstawiciel rządu w terenie).
Administracja rządowa ma strukturę dwustopniową: Organem administracji rządowej jest 1) szczebel centralny (Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie), 2) starosta (przedstawiciel rządu w terenie)
Organem naczelnym administracji rządowej nie jest…
Administracja rządowa ma strukturę trzystopniową: Organem administracji rządowej jest 1) szczebel centralny Rada Ministrów, 2) premier i ministrowie, 3) wojewoda (przedstawiciel rządu w terenie).
Administracja rządowa ma strukturę dwustopniową: Organem administracji rządowej jest 1) szczebel centralny (Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie), 2) wojewoda (przedstawiciel rządu w terenie)
Administracja rządowa ma strukturę trzystopniową: Organem administracji rządowej jest 1) szczebel centralny Prezes Rady Ministrów, 2) Rada Ministrów,3) starosta (przedstawiciel rządu w terenie).
Administracja rządowa ma strukturę dwustopniową: Organem administracji rządowej jest 1) szczebel centralny (Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie), 2) starosta (przedstawiciel rządu w terenie)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stan wyjątkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez…
Marszałka Sejmu na wniosek Rady Ministrów
Sejm na wniosek Rady Ministrów
Prezesa Rady Ministrów na wniosek Rady Ministrów
Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów
Stan wyjątkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez…
Marszałka Sejmu na wniosek Rady Ministrów
Sejm na wniosek Rady Ministrów
Prezesa Rady Ministrów na wniosek Rady Ministrów
Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sejm i Senat wybierane są na kadencje trwające…
6 lat
4 lata
3 lata
5 lat
Sejm i Senat wybierane są na kadencje trwające…
6 lat
4 lata
3 lata
5 lat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rada Ministrów składa się z…
Prezydenta Oraz Ministrów
Marszałka Senatu Oraz Ministrów
Marszałka Sejmu Oraz Ministrów
Prezesa Rady Ministrów Oraz Ministrów
Rada Ministrów składa się z…
Prezydenta Oraz Ministrów
Marszałka Senatu Oraz Ministrów
Marszałka Sejmu Oraz Ministrów
Prezesa Rady Ministrów Oraz Ministrów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sądami powszechnymi są sądy…
Sądami powszechnymi są sądy administracujne, sądy okręgowe oraz sądy dyscyplinarne.
Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne
Sądami powszechnymi są sądy administracujne, sądy grodzkie oraz sądy dyscyplinarne.
Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy grodzkie oraz sądy dyscyplinarne
Sądami powszechnymi są sądy…
Sądami powszechnymi są sądy administracujne, sądy okręgowe oraz sądy dyscyplinarne.
Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne
Sądami powszechnymi są sądy administracujne, sądy grodzkie oraz sądy dyscyplinarne.
Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy grodzkie oraz sądy dyscyplinarne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są…
Zarządy Województwa
Sejmiki Województwa
Rady Województwa
Samorządy Województwa
Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są…
Zarządy Województwa
Sejmiki Województwa
Rady Województwa
Samorządy Województwa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może stosować prawa łaski w stosunku do…
Skazanych przez Trybunał Stanu
Skazanych przez Sąd Najwyższy
Skazanych przez Trybunał Konstytucyjny
Skazanych przez Sąd Dyscyplinarny
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może stosować prawa łaski w stosunku do…
Skazanych przez Trybunał Stanu
Skazanych przez Sąd Najwyższy
Skazanych przez Trybunał Konstytucyjny
Skazanych przez Sąd Dyscyplinarny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest…
Burmistrz
Starosta
Wójt
Wojewoda
Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest…
Burmistrz
Starosta
Wójt
Wojewoda
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to…
Permier
Prezydent
Marszałek Sejmu
Prezes Rady Ministrów
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to…
Permier
Prezydent
Marszałek Sejmu
Prezes Rady Ministrów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organem administracji samorządowej w gminie jest…
Rada gminy, Starosta (burmistrz, prezydent miasta)
Rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Samorząd gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Rada Samorządu, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Organem administracji samorządowej w gminie jest…
Rada gminy, Starosta (burmistrz, prezydent miasta)
Rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Samorząd gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Rada Samorządu, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w…
Kodeksie policyjnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kodeksie policyjno-cywilnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kodeksie karnym-cywilnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w…
Kodeksie policyjnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kodeksie policyjno-cywilnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kodeksie karnym-cywilnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje…
Powołuje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję, a wyboru dokonuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów
Powołuje go Minister Sprawiedliwości na 5-letnią kadencję, a wyboru dokonuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów
Powołuje go Minister Sprawiedliwości na 6-letnią kadencję, a wyboru dokonuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów
Powołuje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 5-letnią kadencję, a wyboru dokonuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje…
Powołuje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję, a wyboru dokonuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów
Powołuje go Minister Sprawiedliwości na 5-letnią kadencję, a wyboru dokonuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów
Powołuje go Minister Sprawiedliwości na 6-letnią kadencję, a wyboru dokonuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów
Powołuje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 5-letnią kadencję, a wyboru dokonuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przykładami katastrof naturalnych są...
Powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, huragan, tornado, obfite opady śniegu oraz lawiny śnieżne, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, epidemie, osuwiska ziemi oraz ruch tektoniczny ziemi, katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu, eksplozja meteoru, bliskie przejście komety, wybuch bliskiej supernowej
Powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, huragan, tornado, obfite opady śniegu oraz lawiny śnieżne, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi, katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu, eksplozja meteoru, bliskie przejście komety, wybuch bliskiej supernowej
Powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu oraz epidemie, tsunami, huragan, tornado, obfite opady śniegu oraz lawiny śnieżne, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi, zatrucie środowiska przez fabryki katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu, eksplozja meteoru, bliskie przejście komety, wybuch bliskiej supernowej
Powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu oraz elektrowni atomowej, tsunami, huragan, tornado, obfite opady śniegu oraz lawiny śnieżne, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi, katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu, eksplozja meteoru, bliskie przejście komety, wybuch bliskiej supernowej
Przykładami katastrof naturalnych są...
Powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, huragan, tornado, obfite opady śniegu oraz lawiny śnieżne, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, epidemie, osuwiska ziemi oraz ruch tektoniczny ziemi, katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu, eksplozja meteoru, bliskie przejście komety, wybuch bliskiej supernowej
Powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, huragan, tornado, obfite opady śniegu oraz lawiny śnieżne, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi, katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu, eksplozja meteoru, bliskie przejście komety, wybuch bliskiej supernowej
Powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu oraz epidemie, tsunami, huragan, tornado, obfite opady śniegu oraz lawiny śnieżne, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi, zatrucie środowiska przez fabryki katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu, eksplozja meteoru, bliskie przejście komety, wybuch bliskiej supernowej
Powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu oraz elektrowni atomowej, tsunami, huragan, tornado, obfite opady śniegu oraz lawiny śnieżne, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi, katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu, eksplozja meteoru, bliskie przejście komety, wybuch bliskiej supernowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Policjanci wykonując swoje ustawowe obowiązki mają prawo do legitymowania…
Policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu: identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń, poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości
Policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu: identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, nie ma prawa do identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń, poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości
Policjant nie ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu: identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń, poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości
Policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu: identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, nie ma obowiązku wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń, poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości
Policjanci wykonując swoje ustawowe obowiązki mają prawo do legitymowania…
Policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu: identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń, poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości
Policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu: identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, nie ma prawa do identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń, poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości
Policjant nie ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu: identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń, poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości
Policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu: identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, nie ma obowiązku wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń, poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości