Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 3 - W obronie granic Rzeczypospolitej

Pytanie 1
Kto został drugim królem elekcyjnym Polski?
Stefan Batory
Pytanie 2
Jak nazywała się pierwsza w historii Polski formacja wojskowa, która nosiła jednolite umundurowanie?
piechota wybraniecka
Pytanie 3
Połącz w pary termin z jego definicją.
hetman
naczelny dowódca armii w Rzeczpospolitej
bojar
wielki posiadacz ziemski dawnej Rosji
żołd
regularnie wypłacane wynagrodzenie za służbę wojskową
chan
tytuł tatarskiego władcy
jasyr
pojmanie w niewolę przez Turków lub Tatarów
Pytanie 4
Na mocy rozejmu w Jamie Zapolskim Rzeczpospolita:
odzyskała Inflanty
Pytanie 5
Czym była dymitriada?
zbrojną wyprawą polskich magnatów na Rosję
Pytanie 6
Połącz w pary wydarzenia z datami.
początek dymitriady
1604
bitwa pod Kłuszynem
1610
objęcie caratu przez Michała Romanowa
1613
hołd Wasyla Szujskiego w Warszawie
1611
pokój w Polanowie
1634
Pytanie 7
Jakie ustalenia zawierał zawarty w Polanowie pokój Polsko-Rosyjski?
Władysław IV Waza zrzekł się praw do tronu rosyjskiego
Rosja zobowiązała się do wypłacenia odszkodowania na rzecz Polski
Polska zachowała ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską
Pytanie 8
W którym roku Zygmunt III Waza został wybrany na króla Polski?
1587
Pytanie 9
Uszereguj chronologicznie wydarzenia polsko-szwedzkich konfliktów zbrojnych.
1. bitwa pod Kircholmem
2. bitwa pod Oliwą
3. rozejm w Starym Targu
4. rozejm w Sztumskiej Wsi
Pytanie 10
Dlaczego rozejm w Starym Targu był niekorzystny dla Rzeczpospolitej?
dawał Szwecji prawo do nakładania ceł na statki zawijające do polskich portów
znaczna część Inflant przeszła pod szwedzkie władanie
Pytanie 11
Co było charakterystyczną bronią wykorzystywaną przez polską husarię podczas szarży na wroga?
kopia
Pytanie 12
Jak nazywała się charakterystyczna fryzura noszona przez Kozaków?
osełedec
Pytanie 13
Jakie były przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego?
próba narzucenia Kozakom pańszczyzny przez polskich magnatów
zmuszanie Kozaków do porzucenia prawosławia
zmniejszenie rejestru kozackiego
Pytanie 14
W którym roku wybuchło kozackie powstanie?
1648
Pytanie 15
Czy ugoda w Zborowie zakończyła konflikt kozacko-polski?
nie

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.