Pytania i odpowiedzi

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska, wiosna ludów na terenach zaborów.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 3204 razy
Pytanie 1
Kiedy wybuchła rabacja galicyjska?
Rabacja galicyjska wybuchła w
lutym
1846
roku. Największe nasilenie chłopskich wystąpień miało miejsce w okolicach
Tarnowa
.
Pytanie 2
Na który rok planowano przeprowadzenie powstania na wszystkich obszarach zaborów?
1846 r.
Pytanie 3
Podaj datę wybuchu powstania krakowskiego?
Powstanie krakowskie wybuchło w nocy z
21 na 22
lutego
1846
roku.
Pytanie 4
Zaznacz zdania prawdziwe.
Po upadku powstania krakowskiego, Kraków wcielono do Cesarstwa Austriackiego.
Prawda
Krakowskiej procesji powstańców przewodził Józef Lompa, który w wyniku odniesionych od kul obrażeń zmarł.
Fałsz
Manifest do narodu polskiego, ogłoszony przez Rząd Narodowy, głosił zniesienie pańszczyzny, pomoc społeczną dla najuboższych, równość wszystkich obywateli wobec prawa i nadanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi.
Prawda
Pytanie 5
Po upadku powstania
Prawda
Pytanie 6
Ile ofiar pochłonęła rabacja galicyjska?
około 1200
Pytanie 7
Ile polskich obozów wojskowych utworzono na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego na mocy ustaleń Komitetu Narodowego?
4
Pytanie 8
Na jakim obszarze prowadził działalność Józef Lompa?
na Śląsku
Pytanie 9
Jak długo trwało powstanie w Wielkim Księstwie Poznańskim?
około dwóch tygodni
Pytanie 10
Ludwik Mierosławski dowodził powstaniem na terenie:
zaboru pruskiego
Pytanie 11
Generał Józef Bem wsławił się podczas walk w powstaniu:
węgierskim