Powtórzenie: Sprawy Międzynarodowe - Dziś i Jutro

Sprawdzian z działu "Sprawy Międzynarodowe" z podręcznika Dziś i Jutro wydawnictwa Nowa Era.

WOS, powtórzenie. 22 pytań.

Działania prowadzone przez władze na arenie międzynarodowej nazywamy
polityką zagraniczną
Osoba reprezentująca państwo za granicą, między innymi: utrzymuje kontakt z władzami danego kraju, rozwija przyjazne relacje, dba o współpracę
ambasador
Osoba odpowiedzialna za zapewnienie pomocy rodakom za granicą to:
konsul
W którym roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych
1945
Polska przystąpiła do NATO w roku
1999
Ile państw członkowskich tworzy ONZ?
51
Jakie są zadania Organizacji Narodów Zjednoczonych?
rozwiązywanie problemów w ramach współpracy międzynarodowej
utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
ochrona praw człowieka
W którym roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali?
1951
Unia Europejska powstała w roku
1992
Gdzie podpisano Traktat pieczętujący utworzenie Unii Europejskiej?
w Maastricht
Do zadań Unii Europejskiej należą:
wyrównywanie poziomów rozwoju państw członkowskich
promowanie wspólnych wartości i demokracji
wspieranie rozwoju gospodarczego, naukowego i technologicznego państw członkowskich
przeciwdziałanie konfliktom w Europie
Zaznacz główne organy Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej
Parlament Europejski
Komisja Europejska
Kto był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012
Jerzy Buzek
Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa:
5 lat
W Parlamencie Europejskim zasiada
751 posłów
Połącz instytucję unijna z rolą jaką pełni.
Rada Unii Europejskiej
+
kierowanie polityką gospodarczą, uchwalanie unijnego prawa
Parlament Europejski
+
uchwalanie unijnego prawa, kontrolowanie działalności Komisji Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
+
czuwanie nad przestrzeganiem prawa unijnego, rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami UE
Komisja Europejska
+
wprowadzanie w życie przepisów unijnych, opracowywanie projektów aktów prawnych
W jakim mieście znajduje się większość siedzib instytucji Unii Europejskiej?
w Brukseli
Zaznacz prawa obywatela Unii Europejskiej
możliwość kandydowania i głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
prawo do zatrudnienia w administracji unijnej
prawo do kierowanie petycji do Parlamentu Europejskiego
swoboda przebywania i osiedlania się we wszystkich krajach UE oraz przemieszczania się po całym terytorium unijnym
Skąd biorą się pieniądze w budżecie wspólnotowym w Unii Europejskiej?
ze składek
Czy Unia Europejska stanowi rynek wewnętrzny dla państw członkowskich?
tak
Proces polegający na zacieśnianiu relacji między regionami świata, zwiększanie przepływu ludzi, informacji, towarów i kapitału to
Globalizacja
Jakie są rodzaje terroryzmu na Świecie?
narodowo-wyzwoleńczy
polityczny
religijny
kryminalny

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.