Pytania i odpowiedzi

Nowe potęgi europejskie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Austria, Prusy i Rosja w XVIII wieku. Absolutyzm oświecony.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 6820 razy
Pytanie 1
Jakie są cechy absolutyzmu oświeconego?
wprowadzenie części swobód obywatelskich
absolutna władza monarchy
rozwój biurokracji i kasty urzędniczej
Pytanie 2
W którym roku powstało Królestwo Prus?
w 1701 r.
Pytanie 3
Który z władców Prus wprowadził obowiązek szkolny dla chłopców?
Fryderyk II Wielki
Pytanie 4
Jakie były skutki wprowadzenia absolutyzmu oświeconego do Prus, Austrii i Rosji?
wzrost tolerancji religijnej
zwiększenie wpływów podatkowych
rozwój handlu i manufaktur
ograniczenie prześladowań religijnych
Pytanie 5
Który z rosyjskich carów otrzymał przydomek "Wielki"?
Piotr I
Pytanie 6
W którym z wymienionych państw nastąpiła masowa likwidacja klasztorów?
Austria
Pytanie 7
Jak nazywano przedstawicieli rosyjskiej szlachty?
bojarami
Pytanie 8
Połącz datę z wydarzeniem.
objęcie władzy przez Piotra I
1689 r.
założenie Petersburga
1703 r.
przyjęcie przez Piotra I tytułu cesarza
1721 r.
koronacja Fryderyka II
1740 r.
Pytanie 9
Który z władców odbył anonimową podróż po Europie w celu zebrania wiedzy, jak zreformować państwo?
Piotr I
Pytanie 10
W którym roku Petersburg został przemianowany na Leningrad?
w 1924 r.
Pytanie 11
Zaznacz zdania prawdziwe.
Piotr I podporządkował sobie Cerkiew.
Prawda
W XVIII-wiecznej Austrii zwolnieni z płacenia podatków byli duchowni i szlachta.
Fałsz
Monarchia Habsburgów ograniczyła wpływy Kościoła.
Prawda
Pytanie 12
Który z pruskich władców zniósł cenzurę i stosowanie tortur?
Fryderyk II Wielki