Pytania i odpowiedzi

Za żelazną kurtyną

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Życie w państwach bloku wschodniego, śmierć Stalina i powstanie na Węgrzech.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 3566 razy
Pytanie 1
Które z komunistycznych państw wyłamało się spod sowieckiego komunizmu, wprowadzając własny, bardziej otwarty na kraje zachodnie?
Jugosławia
Pytanie 2
Jak nazywała się organizacja powołana w celu koordynacji gospodarek krajów zależnych od ZSRR?
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
Pytanie 3
Proces łączenia gospodarstw chłopskich w jeden większy obszar rolniczy ze spółdzielczą własnością nazywamy:
kolektywizacją rolnictwa
Pytanie 4
Podaj datę śmierci Józefa Stalina.
Józef Stalin zmarł
5
marca
1953
roku.
Pytanie 5
Kto został I sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego po śmierci Józefa Stalina?
Nikita Chruszczow
Pytanie 6
Jakie były następstwa destalinizacji?
ogłoszenie amnestii dla więźniów politycznych
złagodzenie cenzury
uniewinnienie skazanych w procesach politycznych
Pytanie 7
Na którym zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow wygłosił słynny referat krytykujący politykę Stalina?
na XX
Pytanie 8
Połącz datę z wydarzeniem.
powstanie RWPG
25 stycznia 1949 r.
powstanie Układu Warszawskiego
14 maja 1955 r.
wykład Chruszczowa krytykujący politykę Stalina
z 24 na 25 lutego 1956 r.
wybuch powstania węgierskiego
23 października 1956 r.
interwencja wojsk sowieckich na Węgrzech
4 listopada 1956 r.
spotkanie Nikity Chruszczowa z Dwightem Eisenhowerem w USA
wrzesień 1959 r.
zestrzelenie przez ZSRR amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U2
1 maja 1960 r.
Pytanie 9
Jak nazywał się węgierski polityk, który stanął na czele rządu po wybuchu powstania węgierskiego?
Imre Nagy
Pytanie 10
W którym roku w ZSRR odsunięto Nikitę Chruszczowa od zajmowanych stanowisk państwowych?
w 1964 r.
Pytanie 11
Jakie były skutki powstania węgierskiego?
śmierć około 2 tys. ludzi
śmierć premiera powstańczego rządu
emigracja około 200 tys. ludzi
Pytanie 12
Czy rezolucje posiadają moc prawną?
nie
Pytanie 13
Kto był pierwszym przywódcą radzieckim, który odwiedził USA?
Nikita Chruszczow
Pytanie 14
Kiedy zakończyła się polityka odprężenia pomiędzy USA a ZSRR?
w 1960 r.