Powtórzenie: systemy podatkowe

Ekonomia, powtórzenie. 20 pytań.

Wybierz jednostki, które wchodzą w zakres podmiotowy podatku CIT w Polsce:
Lucyna S.A. w organizacji
Jabłuszko sp. z o.o.
wspólnota mieszkaniowa DOMEK
Spośród jednostek podanych poniżej wybierz te, które są zwolnione z płacenia podatku CIT w Polsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Narodowy Bank Polski
Gmina Lublin
Urząd Skarbowy w Gdańsku
Wskaż poprawne dokończenie zdania. Metoda zaliczenia proporcjonalnego jest stosowana, gdy
stawka podatku dochodowego za granicą jest wyższa
Czy w przypadku podatku PIT istnieje wyłączenie z opodatkowania z progresją?
tak
Jaka organizacja światowa przygotowuje szablony umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?
OECD
Jaka stawka podatku CIT występuje u tzw. Małych Podatników?
9%
W firmie ABC, która jest podatnikiem CIT, rok podatkowy do tej pory trwał od 30.04 do 31.03, ale zarząd zadecydował, że rok podatkowy powinien pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Ile miesięcy powinien trwać tzw. rok przejściowy?
13-23 miesięcy
Według kursu z którego dnia przelicza się kwotę przychodów ze sprzedaży dla Małego Podatnika?
pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego
W definicji Małego Podatnika znajduje się limit przychodów ze sprzedaży, którego Mały Podatnik nie mógł przekroczyć w poprzedzającym roku podatkowym. Ile ten limit wynosi?
2 mln euro
Wybierz przychody z zysków kapitałowych
przychody z wymiany bitcoina na PLN
przychody ze zbycia prawa autorskiego
majątek, który został po likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej
dywidendy otrzymane z akcji
Firma dnia 12.06.2020 poniosła koszt w euro, który można uznać za KUP. Według kursu z którego dnia przeliczymy ten koszt?
10.06.2020
Jaką stawką opodatkowane są dywidendy?
19%
Dokończ zdanie: Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (częściowego wykonania usługi), nie później niż dzień...
wystawienia faktury
uregulowania należności
Czy agio jest przychodem podatkowym?
nie
Jednym z warunków utworzenia PGK jest, aby stosunek dochodów do przychodów był większy lub równy...
2%
Czy Jan Kowalski i firma ABC sp. z o.o. mogą zawiązać spółkę osobową?
tak
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z zasady nie są kosztem uzyskania przychodów. Prawda czy fałsz?
prawda
Wybierz te koszty, które można uznać za koszt uzyskania przychodu
zapłacone odsetki od kredytu
wydatki na reklamę
składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa
zrealizowane ujemne różnice kursowe
Czy darowizna pieniężna przeznaczona na cele kształcenia zawodowego w publicznej szkole może być ulgą?
nie
Czy firma ABC sp. z o.o., która w poprzednim roku podatkowym osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3 mln euro, może stosować zaliczki uproszczone?
nie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.