Fiszki

AEZAKMI 1+2

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 48 Rozwiązywany: 2042 razy
Wskaż, które ze stwierdzeń poprawnie opisują procesy syntezy i degradacji kwasów tłuszczowych:
β-oksydacja może zachodzić przy udziale wolnych reszt acylowych.
W wyniku rozkładu kwasów tłuszczowych wysokoenergetyczne elektrony są uzyskiwane w postaci NADH i FADH2, natomiast do syntezy kwasów tłuszczowych niezbędny jest NADPH
Kwasy tłuszczowe o parzystej liczbie atomów węgla są źródłem prekursora glukozy.
Substraty do syntezy kwasów tłuszczowych są związane z białkiem transportującym - ACP
Kwasy tłuszczowe o długich łańcuchach alkilowych swobodnie dyfundują przez wewnętrzną błonę mitochondrialną.
W wyniku rozkładu kwasów tłuszczowych wysokoenergetyczne elektrony są uzyskiwane w postaci NADH i FADH2, natomiast do syntezy kwasów tłuszczowych niezbędny jest NADPH
Substraty do syntezy kwasów tłuszczowych są związane z białkiem transportującym - ACP
Wskaż, które ze stwierdzeń dotyczą lipazy wrażliwej na hormony:
Enzym ten jest aktywowany przez ufosforylowaną perylipinę, dzięki czemu dochodzi do uwolnienia kwasów tłuszczowych z triacylogliceroli.
Lipaza wrażliwa na hormony jest aktywowana w stanie sytości w celu umożliwienia pobierania przez komórki kwasów tłuszczowych z krwi.
Jest to enzym trawiący tłuszcze w układzie pokarmowym
Lipaza wrażliwa na hormony katalizuje rozkład diacylogliceroli do monoacylogliceroli i kwasów tłuszczowych.
Jest to enzym ulegający fosforylacji przez kinazę białkową A, co zwiększa jej aktywność
Jest to enzym ulegający fosforylacji przez kinazę białkową A, co zwiększa jej aktywność
Wskaż, które z poniższych pytań poprawnie opisują enzymy asymilujące amoniak u ssaków:
Syntetaza glutaminowa ma niską wartość stałej Michaelisa dla amoniaku, co pozwala na wydajne wiązanie amoniaku
Syntetaza glutaminowa jest enzymem zależnym od NADPH
Dehydrogenaza α-ketoglutaranowa ma niską wartość stałej Michaelisa dla amoniaku, co pozwala na wydajne wiązanie amoniaku
Źródłem elektronów do reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę α-ketoglutaranową może być wyłącznie NADH
W warunkach fizjologicznych dehydrogenaza α-ketoglutaranowa wydajnie katalizuje reakcję prowadzącą do uwolnienia amoniaku
Syntetaza glutaminowa ma niską wartość stałej Michaelisa dla amoniaku, co pozwala na wydajne wiązanie amoniaku
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących magazynowania glikogenu są prawdziwe?
Glikogen jest przechowywany w mięśniach i wątrobie
Glikogen wypełnia prawie całkowicie jądra komórek, które specjalizują się w jego przechowywaniu
Magazynowanie glikogenu odbywa się w cytoplazmie komórek w formie granulek o dużej gęstości
Podczas głodówki rezerwy glikogenu są wyczerpywane bardziej gwałtownie niż rezerwy tłuszczu
Glikogen jest glownym zrodlem energii do przechowywanej w mózgu
Glikogen jest przechowywany w mięśniach i wątrobie
Magazynowanie glikogenu odbywa się w cytoplazmie komórek w formie granulek o dużej gęstości
Podczas głodówki rezerwy glikogenu są wyczerpywane bardziej gwałtownie niż rezerwy tłuszczu
Które z poniższych stwierdzeń o cyklu Corich oraz jego fizjologicznych konsekwencji dla organizmu są poprawne?
W cyklu corich synteza ATP zachodzi w mięśniach
W cyklu corich mleczan jest wydzielany z mięśni szkieletowych
W cyklu corich synteza mleczanu zachodzi w wątrobie
W cyklu corich synteza glukozy zachodzi w mięśniach
W cyklu corich glukoza jest wydzielana przez wątrobę
W cyklu corich synteza ATP zachodzi w mięśniach
W cyklu corich mleczan jest wydzielany z mięśni szkieletowych
W cyklu corich glukoza jest wydzielana przez wątrobę
Aktyna jest białkiem, które:
oddziałowuje silnie z miozyną, gdy ADP jest przyłączony do miozyny lub gdy miejsce wiązania nukleotydu w miozynie jest zajęte przez ADP I P
stanowi główny składnik cienkich filamentów w mięśniu
w roztworach występuje jako monomer o masie 42 kDa, zwany aktyną G lub polimeryzuje do formy fibrylarnej zwanej aktyną F
w formie globularnej (G) wiąże się w sposób ukierunkowany z globularnymi głowami miozyny
jest CTPazą, cykl CTP-CDP aktyny bierze udział w polimeryzacji i depolimeryzacji filamentu
oddziałowuje silnie z miozyną, gdy ADP jest przyłączony do miozyny lub gdy miejsce wiązania nukleotydu w miozynie jest zajęte przez ADP I P
stanowi główny składnik cienkich filamentów w mięśniu
w roztworach występuje jako monomer o masie 42 kDa, zwany aktyną G lub polimeryzuje do formy fibrylarnej zwanej aktyną F
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują cykl mocznikowy:
Pozytywnym efektem ubocznym cyklu mocznikowego jest produkcja ATP.
Włączenie grupy aminowej jest możliwe dwiema drogami - przez karbamoilofosforan i asparaginian.
