Powtórzenie: WOS społeczeństwo LO

Powtórzenie zawiera pytania z działu SPOŁECZEŃSTWO (rodzina,naród,problemy,kultura życia,obywatel)

WOS, powtórzenie. 18 pytań.

Proces rozwoju społecznego człowieka, kształtowania jego osobowości.
socjalizacja
Samodzielne kształtowanie własnej osobowości to socjalizacja:
wtórna
Definicją "relacje i zależności wiążące jednostkę z grupą lub inną jednostką" określamy pojęcie :
więź społeczna
Jaki typ więzi społecznej opisuje definicja? :<br /&rt;"Więzi tworzone są na zasadzie dobrowolności przez ludzi należących do organizacji społecznych i politycznych."
więzi zrzeszeniowe
Cechy grupy społecznej to:
własne wartości, reguły, symbolika
cechuje ją odrębność od innych grup
minimum 3 osoby
Grupy społeczne ze względu na typ więzi dzielimy na :
wtórne
pierwotne
Grupa społeczna, która ma określoną strukturę, cel i normy oraz posiada bezosobowy typ więzi to:
grupa formalna
Rozdzielenie wspólnoty majątkowej, małżeńskiej bez prawa do nowego związku to:
separacja
Rozwiązanie małżeństwa przez sąd to:
rozwód
Przyjęcie do rodziny osoby małoletniej na mocy decyzji sądu to:
adopcja , przysposobienie
Nadzór ustanowiony przez sąd nad osobą NIE mającą zdolności do czynności prawnych to:
kuratela
Definicja "bezkrytyczny stosunek do własnego narodu; wrogość wobec innych narodów" określa pojęcie:
szowinizm
Wrogość wobec ludzi obcych rasowo, religijnie i etnicznie nazywana jest :
ksenofobią
"Całokształt materialnego duchowego dorobku ludzkości przekazywanego przez pokolenia" to definicja opisująca:
kultury
Podaj typ kultury, która nie walczy z tradycją i ma inny sposób patrzenia na świat.
kultura alternatywna
Podaj typ kultury, która walczy z tradycją.
kontrkultura
Funkcja rodziny polegająca na zaspokojeniu takich potrzeb, jak odpoczynek i rozrywka.
rekreacyjna
Funkcja rodziny polegająca na nadawaniu pozycji społecznej swym członkom.
stratyfikacyjna

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.