FiP egzamin

Finanse przedsiębiorstw

Ekonomia, powtórzenie. 99 pytań.

Jeżeli stopa podatku wynosi 30% odpis amortyzacyjny 10 000, a koszt kapitału 10% to tarcza amortyzacyjna wyniesie 3000.
PRAWDA
Wartość zobowiązań handlowych powoduje spadek przepływu pieniężnego
FAŁSZ
Amortyzacja przyspieszona jest kosztem zmiennym
FAŁSZ
1. NOPAT jest zawsze rowny zyskowi netto
FAŁSZ
Dyrektor finansowy, który przeszacowuje wymaganą stopę zwrotu z projektu inwestycyjnego będzie odrzucał projekty, które mogą zwiększyć wartość firmy
PRAWDA
Podczas szacowania PRZEPLYWOW SRODKOW pieniężnych dla projektu inwestycyjnego skutki decyzji operacyjnych są odseparowane od SKUTKOW decyzji inwestycyjnych
FAŁSZ
FAŁSZ
PRAWDA
różnica między NOPAT I EAT
EAT obejmuje też działalność finansową
5. Firma przeprowadziła emisję 10 000 akcji w cenie nominalnej 10 zł i cenie zyskowej 15 ziko. Czy Zysk przed opodatkowaniem wzrosł o 50 000 ?
FAŁSZ - ZYSK TO NIE KAPITAŁ ZAPASOWY
6. Im bardziej skomplikowany model, tym lepsze wyniki wyceny
FAŁSZ
7. Dźwignia finansowa przedstawia wrażliwość EPS na zmiany np. EBIT-u
FAŁSZ -Dźwignia finansowa przedstawia wpływ obciążeń zewnętrznych (odsetki) na oczekiwaną STOPE ZWROTU
8. Prog rentowności wartościowy jest iloczynem progu rentowności ilościowego i ceny sprzedaży
PRAWDA
9. Punkt objętości EBIT-EPS jest miarą ryzyka finansowego
fałsz
10. Zysk ze sprzedaży ŚT nie należy do inwestycyjnych przepływow pieniężnych
fałsz - wpływy należą, ale nie są one zyskiem
11. Rata kapitałowa kredytu nie należy do operacyjnych przepływow pieniężnych
prawda
12. Analiza projektow inwestycyjnych metodą NPV nie zakłada opcji kontynuacji projektu
fałsz
13. Przy wyznaczaniu WACC NIE uwzględnia się udziału kapitałow wg bilansu przedsiębiorstwa
prawda
14. Profit NPV przedstawia zależność NPV od wymaganej stopy zwrotu
prawda
15. Model EOQ pozwala na ustalenie optymalnego wolumenu zamówienia
prawda
fałsz
16. WACC jest zawsze rowny kosztowi kapitału własnego
f

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.