Pytania i odpowiedzi

Kultury tkankowe 7

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test część 7 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 62 Rozwiązywany: 2389 razy
Pytanie 1
Sposoby infekcji roślin dwuliściennych
za pomocą wektora z Agrobacterium tumefaciens
Pytanie 2
Powstawanie nowotworu u roślin indukowane jest przez
połączenie regionu T-DNA kodującego czynniki wzrostu roślin z regionem wirulencji
Pytanie 3
Uszereguj w odpowiedniej kolejności etapy otrzymywania transgenicznej kukurydzy
A: Hodowanie niedojrzałych zarodków na medium indukującym wzrost kalusa
B: Izolacja z ziarna fragmentu niezróżnicowanego
C: Wstrzelenie DNA
D: Przygotowanie medium o wysokiej sile jonowej
E: Dalsze hodowanie, zastosowanie medium selekcyjnych
F: Przeniesienie nasion z inkubatora do gleby
G: Indukowanie powstawania pędu oraz ukorzenianie
B,A,D,C,E,G,F
Pytanie 4
Pytanie 5
Pytanie 6
Faza G1jest zredukowana do minimum w :
bruzdkujacych jajach
Pytanie 7
Podział chromosomów na dwie chromatydy złączone centromemrem i oplecione wokół siebie następuje :
przed rozpoczęciem mitozy w fazie G2
Pytanie 8
W której fazie cyklu komórkowego następuje podwojenie materiału genetycznego komórki?
S
Pytanie 9
W którym momencie cyklu komórkowego obserwuje sie njawiększe stężenie cykliny B?
G2/M
Pytanie 10
Który z poniższych kompleksów cyklina-kinaza zależna od cykliny inicjuje i podtrzymuje fazę S cyklu komórkowego?
Cyklina A/Cdk-2
Pytanie 11
Która z poniższych informacji dotyczących białka p53 jest nieprawdziwa?
Białko p53 hamuje transkrypcję bialek z rodziny p21 będących inhibitorami cyklin
Pytanie 12
Która z odpowiedzi dotyczących punktów kontroli cyklu komórkowego jest nieprawidłowa?
Nie istnieją punkty kontroli w fazach cyklu G1 i S, bowiem fazy te zachodzą bezpośrednio po mitozie, zatem komórka nie zdąży zsyntezować białek odpowiedzialnych za mechanizmy kontroli cyklu komórkowego
Pytanie 13
Aktywny kompleks promujący anafazę (Anaphase Promoting Complex) pełni następującą funkcję w komórce:
wspomaga przejście komórki do anafazy i fazy G1 poprzez degradację mitotycznej cykliny B w szlaku zależnym od ubikwityny
Pytanie 14
Degradacja białek w systemie zależnym od ubikwityny nie obejmuje etapu :
Transportu ubikwitynylowanych białek do jądra komórkowego
Pytanie 15
Białko pRb reguluje proces przejścia cyklu komórkowego z G1->S. Która z odpowiedzi opisuje poprawnie mechanizm jego działania?
wiąże się z białkami z rodziny E2F zapobiegając ekspresji specyficznych dla fazy S cyklin i kinaz zależnych od cyklin, dzięki czemu komórka trwa w fazie G1