Pytania i odpowiedzi

AEZAKMI 1+2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 48 Rozwiązywany: 2049 razy
Pytanie 1
Wskaż, które ze stwierdzeń poprawnie opisują procesy syntezy i degradacji kwasów tłuszczowych:
W wyniku rozkładu kwasów tłuszczowych wysokoenergetyczne elektrony są uzyskiwane w postaci NADH i FADH2, natomiast do syntezy kwasów tłuszczowych niezbędny jest NADPH
Substraty do syntezy kwasów tłuszczowych są związane z białkiem transportującym - ACP
Pytanie 2
Wskaż, które ze stwierdzeń dotyczą lipazy wrażliwej na hormony:
Jest to enzym ulegający fosforylacji przez kinazę białkową A, co zwiększa jej aktywność
Pytanie 3
Wskaż, które z poniższych pytań poprawnie opisują enzymy asymilujące amoniak u ssaków:
Syntetaza glutaminowa ma niską wartość stałej Michaelisa dla amoniaku, co pozwala na wydajne wiązanie amoniaku
Pytanie 4
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących magazynowania glikogenu są prawdziwe?
Podczas głodówki rezerwy glikogenu są wyczerpywane bardziej gwałtownie niż rezerwy tłuszczu
Magazynowanie glikogenu odbywa się w cytoplazmie komórek w formie granulek o dużej gęstości
Glikogen jest przechowywany w mięśniach i wątrobie
Pytanie 5
Które z poniższych stwierdzeń o cyklu Corich oraz jego fizjologicznych konsekwencji dla organizmu są poprawne?
W cyklu corich glukoza jest wydzielana przez wątrobę
W cyklu corich synteza ATP zachodzi w mięśniach
W cyklu corich mleczan jest wydzielany z mięśni szkieletowych
Pytanie 6
Aktyna jest białkiem, które:
stanowi główny składnik cienkich filamentów w mięśniu
w roztworach występuje jako monomer o masie 42 kDa, zwany aktyną G lub polimeryzuje do formy fibrylarnej zwanej aktyną F
oddziałowuje silnie z miozyną, gdy ADP jest przyłączony do miozyny lub gdy miejsce wiązania nukleotydu w miozynie jest zajęte przez ADP I P
Pytanie 7
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują cykl mocznikowy:
Jego intermediatem jest aminokwas nie będący podstawową jednostką budulcową białek.
Włączenie grupy aminowej jest możliwe dwiema drogami - przez karbamoilofosforan i asparaginian.
Pytanie 8
Które z poniższych stężeń o miozynie są poprawne?
Miozyna jest ATPazą.
Miozyna zawiera domeny, które oddziałują ze sobą w celu pełnienia funkcji fizjologicznej.
Miozyna wiąże spolimeryzowaną aktynę
Pytanie 9
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bifosforanu (rubisco) są prawdziwe?
Wraz ze wzrostem temperatury katalizuje reakcję karboksylacji z mniejszą wydajnością, a reakcję oksygenacji z większą wydajnością.
Katalizuje reakcję pomiędzy rybulozo-1,5-bifosforanem, a tlenem cząsteczkowym (O2) która obniża efektywność fotosyntezy.
Pytanie 10
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bifosforanu (rubisco) są prawdziwe?
Katalizuje reakcję pomiędzy rybulozo-1,5-bifosforanem, a tlenem cząsteczkowym (O2), która obniża efektywność fotosyntezy.
Wraz ze wzrostem temperatury katalizuje reakcję karboksylacji z mniejszą wydajnością, a reakcję oksygenacji z większą wydajnością.
Katalizuje reakcję kondensacji dwutlenku węgla z rybulozo-1,5-bifosforanem, w wyniku której powstaje nietrwały związek sześciowęglowy ulegający hydrolizie do dwóch cząsteczek 3-fosfoglicerynianu.
Pytanie 11
Dopasuj poszczególne nazwy do ich opisu:
Pytanie 12
Dopasuj poszczególne nazwy do ich opisu:
mleczan
łatwo przekształcany w pirogronian
glicerol
łatwo przekształcany w fosfodihydroksyaceton
acetylo-CoA
produkt dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu
Pytanie 13
Dopasuj stwierdzenia poprawnie opisujące wskazane enzymy:
Fosfofruktokinaza
wymaga ATP do przeprowadzenia reakcji
Kinaza pirogronowa
w wyniku reakcji katalizowanej przez ten enzym powstaje ATP
Fruktozo-1,6-bisfosfataza
w wyniku reakcji katalizowanej przez ten enzym powstaje ATP
Pytanie 14
Które stwierdzenia na temat S-adenozylometioniny (SAM) są prawdziwe?
SAM jest prekursorem etylenu, gazowego hormonu u roślin
służy jako donor grup metylowych w reakcjach biosyntez
Pytanie 15
Przyporządkuj poszczególnym przenośnikom elektronów odpowiedni opis:
cytochrom C
niewielkie białko uczestniczące w transporcie  elektronów, występuje w mitochondrium
plastochinol
forma zredukowana plastochinonu, która powstaje po przyłączeniu dwóch elektronów i dwóch protonów pobranych ze stromy chloroplastów
koenzym Q
mobilny przenośnik dwóch elektronów, swobodnie porusza się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej
plastochinon
mobilny przenośnik dwóch elektronów umiejscowiony w błonie chloroplastów
plastocyjanina
niewielkie białko uczestniczące w transporcie elektronów, występuje po wewnętrznej stronie błony tylakoidu

Powiązane tematy