Pytania i odpowiedzi

Przed maturą: genetyka molekularna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. budowa i rola kwasów nukleinowych, replikacja DNA, geny i genomy, ekspresja genów i ich regulacja
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 225 razy
Pytanie 1
Jakie wiązania łączą łańcuchy polipeptydowe w DNA?
wiązania wodorowe
Pytanie 2
Z jaką zasadą azotową komplementuje się adenina?
tymina
Pytanie 3
Która para azotowa łączy się przez trzy wiązania wodorowe?
C-G
Pytanie 4
Przypisz rodzaje RNA do pełnionych funkcji
mRNA
przeniesienie informacji genetycznej do miejsca syntezy białek
tRNA
transport aminokwasów do rybosomów
rRNA
składnik rybosomu
Pytanie 5
Podaj rozwinięcie akronimu RNA w j. polskim
kwas rybonukleinowy
Pytanie 6
Przypisz działanie do konkretnego enzymu
helikaza
rozplatanie helisy DNA
prymaza
wytworzenie starterów
polimeraza
synteza nowej nici DNA; naprawa źle skomplementowanych
ligaza
łączenie nici DNA
Pytanie 7
Uszereguj etapy replikacji nici DNA
1
inicjacja
2
elongacja
3
terminacja
Pytanie 8
Zaznacz cechy nici wiodącej
jeden starter
od 5` do 3`
Pytanie 9
Fragment cząsteczki DNA, który koduje konkretną informację to
gen
Pytanie 10
Odcinek genu niekodujący żadnej informacji to
intron
Pytanie 11
... to kompletna informacja genetyczna całego organizmu. Występuje w każdej komórce zawierającej jądro komórkowe
genom
Pytanie 12
Połącz poprawnie pojęcia z definicją
translacja
tłumaczenie sekwencji mRNA na konkretny łańcuch polipeptydowy (białko)
transkrypcja
synteza łańcucha RNA na podstawie łańcuca DNA
kodon
trzy kolejne nukleotydy kodujące konkretny aminokwas, początek/koniek translacji
promotor
miejsce przyłączania polimerazy RNA
Pytanie 13
Na podstawie definicji wybierz poprawną cechę kodu genetycznego: * dany kodon określa ten sam aminokwas *
jednoznaczny
Pytanie 14
Oznacz zdania P/F
Kodon składa się z trzech nukleotydów
Prawda
UAA czy UGA są przykładami kodonu STOP
Prawda
MET jest kodonem START
Prawda
Pytanie 15
Uporządkuj przebieg translacji
1
przyłączenie mniejszej podjednostki do mRNA
2
przyłączenie metioniny
3
przyłączenie większej podjednostki do mniejszej
4
przyłączenie nowego tRNA z aminkowasem; wiązanie peptydowe między sąsiednimi aminokwasami
5
przesunięcie rybosomu; odłączenie tRNA
6
przyłączenie kodonu STOP; uwolnienie łańcucha polipeptydowego
7
rozpad rybosomu na podjednostki
Pytanie 16
Oznacz P/F
pre-mRNA jest modyfikowane przez usunięcie intronów
Prawda
Transkrypcja polega na syntezie nici DNA z RNA
Fałsz
Przykładem odwrotnej transkrypcji jest wydłużanie telomerów
Prawda
Pytanie 17
Teoria operonów u prokariontów zakłada występowanie genów podlegających pewnej regulacji. Wskaż czynniki mogące wpływać na translację białek.
represor - regulacja negatywna
aktywator - regulacja pozytywna
Pytanie 18
Masz uwagi do testu? Napisz pod [email protected]
Dobrze!