Reformacja i Kontrreformacja - daty

Sprawdź swoją wiedzę historyczną z zakresu znajomości dat okresu Reformacji i Kontrreformacji Kościoła Katolickiego

Historia, powtórzenie. 13 pytań.

REKLAMA
Marcin Luter zawiesza 95 tez na drzwiach kaplicy w Wittenberdze.
31 X 1517
Cesarz Karol V potępia Lutra edyktem wormackim.
28 X 1521
8 II 1522
26 V 1521
11 XII 1522
Rada miejska Zurychu przyjmuje program reformatorski.
1523
Powstanie chłopskie w Niemczech.
1524 -1525
Prusy ogłaszają Luteranizm obowiązującą religią.
1525
Spór Henryka VIII z Papieżem o możliwość rozwodu
1533
Parlament angielski ogłasza Króla zwierzchnikiem Kościoła w Anglii
1534
Obrady soboru w Trydencie.
1545 - 1563
Wojny religijne ligi protestanckiej z katolikami w Niemczech.
1546 - 1555
Rzeź hugenotów w Paryżu
24 VIII 1572
Edykt Nantejski.
1598
39 artykułów - przyjęcie przez biskupów Anglii wyznanie Kościoła anglikańskiego
1563
Połącz ugrupowanie reformacyjne z jej cechami charakterystycznymi.
Luteranie
+
najważniejsza do zbawienia jest wiara w Boga a nie uczynki. ograniczenie form kultu
Zwinglianie
+
Pismo Św. jedynym źródłem wiary, czytanie Biblii i kazania jedyną formą kultu
Kalwini
+
Predestynacja, bezwzględne posłuszeństwo władzy państwowo-kościelnej
Anglikanie
+
głową kościoła Król, ustrój episkopalny
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.