Pytania i odpowiedzi

Podstawy rachunkowości 5

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. ewidencja księgowa operacji gospodarczych
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 1316 razy
Pytanie 1
Koszty bieżącej działalności operacyjnej mogą być ujmowane w dwóch układach klasyfikacyjnych:
w układzie rodzajowym (zespół 4) i w układzie funkcjonalnym (zespół 5)
Pytanie 2
ewidencja wyłącznie w układzie rodzajowym
wariant I
Pytanie 3
ewidencja wyłącznie w układzie funkcjonalnym
wariant II
Pytanie 4
ewidencja w układzie rodzajowym i funkcjonalnym
wariant III
Pytanie 5
Przychody bieżącej działalności operacyjnej stanowią: sprzedaż wyrobów gotowych, towarów, materiałów
P
Pytanie 6
Koszty uzyskania przychodu działalności operacyjnej ujmowane są na analogicznych kontach:
koszt sprzedanych wyrobów gotowych
wartość sprzedanych towarów
wartość sprzedanych materiałów
Pytanie 7
wyrażony w mierniku pieniężnym rezultat działalności przedsiębiorstwa w danym okresie
wynik finansowy
Pytanie 8
Elementy zwiększające wynik finansowy:
sprzedaż produktów, towarów, materiałów
pozostałe przychody operacyjne
przychody finansowe
zyski nadzwyczajne
Pytanie 9
Elementy zmniejszające wynik finansowy:
koszt sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów, wartość sprzedanych materiałów
pozostałe koszty operacyjne
koszty finansowe
straty nadzwyczajne
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowe (podatek dochodowy)
Pytanie 10
Sposoby ustalenia wyniku finansowego: bez użycia kont, sczytywane z zapisów księgowych z wielu kont wynikowych (pozaewidencyjny)
metoda statyczna
Pytanie 11
sposób ustalania wyniku, w którym na koniec roku obrotowego wszystkie przychody i koszty ich uzyskania przeksięgowane są na jedno konto ( konto wynik finansowy) (sposób ewidencyjny)
metoda księgowa
Pytanie 12
Sposoby podziału i pokrycia wyniku finansowego: PODZIAŁ ZYSKU NETTO:
wypłata dywidendy wspólnikom
podwyższenie kapitału podstawowego (zysk zatrzymany), zapasowego, rezerwowego
zasilenie funduszy specjalnych
nagrody i premie dla pracowników
pokrycie straty z lat ubiegłych
Pytanie 13
Sposoby podziału i pokrycia wyniku finansowego: POKRYCIE STRATY NETTO:
z zysku z roku następnego
z kapitału zapasowego/rezerwowego
w drodze obniżenia kapitału podstawowego
z dopłat wspólników