Fiszki

Kultury tkankowe 7

Test w formie fiszek Test część 7 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 62 Rozwiązywany: 2389 razy
Sposoby infekcji roślin dwuliściennych
za pomocą wektora z Agrobacterium tumefaciens
mikroiniekcja
fuzja liposomów
mikrowstrzeliwanie
za pomocą wektora z Agrobacterium tumefaciens
Powstawanie nowotworu u roślin indukowane jest przez
połączenie regionu T-DNA kodującego czynniki wzrostu roślin z regionem wirulencji
obecność w regionie T-DNA genu kodującego czynniki wzrostu roślin
integrowanie genów obecnych w plazmidzie Ti z chromosomem roślinnym
obecność w regionie T-DNA genu kodującego cytokininy i auksyny
połączenie regionu T-DNA kodującego czynniki wzrostu roślin z regionem wirulencji
Uszereguj w odpowiedniej kolejności etapy otrzymywania transgenicznej kukurydzy
A: Hodowanie niedojrzałych zarodków na medium indukującym wzrost kalusa
B: Izolacja z ziarna fragmentu niezróżnicowanego
C: Wstrzelenie DNA
D: Przygotowanie medium o wysokiej sile jonowej
E: Dalsze hodowanie, zastosowanie medium selekcyjnych
F: Przeniesienie nasion z inkubatora do gleby
G: Indukowanie powstawania pędu oraz ukorzenianie
B,A,D,C,E,G,F
A,B,C,D,E,F,G
B,A,C,D,E,F,G
B,A,D,E,C,G,F
B,A,D,C,E,G,F
Faza G1jest zredukowana do minimum w :
erytrocytach ssaków
bruzdkujacych jajach
komórkach mięśniowych
komórkach nerwowych
bruzdkujacych jajach
Podział chromosomów na dwie chromatydy złączone centromemrem i oplecione wokół siebie następuje :
przed rozpoczęciem mitozy w fazie G2
na początku profazy
na początku metafazy
pod koniec profazy
przed rozpoczęciem mitozy w fazie G2
W której fazie cyklu komórkowego następuje podwojenie materiału genetycznego komórki?
S
Pomiędzy fazą S i G1
G2
G1
S
W którym momencie cyklu komórkowego obserwuje sie njawiększe stężenie cykliny B?
G1
G2/M
G1/S
S
G2/M
Który z poniższych kompleksów cyklina-kinaza zależna od cykliny inicjuje i podtrzymuje fazę S cyklu komórkowego?
Cylilna B/Cdk-1
Cyklina E/Cdk-2
Cyklina D/Cdk-4,6
Cyklina A/Cdk-2
Cyklina A/Cdk-2
Która z poniższych informacji dotyczących białka p53 jest nieprawdziwa?
Jest czynnikiem transkrypcyjnym zatrzymującym komórkę w fazie G1
Wiąże się do DNA i wpływa na aktywność genów białek z rodziny Bcl-2
W komórkach nowotworowych białko nie jest aktywne
Białko p53 hamuje transkrypcję bialek z rodziny p21 będących inhibitorami cyklin
Białko p53 hamuje transkrypcję bialek z rodziny p21 będących inhibitorami cyklin
Która z odpowiedzi dotyczących punktów kontroli cyklu komórkowego jest nieprawidłowa?
Nie istnieją punkty kontroli w fazach cyklu G1 i S, bowiem fazy te zachodzą bezpośrednio po mitozie, zatem komórka nie zdąży zsyntezować białek odpowiedzialnych za mechanizmy kontroli cyklu komórkowego
punkty kontroli monitorują postęp cyklu komórkowego i „stan zdrowia” komórki i powodują wstrzymanie cyklu, jeśli określone warunki nie zostaną spełnione
faza G2 posiada mechanizm kontrolny, który zapobiega wejściu komórki w fazę M jeżeli cały materiał genetyczny nie został poprawnie powielony
punkt kontroli w fazie M sprawdza czy chromosomy zostały poprawnie przyłączone do nici wrzeciona kariokinetycznego, jeżeli nie - cykl ulega wtrzymaniu.
Nie istnieją punkty kontroli w fazach cyklu G1 i S, bowiem fazy te zachodzą bezpośrednio po mitozie, zatem komórka nie zdąży zsyntezować białek odpowiedzialnych za mechanizmy kontroli cyklu komórkowego
Aktywny kompleks promujący anafazę (Anaphase Promoting Complex) pełni następującą funkcję w komórce:
uczestniczy w naprawie uszkodzonego DNA podczas anafazy
wspomaga przejście komórki do anafazy i fazy G1 poprzez degradację mitotycznej cykliny B w szlaku zależnym od ubikwityny
zapobiega separacji chromosomów podczas metafazy
zapobiega dezintegracji struktur komórkowych podczas anafazy
wspomaga przejście komórki do anafazy i fazy G1 poprzez degradację mitotycznej cykliny B w szlaku zależnym od ubikwityny
Degradacja białek w systemie zależnym od ubikwityny nie obejmuje etapu :
Transportu ubikwitynylowanych białek do jądra komórkowego
zależne od ATP przyłączenie reszty ubikwityny do podjednostki E1 co skutkuje utworzeniem wysokoenergetycznego wiązania tioestrowego pomiędzy E1 i resztą ubikwityny
ubikwitynylacje białka (przeniesienie Ub z kompleksu E1-Ub) na kompleks E3-białko, mediowane przez enzym E2 (ligazę ubikwityny).
Proteolizę białka z udziałem multikatalitycznego kompleksu enzymatycznego - proteasomu
Transportu ubikwitynylowanych białek do jądra komórkowego
Białko pRb reguluje proces przejścia cyklu komórkowego z G1->S. Która z odpowiedzi opisuje poprawnie mechanizm jego działania?
Promuje przejście do fazy S przez specyficzne rozpoznawanie miejsc wiązania DNA w obrębie białka p53
Aktywuje cykliny B, które są odpowiedzialne za utrzymanie komórki w fazie M
wiąże się z białkami z rodziny E2F zapobiegając ekspresji specyficznych dla fazy S cyklin i kinaz zależnych od cyklin, dzięki czemu komórka trwa w fazie G1
Indukuje apoptozę poprzez wiązanie się z białkiem z rodziny BcI-2
wiąże się z białkami z rodziny E2F zapobiegając ekspresji specyficznych dla fazy S cyklin i kinaz zależnych od cyklin, dzięki czemu komórka trwa w fazie G1