Pytania i odpowiedzi

Podstawy rachunkowości 4

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. rachunek zysków i strat
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 2420 razy
Pytanie 1
element sprawozdania finansowego, informujący o wyniku finansowym całej jednostki gospodarczej oraz wynikach cząstkowych i wyodrębnionych obszarów działalności, w którym zestawia się przychody, koszty zyski i straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
rachunek zysków i strat
Pytanie 2
rachunek zysków i strat jest zbiorem składników kształtujących wynik finansowy jednostki gospodarczej
P
Pytanie 3
celem rachunku zysków i strat jest dostarczanie informacji użytkownikom sprawozdania finansowego o wyniku finansowym wypracowanym przez przedsiębiorstwo
P
Pytanie 4
wynik finansowy jest wyrażonym w mierniku pieniężnym rezultatem działalności jednostki w pewnym okresie
P
Pytanie 5
przychody - uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu wartości kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
P
Pytanie 6
zaznacz przychody:
przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
przychody ze sprzedaży usług
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Pytanie 7
przychód jest tym samym co wpływ
F
Pytanie 8
koszty to uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli
P
Pytanie 9
zaznacz koszty:
amortyzacja
zużycie materiałów i energii
koszt sprzedanych wyrobów gotowych
naliczone wynagrodzenia
Pytanie 10
koszt = wydatek
F
Pytanie 11
Klasyfikacja kosztów według zasady współmierności przychodów i kosztów:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 12
podstawowa działalność np. przedsiębiorstwo produkcyjne produkuje, hurtownia handluje
działalność operacyjna zasadnicza
Pytanie 13
ma często incydentalny charakter występowania
działalność operacyjna pozostała
Pytanie 14
związana przede wszystkim z zakupem i sprzedażą papierów wartościowych oraz występowaniem różnorodnych odsetek
działalność finansowa
Pytanie 15
w skład zasadniczej działalności operacyjnej wchodzi:
przychody operacyjne, koszty operacyjne
Pytanie 16
w skład pozostałej działalności operacyjnej wchodzi:
pozostałe przychody operacyjne, pozostałe koszty operacyjne
Pytanie 17
w skład działalności finansowej wchodzi:
przychody finansowe, koszty finansowe
Pytanie 18
warianty rachunku zysku i strat:
wariant kalkulacyjny
wariant porównawczy
Pytanie 19
wartość sprzedaży towarów i wartość sprzedaży materiałów to koszty
P
Pytanie 20
koszty działalności podstawowej to:
koszty wywołane tym do czego została powołana jednostka