Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 3 - W obronie granic Rzeczypospolitej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania wiedzy z rozdziału 3 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 15438 razy
Pytanie 1
Kto został drugim królem elekcyjnym Polski?
Stefan Batory
Pytanie 2
Jak nazywała się pierwsza w historii Polski formacja wojskowa, która nosiła jednolite umundurowanie?
piechota wybraniecka
Pytanie 3
Połącz w pary termin z jego definicją.
hetman
naczelny dowódca armii w Rzeczpospolitej
bojar
wielki posiadacz ziemski dawnej Rosji
żołd
regularnie wypłacane wynagrodzenie za służbę wojskową
chan
tytuł tatarskiego władcy
jasyr
pojmanie w niewolę przez Turków lub Tatarów
Pytanie 4
Na mocy rozejmu w Jamie Zapolskim Rzeczpospolita:
odzyskała Inflanty
Pytanie 5
Czym była dymitriada?
zbrojną wyprawą polskich magnatów na Rosję
Pytanie 6
Połącz w pary wydarzenia z datami.
początek dymitriady
1604 r.
bitwa pod Kłuszynem
1610 r.
objęcie caratu przez Michała Romanowa
1613 r.
hołd Wasyla Szujskiego w Warszawie
1611 r.
pokój w Polanowie
1634 r.
Pytanie 7
Jakie ustalenia zawierał zawarty w Polanowie pokój Polsko-Rosyjski?
Polska zachowała ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską
Władysław IV Waza zrzekł się praw do tronu rosyjskiego
Rosja zobowiązała się do wypłacenia odszkodowania na rzecz Polski
Pytanie 8
W którym roku Zygmunt III Waza został wybrany na króla Polski?
1587
Pytanie 9
Uszereguj chronologicznie wydarzenia polsko-szwedzkich konfliktów zbrojnych.
1
bitwa pod Kircholmem
2
bitwa pod Oliwą
3
rozejm w Starym Targu
4
rozejm w Sztumskiej Wsi
Pytanie 10
Dlaczego rozejm w Starym Targu był niekorzystny dla Rzeczpospolitej?
dawał Szwecji prawo do nakładania ceł na statki zawijające do polskich portów
znaczna część Inflant przeszła pod szwedzkie władanie
Pytanie 11
Co było charakterystyczną bronią wykorzystywaną przez polską husarię podczas szarży na wroga?
kopia
Pytanie 12
Jak nazywała się charakterystyczna fryzura noszona przez Kozaków?
osełedec
Pytanie 13
Jakie były przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego?
zmuszanie Kozaków do porzucenia prawosławia
próba narzucenia Kozakom pańszczyzny przez polskich magnatów
zmniejszenie rejestru kozackiego
Pytanie 14
W którym roku wybuchło kozackie powstanie?
1648
Pytanie 15
Zaznacz zdania prawdziwe.
Ugoda w Zborowie nie zakończyła definitywnie konfliktu kozacko-polskiego.
Prawda
Władysław IV Waza był królem Polski do 1662 roku.
Fałsz
Zygmunt III Waza był gorliwym protestantem co powodowało liczne konflikty z katolikami.
Fałsz
Pytanie 16
Połącz wydarzenia wojny polsko-kozackiej z datami.
ugoda w Zborowie
1649 r.
bitwa pod Korsuniem
1648 r.
bitwa pod Beresteczkiem
1651 r.
Pytanie 17
Czego dotyczył układ w Perejasławiu?
porozumienia kozacko-rosyjskiego i przyłączenia Ukrainy do Rosji
Pytanie 18
Gdzie zawarto rozejm pomiędzy Rosją a Polską w roku 1667?
w Andruszowie
Pytanie 19
Która z bitew w powstaniu Chmielnickiego była bitwą rozstrzygającą i doprowadziła do zwycięstwa Rzeczpospolitej?
pod Beresteczkiem
Pytanie 20
Jak długo miał obowiązywać pokój polsko-szwedzki zawarty w 1635 roku w Sztumskiej Wsi?
26 lat