Fiszki

Testy do Policji

Test w formie fiszek Darmowe pytania przygotowujące do egzaminu do Policji.
Ilość pytań: 315 Rozwiązywany: 607900 razy
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed…
Zgromadzenie Ludowe
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Stanu
Trybunał Stanu
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi…
Marszałek Sejmu, Senatu
Prezesa Rady Ministrów
Prezydent, Rada Ministrów
Prezydium
Prezydent, Rada Ministrów
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany…
dwukrotnie
jednokrotnie
czterokrotnie
trzykrotnie
jednokrotnie
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Marszałek Senatu
Marszałek Sejmu
Prezydent
Premier
Prezydent
Rada Ministrów składa się z…
Prezesa Rady Ministrów Oraz Ministrów
Marszałka Senatu Oraz Ministrów
Prezydenta Oraz Ministrów
Marszałka Sejmu Oraz Ministrów
Prezesa Rady Ministrów Oraz Ministrów
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności wszystkich posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności wszystkich posłów
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to…
Permier
Prezydent
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu
Prezydent
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje…
Prezydent Oraz Prezes Rady Ministrów
Prezydent Oraz Rada Ministrów
Prezydent Oraz Posłowie
Prezydent Oraz Marszałek Sejmu
Prezydent Oraz Rada Ministrów
Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki…
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Wicepremier
Premier
Marszałek Sejmu
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje…
Marszałek Sejmu
Premier
Marszałek Senatu
Prezydent
Prezydent
Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed…
Senatem
Prezydentem
Sejmem
Prezesem Rady Ministrów
Sejmem
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, Sejm podejmuje na wniosek…
Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 2/5 ustawowej liczby posłów
Parlamentu lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Marszałka Sejmu lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej…
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 99 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 66 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 96 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje…
Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów
Prezes Rady Ministrów na wniosek Premiera, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów
Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów
Premier, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów
Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów
Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się…
w dniu objęcia przez niego urzędu. Art. 128. oraz w dniu złożenia przysięgi przed Trybunałem Stanu Art.130
w dniu objęcia przez niego urzędu. Art. 128. oraz w dniu złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym Art.130
w dniu objęcia przez niego urzędu. Art. 128. oraz w dniu złożenia przysięgi przed Trybunałem Narodowości Art.130
w dniu objęcia przez niego urzędu. Art. 128. oraz w dniu złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Art.130
w dniu objęcia przez niego urzędu. Art. 128. oraz w dniu złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym Art.130