Powtórzenie: UPG MISIACZEK

UPG

Język angielski, powtórzenie. 86 pytań.

Traktat z Lizbony obowiązuje od
1.12.2009
Polska wstąpiła do UE w
1.05.2004
Traktat Rzymski
1957
Na mocy traktatu rzymskiego powstały
EWG i EURATOM.
Traktat paryski
1951
UE powstała z ... na mocy traktatu paryskiego
Europejskiej Wspolnoty Wegla i Stali
Plan powstania EWWiS to był plan
Jeana Monneta
Akt akcesyjny Polski do UE ograniczył czasowo stosowanie swobody przepływu
pracownikow
do kompetencji wyłącznych należą: (kilka odp)
unia celna
polityka pieniezna w strefie euro
ustanowienie regul konkurencji
do kompetencji dzielonych należą
rynek wewnętrzny
Pojęcie rynku wewnętrznego
art 26 ust 2 TFUE
wolności gospodarcze (kilka odp)
ustanowione poprzez bezpośrednie stosowanie i bezpośredni skutek zakazow skierowanych do PC
traktatowa dopuszczalność ograniczeń
swobodą z której Polacy mogli korzystać przed wstąpieniem polski do UE była
swoboda przepływu przedsiębiorczości
art 30 TFUE
zakaz ceł i oplat o skutku rownowaznym do cel
art 28 ust 1 TFUE
Unia celna
zakaz ograniczeń ilościowych
art 34-37 TFUE
1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka dyskryminacja między obywatelami Państw Członkowskich w stosunku do warunków zaopatrzenia i zbytu. Postanowienia niniejszego artykułu stosują się do każdego podmiotu, za pośrednictwem którego Państwo Członkowskie z mocy prawa lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, kontroluje, kieruje lub wpływa w stopniu odczuwalnym na przywóz lub wywóz w stosunkach między Państwami Członkowskimi. Postanowienia te stosują się także do monopoli delegowanych przez państwo innym podmiotom. 2. Państwa Członkowskie powstrzymują się od wszelkich nowych środków sprzecznych z zasadami określonymi w ustępie 1 lub ograniczających zakres stosowania artykułów dotyczących zakazu ceł i ograniczeń ilościowych między Państwami Członkowskimi. 3. W przypadku monopolu o charakterze handlowym, obejmującego regulację zmierzającą do ułatwienia zbywania lub podnoszenia wartości produktów rolnych, w stosowaniu norm niniejszego artykułu należy zapewnić równoważne gwarancje w zakresie zatrudnienia i poziomu życia zainteresowanych producentów.
Art 37 TFUE
Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego
Art 110 TFUE
Jean Monnet
metoda malych krokow (idea unii celnej i wspólnej polityki handlowej)
Spaak
powolanie EWG i Euroatomu

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.