Pytania i odpowiedzi

Podstawy rachunkowości 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. składniki bilansu
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 2873 razy
Pytanie 1
Bilans to statyczne, wartościowe zestawienie aktywów i pasywów, sporządzane na określony dzień bilansowy i w ściśle określonej formie
P
Pytanie 2
Bilans nie musi zawierać informacji o miejscu jego sporządzenia
F
Pytanie 3
Prawidłowy bilans musi zawierać m.in.: nazwę i adres jednostki, datę sporządzenia bilansu, wyszczególnienie nazw i wartości grup rodzajowych aktywów i pasywów, sumę bilansową po stronie aktywów i po stronie pasywów z zachowaniem równowagi bilansowej
P
Pytanie 4
złota zasada bilansowa - cały majątek przedsiębiorstwa musi mieć pokrycie w źródłach finansowanie
równowaga majątkowa
Pytanie 5
Bilans odzwierciedla statyczne składniki aktywów i pasywów
P
Pytanie 6
niezbędne jest rozpatrywanie dwóch bilansów (otwarcia i zamknięcia)
P
Pytanie 7
kontrolowane przez jednostkę zasobowy majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki (majątek przedsiębiorstwa)
Aktywa
Pytanie 8
równowartość środków finansowych zaangażowanych w przedsiębiorstwie przez jego właścicieli i otoczenie na dłuższy lub krótszy okres, wyrażają prawa majątkowe właścicieli przedsiębiorstwa i osób trzecich do aktywów znajdujących się w jego posiadaniu
Pasywa
Pytanie 9
kwoty wpłacone kontrahentom na poczet dostaw, które do dnia bilansowego nie zostały rozliczone (rozliczenie zakupu) (AKTYWA, zapasy)
zaliczki na poczet dostaw
Pytanie 10
Do innych aktywów pieniężnych należą:
czeki obce o terminie płatności dłuższym niż 3 miesiące
weksle obce o terminie płatności dłuższym niż 3 miesiące
Pytanie 11
do innych środków pieniężnych należą:
czeki obce o terminie płatności krótszym niż 3 miesiące
weksle obce o terminie płatności krótszym niż 3 miesiące
Pytanie 12
równowartość zadeklarowanych, lecz niewyjaśnionych na dzień bilansowy, wkładów pieniężnych: rzeczowych i finansowych
należne wpłaty na kapitał podstawowy
Pytanie 13
akcje własne jednostki, według cen nabycia, posiadane przez spółkę akcyjną
udziały/akcje własne
Pytanie 14
Kapitał podstawowy w spółdzielni to ....
Pytanie 15
kapitał zapasowy w spółdzielni to ....
Pytanie 16
kapitał podstawowy w przedsiębiorstwie państwowym to ....
Pytanie 17
Kapitał zapasowy w przedsiębiorstwie państwowym to ....
Pytanie 18
kapitał podstawowy w sp. jawnej, komandytowej, komand. akcyjnej to ....
Pytanie 19
kapitał zapasowy w sp. jawnej, komandytowej, komand. akcyjnej to ....
Pytanie 20
kapitał ten tworzą kwoty, o które zwiększa się wartość majątku w wyniku aktualizacji wyceny zgodnie z obowiązującymi przepisami (zużywa się podczas inflacji)
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pytanie 21
tworzone w określonym celu, np. na pokrycie kosztów badań naukowych, okresów wypowiedzenia
pozostałe kapitały rezerwowe (kapitał rezerwowy)
Pytanie 22
kiedy w przedsiębiorstwie nie zatwierdzono sprawozdania za ROK UBIEGŁY
zysk (strata) z lat ubiegłych
Pytanie 23
efekt działalności jednostki w roku obrotowym
Zysk (strata) netto
Pytanie 24
zobowiązania, w których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, ale ich wartość można szacować w sposób wiarygodny (odroczony podatek dochodowy)
rezerwy na zobowiązania
Pytanie 25
kredyty, pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowych, naliczone ale niewypłacone wynagrodzenie, DOSTAWY DO I POWYŻEJ ROKU
zobowiązania krótkoterminowe
Pytanie 26
stanowią kwoty pasywów podlegające na rozliczaniu w czasie
rozliczenia międzyokresowe