Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 4 - Od absolutyzmu do republiki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 4 podręcznika do historii dla klasy 6. Absolutyzm, monarchia parlamentarna, oświecenie i wojna o niepodległość Ameryki.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 31421 razy
Pytanie 1
Połącz w pary państwo z wprowadzonym ustrojem.
Francja
monarchia absolutna
Prusy
monarchia oświecona
Anglia
monarchia parlamentarna
Stany Zjednoczone Ameryki
republika prezydencka
Pytanie 2
Który z francuskich monarchów wydał edykt nantejski?
Henryk IV
Pytanie 3
Hugenoci byli:
protestantami
Pytanie 4
Do czyich nauk odnosili się purytanie?
Jana Kalwina
Pytanie 5
Który z angielskich królów został publicznie ścięty po zakończeniu wojny domowej?
Karol I
Pytanie 6
Połącz datę z wydarzeniem.
wydanie edyktu nantejskiego
1598 r.
unieważnienie edyktu nantejskiego
1685 r.
wybuch wojny domowej w Anglii
1642 r.
uchwalenie deklaracji praw narodu angielskiego
1689 r.
pierwszy lot balonem z udziałem człowieka
1783 r.
powstanie Królestwa Prus
1701 r.
założenie Petersburga
1703 r.
masakra w Bostonie
1770 r.
uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych
1787 r.
Pytanie 7
Uzupełnij informacje dotyczące pałacu w Wersalu.
Pałac w Wersalu został zbudowany na polecenie
Ludwika XIV
. Jego utrzymanie kosztowało Francję około
10%
rocznego dochodu królestwa a zamieszkiwany był przez blisko
10 tysięcy
osób. Król zdecydował się na takie posunięcie, by
uniemożliwić francuskiej arystokracji spiskowanie
.
Pytanie 8
Połącz bitwy angielskiej wojny domowej i irlandzkiej wojny konfederackiej z datami.
bitwa pod Edge Hill
1642 r.
bitwa pod Marston Moor
1644 r.
bitwa pod Naseby
1645 r.
bitwa pod Wexford
1649 r.
oblężenie Limerick
1651 r.
Pytanie 9
Wilhelm III Orański był władcą:
brytyjskim
Pytanie 10
Zaznacz cechy architektury klasycystycznej:
kolumny
kopuły
symetryczność budynków
Pytanie 11
Połącz osobę z obszarem jej działań.
Gabriel Farenheit
fizyka
James Watt
inżynieria
Jan Jakub Rousseau
filozofia
Wolter
literatura
Karol Linneusz
biologia
Bertel Thorvaldsen
rzeźba
Pytanie 12
Który z pruskich władców odbił Śląsk z austriackich rąk?
Fryderyk II Wielki
Pytanie 13
Jakie reformy w Austrii wprowadził cesarz Józef II?
zniesienie poddaństwa chłopów
przyznanie wolności religijnej chrześcijanom
ograniczenie prześladowania Żydów
Pytanie 14
Ile brytyjskich kolonii w Ameryce zbuntowało się przeciwko Wielkiej Brytanii i walczyło o niepodległość?
trzynaście
Pytanie 15
Jaką rolę na dworze Ludwika XIV pełnił Jean-Baptiste Colbert?
ministra finansów
Pytanie 16
Poglądy oświecenia zakładały, że:
człowiek powinien kierować się przede wszystkim rozumem
Pytanie 17
Który wiek w dziejach był okresem oświecenia?
XVIII w.
Pytanie 18
Zaznacz Polaków walczących w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych?
Kazimierz Pułaski
Tadeusz Kościuszko
Pytanie 19
W którym roku Carstwo Rosyjskie zostało przemianowane na Cesarstwo Rosyjskie?
w 1721 r.
Pytanie 20
Który z carów nakazał rosyjskim bojarom golenie bród oraz zmianę szat na modę europejską?
Piotr I