Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 2 - W rzeczypospolitej szlacheckiej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 2 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 44895 razy
Pytanie 1
Kim była szlachta?
byli to potomkowie rycerstwa i właściciele majątków
Pytanie 2
Jaki odsetek społeczeństwa stanowiła szlachta?
około 6% - 10%
Pytanie 3
Jaką nazwę nosiły wojska szlacheckie?
pospolite ruszenie
Pytanie 4
W którym roku wprowadzono konstytucję Nihil novi, która gwarantowała szlachcie niezmienność wprowadzania nowego prawa bez jej zgody?
w 1505 r.
Pytanie 5
Przyporządkuj termin z opisem.
sejm walny
podejmowano na nim decyzje w sprawach krajowych
sejmik ziemski
podejmowano na nim decyzje w sprawach lokalnych
senat
wyższa izba sejmu walnego
izba poselska
niższa izba sejmu walnego
Pytanie 6
W którym roku odbyły się pierwsze obrady sejmu walnego?
w 1493 r.
Pytanie 7
Darmowa praca w folwarku przez chłopów uprawniająca ich do użytkowania ziemi nadanej przez szlachcica nazywana jest:
pańszczyzną
Pytanie 8
Jak nazywamy jeden z budynków znajdujących się w folwarku, służący do składowania rzeczy rzadko używanych, dokumentów i broni?
lamus
Pytanie 9
Połącz termin z jego definicją
szkuta
okręt służący do spławiania zboża rzeką
spichlerz
budynek w którym składowano zboże
gołota
najuboższa warstwa społeczna szlachty
folwark
rozległe szlacheckie gospodarstwo rolne
królewszczyzna
majątek władcy przekazany szlachcicowi w użytkowanie w zamian za poparcie
Pytanie 10
W którym roku Polska odzyskała Pomorze Gdańskie?
w 1466 r.
Pytanie 11
Jakie zmiany prawne wnosiły wprowadzone w 1496 roku statuty piotrkowskie?
nakładały cła na mieszczan
ograniczały migrację chłopów do miast
zakazywały mieszczanom nabywania dóbr ziemskich
Pytanie 12
Za panowania którego z królów wprowadzono statuty piotrkowskie?
Jana Olbrachta
Pytanie 13
W którym roku tron polski objął Zygmunt I Stary?
w 1506 r.
Pytanie 14
Czym był ruch egzekucyjny?
procesem odzyskiwania z rąk magnaterii majątków królewskich
Pytanie 15
W jakich latach toczyła się ostatnia wojna polsko-krzyżacka?
1519 - 1521
Pytanie 16
Jakie następstwa polityczne przypieczętował zawarty w 1525 roku hołd pruski?
państwo zakonne stawało się państwem świeckim
państwo zakonne zmieniło nazwę na Prusy Książęce
władca państwa zakonnego uznawał zwierzchnictwo władcy Polski
oby dwie strony zobowiązywały się do wzajemnej pomocy wojskowej na wypadek naruszenia ich granic
Pytanie 17
Podaj imię i nazwisko mistrza zakonu krzyżackiego, który złożył w Krakowie hołd pruski?
Albrecht Hohenzollern
Pytanie 18
Czy Zakon krzyżacki został rozwiązany w dniu złożenia hołdu pruskiego?
nie, rozwiązano jedynie państwo krzyżackie a zakon istnieje do dzisiaj
Pytanie 19
Jaki był główny powód ataku Wielkiego Księstwa Moskiewskiego na Inflanty?
zapewnienie Rosji dostępu do Bałtyku
Pytanie 20
Który z władców Wielkiego Księstwa Moskiewskiego jako pierwszy zaczął używać tytułu cara Rosji?
Iwan IV Groźny