Celem cyklu mocznikowego jest przekształcanie toksycznego dla komórki amoniaku w nietoksyczną glutaminę.
Żadna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna.
Jego intermediatem jest aminokwas nie będący podstawową jednostką budulcową białek.
Włączenie grupy aminowej jest możliwe dwiema drogami - przez karbamoilofosforan i asparaginian.
Jego intermediatem jest aminokwas nie będący podstawową jednostką budulcową białek.
Które z poniższych stężeń o miozynie są poprawne?
Miozyna zawiera domeny, które oddziałują ze sobą w celu pełnienia funkcji fizjologicznej.
Miozyna wiąże spolimeryzowaną aktynę
In vitro, miozyna spontanicznie organizuje się w filamenty cienkie.
Miozyna jest ATPazą.
Miozyna składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych, z których jeden tworzy superskręconą alfa-helisę, a drugi globularną głowę.
Miozyna zawiera domeny, które oddziałują ze sobą w celu pełnienia funkcji fizjologicznej.
Miozyna wiąże spolimeryzowaną aktynę
Miozyna jest ATPazą.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bifosforanu (rubisco) są prawdziwe?
Rubisco jest enzymem o wysokiej aktywności katalitycznej.
Żadne z podanych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Wraz ze wzrostem temperatury katalizuje reakcję karboksylacji z mniejszą wydajnością, a reakcję oksygenacji z większą wydajnością.
W chloroplastach jest obecna w niskich stężeniach
Katalizuje reakcję pomiędzy rybulozo-1,5-bifosforanem, a tlenem cząsteczkowym (O2) która obniża efektywność fotosyntezy.
Wraz ze wzrostem temperatury katalizuje reakcję karboksylacji z mniejszą wydajnością, a reakcję oksygenacji z większą wydajnością.
Katalizuje reakcję pomiędzy rybulozo-1,5-bifosforanem, a tlenem cząsteczkowym (O2) która obniża efektywność fotosyntezy.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bifosforanu (rubisco) są prawdziwe?
Katalizuje reakcję kondensacji dwutlenku węgla z rybulozo-1,5-bifosforanem, w wyniku której powstaje nietrwały związek sześciowęglowy ulegający hydrolizie do dwóch cząsteczek 3-fosfoglicerynianu.
Rubisco jest enzymem zlokalizowanym we wnętrzu tylakoidów.
Rubisco jest metaloenzymem wymagającym do swojej aktywności jonów Na+
Żadne z podanych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Katalizuje reakcję pomiędzy rybulozo-1,5-bifosforanem, a tlenem cząsteczkowym (O2), która obniża efektywność fotosyntezy.
Wraz ze wzrostem temperatury katalizuje reakcję karboksylacji z mniejszą wydajnością, a reakcję oksygenacji z większą wydajnością.
Katalizuje reakcję kondensacji dwutlenku węgla z rybulozo-1,5-bifosforanem, w wyniku której powstaje nietrwały związek sześciowęglowy ulegający hydrolizie do dwóch cząsteczek 3-fosfoglicerynianu.
Katalizuje reakcję pomiędzy rybulozo-1,5-bifosforanem, a tlenem cząsteczkowym (O2), która obniża efektywność fotosyntezy.
Wraz ze wzrostem temperatury katalizuje reakcję karboksylacji z mniejszą wydajnością, a reakcję oksygenacji z większą wydajnością.
Dopasuj poszczególne nazwy do ich opisu:
Dopasuj poszczególne nazwy do ich opisu:
mleczan
łatwo przekształcany w pirogronian
glicerol
łatwo przekształcany w fosfodihydroksyaceton
acetylo-CoA
produkt dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu
Dopasuj stwierdzenia poprawnie opisujące wskazane enzymy:
Fosfofruktokinaza
wymaga ATP do przeprowadzenia reakcji
Kinaza pirogronowa
w wyniku reakcji katalizowanej przez ten enzym powstaje ATP
Fruktozo-1,6-bisfosfataza
w wyniku reakcji katalizowanej przez ten enzym powstaje ATP
Które stwierdzenia na temat S-adenozylometioniny (SAM) są prawdziwe?
SAM jest prekursorem etylenu, gazowego hormonu u roślin
SAM jest mniej wydajnym przenośnikiem grup metylowych niż tetrahydrofolian
służy jako donor grup metylowych w reakcjach biosyntez
SAM powstanie w wyniku przeniesienia ADP na metioninę
Po przeniesieniu zaktywowanej grupy metylowej na cząsteczkę donora powstanie S-adenozylohomocysteina
Regeneracja metioniny z homocysteiny wymaga ATP
SAM jest prekursorem etylenu, gazowego hormonu u roślin
służy jako donor grup metylowych w reakcjach biosyntez
Przyporządkuj poszczególnym przenośnikom elektronów odpowiedni opis:
cytochrom C
niewielkie białko uczestniczące w transporcie  elektronów, występuje w mitochondrium
plastochinol
forma zredukowana plastochinonu, która powstaje po przyłączeniu dwóch elektronów i dwóch protonów pobranych ze stromy chloroplastów
koenzym Q
mobilny przenośnik dwóch elektronów, swobodnie porusza się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej
plastochinon
mobilny przenośnik dwóch elektronów umiejscowiony w błonie chloroplastów
plastocyjanina
niewielkie białko uczestniczące w transporcie elektronów, występuje po wewnętrznej stronie błony tylakoidu

Powiązane tematy

Inne tryby