Pytania i odpowiedzi

Podstawy rachunkowości 6

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. podstawy prawne w rachunkowości, wycena w rachunkowości
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2005 razy
Pytanie 1
prawo bilansowe: przepisy BEZWZGLĘDNIE obowiązujące:
ustawy
rozporządzenia
Pytanie 2
prawo bilansowe: przepisy wskazujące wzorce postępowania:
międzynarodowe standardy rachunkowości
krajowe standardy rachunkowości
dyrektywy UE
Pytanie 3
Podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce zasady rachunkowości jest ustawa z dnia .... o rachunkowości
Pytanie 4
System rachunkowości jednostki obejmuje:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 5
Art 2.1. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium RP
P
Pytanie 6
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości
P
Pytanie 7
W razie braku odpowiedniego standardu krajowego JAKIE jednostki mogą korzystać z MSR lub MSSF? (międzynarodowy standard)
spółki akcyjne
Pytanie 8
Polski przedsiębiorca może korzystać ze standardów międzynarodowych pod warunkiem, że ich przepisy nie stoją w sprzeczności w polskim prawem bilansowym
P
Pytanie 9
Wycena w rachunkowości polega na ustaleniu wartości aktywów i pasywów w bilansie oraz przychodów, kosztów zysków i strat w rachunku zysków i strat.
P
Pytanie 10
Cele wyceny w rachunkowości:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 11
wycena dokonywana w dniu rozpoczęcia oraz w toku prowadzenia działalności jednostki
wycena bieżąca
Pytanie 12
wycena dokonywana na dzień bilansowy
wycena bilansowa
Pytanie 13
Kategorie wyceny oparte na koszcie historycznym:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 14
Cena zakupu:
kwota należna sprzedawcy za sprzedaż nowego lub używanego składnika aktywów, która jest powiększona o ewentualne dopłaty, VAT niepodlegający odliczeniu, cło i akcyzę.
Pytanie 15
cena nabycia
cena zakupu pomniejszona o tzw. odzyski ( przychody z odpadu) oraz powiększona o koszty związane bezpośrednio z zakupem i przyjęciem do użytkowania (np. koszty transportu, opłaty administracyjne itd.)
Pytanie 16
Koszt wytworzenia
stosowany jest w odniesieniu do składników wytwarzanych wewnątrz jednostki gospodarczej
Pytanie 17
Wartość godziwa
kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej między zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi oraz niepowiązanymi stronami (cena rynkowa)
Pytanie 18
Skorygowana cena nabycia
jest to wartość historyczna (początkowa) oraz wszystkie korekty wartości, które mają na celu doprowadzenie składnika do realnej wartości.
Pytanie 19
Cena sprzedaży netto
jest kategorią wówczas, gdy możliwe jest ustalenie hipotetycznej ceny transakcji sprzedaży na aktywnym rynku, pomniejszonej o obowiązkowe obciążenia
Pytanie 20
Kwota wymaganej zapłaty
wartość, która reprezentuje przyszłe przepływy pieniężne związane z działalnością jednostki (dotyczy zarówno wpływów, jak i wydatków środków pieniężnych