Pytania i odpowiedzi

Reformacja i Kontrreformacja - daty

Pytanie 1
Marcin Luter zawiesza 95 tez na drzwiach kaplicy w Wittenberdze.
31 X 1517
Pytanie 2
Cesarz Karol V potępia Lutra edyktem wormackim.
11 XII 1522
8 II 1522
26 V 1521
28 X 1521
Pytanie 3
Rada miejska Zurychu przyjmuje program reformatorski.
1523
Pytanie 4
Powstanie chłopskie w Niemczech.
1524 -1525
Pytanie 5
Prusy ogłaszają Luteranizm obowiązującą religią.
1525
Pytanie 6
Spór Henryka VIII z Papieżem o możliwość rozwodu
1533
Pytanie 7
Parlament angielski ogłasza Króla zwierzchnikiem Kościoła w Anglii
1534
Pytanie 8
Obrady soboru w Trydencie.
1545 - 1563
Pytanie 9
Wojny religijne ligi protestanckiej z katolikami w Niemczech.
1546 - 1555
Pytanie 10
Rzeź hugenotów w Paryżu
24 VIII 1572
Pytanie 11
Edykt Nantejski.
1598
Pytanie 12
39 artykułów - przyjęcie przez biskupów Anglii wyznanie Kościoła anglikańskiego
1563
Pytanie 13
Połącz ugrupowanie reformacyjne z jej cechami charakterystycznymi.
Luteranie
najważniejsza do zbawienia jest wiara w Boga a nie uczynki. ograniczenie form kultu
Zwinglianie
Pismo Św. jedynym źródłem wiary, czytanie Biblii i kazania jedyną formą kultu
Kalwini
Predestynacja, bezwzględne posłuszeństwo władzy państwowo-kościelnej
Anglikanie
głową kościoła Król, ustrój episkopalny

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.