Powtórzenie: Pojęcia z architektury

Historia sztuki, powtórzenie. 53 pytań.

Sklepienie nieckowe
utworzone ze sklepienia kolebkowego na wydłużonym prostokącie przez zastąpienie łuków czołowych kolebami sklepienia klasztornego
Sklepienie kolebkowo-krzyżowe
długie sklepienie kolebkowe przecięte poprzecznie odcinkami kolebek - kozuby, o strzałce równej strzałce samego sklepienia
System przyporowy
system konstrukcji umożliwiający zasklepianie dużych przestrzeni na znacznej wysokości
Łuk
element konstrukcyjny, architektoniczny, dekoracyjny zakrzywiony i wsparty na obu końcach
Fundament
element konstrukcyjny, znajdujący się poniżej podłogi najniższego pomieszczenia, przenosi ciężar budynku na grunt
Filar
pionowa podpora, najczęściej wolnostojąca o przekroju wielobocznym, wykonana z kamienia, cegły itp. o funkcji podobnej do kolumny, może mieć bazę, głowicę lub nasadnik
Sklepienie
konstrukcja budowlana wykonana z kamienia naturalnego, sztucznego bądź cegły o przekroju krzywoliniowym, służąca do przekrycia określonej przestrzeni budynku
Sklepienie klasztorne
złożone z czterech równych odcinków (koleby) dwu przecinających się sklepień kolebkowych ciężar tego sklepienia przenoszony jest na całą powierzchnię wezgłowia (na ściany)
Krążyna
pomocnicza, rozbieralna konstrukcja podpierająca, najczęściej drewniana, umożliwiająca wykonywanie sklepień, łuków itp. Górna powierzchnia odpowiada ściśle dolnej powierzchni wykonywanej konstrukcji. Krążynę podwiesza się lub stawia na rusztowaniu
Strop
zespół elementów konstrukcyjnych rozdzielających w poziomie poszczególne kondygnacje budynku lub ograniczających go od góry, które dźwigają obciążenie użytkowe, zapewniają ochronę termalną i akustyczną pomieszczeń oraz usztywniają konstrukcję budynku
Przypora
pionowy element konstrukcyjny w formie filaru przyściennego o ściętym pochyło boku zewnętrznym lub profilu uskokowym. Wzmacnia ściany budynku lub wolnostojącego muru i przenosi ciężar sklepień na grunt
Filar przyścienny
przylegający i związany ze ścianą
Wątek
układ cegieł, kamieni w murze, ścianie
Służka
cienki, pionowy element o przekroju wałka lub półwałka z kamienia lub cegły, zespolony z filarem przyściennym lub wiązkowym, przenosi na niego za pośrednictwem żeber ciężar sklepienia krzyżowo-żebrowego
Mur
pionowa konstrukcja z cegły, kamienia naturalnego, sztucznego lub mieszanego, wydzielająca i zabezpieczająca przestrzeń krytą lub otwartą
Filar wiązkowy
stanowi konstrukcyjne zespolenie ze służkami
Filar przyporowy
domurowany do ścian naw bocznych lub apsydy, podpierający za pośrednictwem zewnętrznych łuków przyporowych nawę główną, zakończony zwykle fialami
Sklepienie kolebkowe
o formie leżącej połowy walca, którego przekrój prostopadły do osi stanowi pełne półkole
Koleby
wycinki ograniczone krawędzią wewnętrzną wezgłowia i dwoma odcinkami przekątnych
Kozuby
wycinki ograniczone czołem sklepienia i dwoma odcinkami przekątnych

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.