TEST CONTROLLING 1

TEST CONTROLLING 1

Ekonomia, powtórzenie. 268 pytań.

REKLAMA
1. Satysfakcjonująca stopa zwrotu może być oparta na:
d. Koszcie alternatywnym
a. Średniej rentowności kapitału w branży
2. Wzrost obrotów na jednego klienta oznacza:
a. Rozwój odbiorców
d. Pozyskanie nowych klientów o znaczącej pozycji rynkowej
3. Czynniki niezależne od kierownika sprzedaży, wpływające na poziom przychodów ze sprzedaży to
c. Jakość produktów
b. Terminowość realizacji produkcji
4. Jeżeli centrum odpowiedzialności samodzielnie produkuje wyroby to ponosi koszty stałe:
d. Koszty ogrzewania, oświetlenia
a. Koszty zarządzania centrum
5. Podstawowe mierniki oceny centrum inwestycji (stopa zwrotu z inwestycji i zysk rezydualny):
d. Mają charakter finansowy
b. Działają zniechęcająco do ponoszenia nadmiernych wydatków inwestycyjnych w aktywa operacyjne
a. Są niewystarczające ze względu na przyjęcie krótkich okresów
6. Wskaż niefinansowe mierniki oceny centrum przychodów
c. Terminowość realizacji zamówień, stopień satysfakcji klientów, czas załatwiania reklamacji
b. Stopień satysfakcji klientów, poziom realizacji zamówień, średni czas realizacji zamówienia
7. Raport kontrolno-wynikowy ???????
d. Wyodrębnia się w nim poszczególne kategorie kosztów, zarówno planowane jak i rzeczywiste
8. Zysk rezydualny:
d. Oparty jest na tych samych podstawach co ROI
9. Co jest najważniejszą istotą tworzenia centrum kosztów?
d. Ewidencja kosztów wg miejsca powstania
c. Ponoszenie odpowiedzialności za koszty
10. Marża pokrycia kosztów I:
c. Obejmuje pełne koszty gotowości, zarówno ponoszone w danym centrum zysku, jak i część kosztów gotowości przedsiębiorstw przypada na dane centrum oraz zysk
11. Rentowność zaangażowanego kapitału zdeterminowana jest poziomem wskaźników:
a. Wynik operacyjny na zatrudnionego
b. Zainwestowany kapitał na zatrudnionego
12. Odchylenie stałych kosztów sprzedaży oblicza się jako:
b. Budżet wyjściowy kosztów działalności – koszty rzeczywiste
13. Odchylenie zmiennych kosztów sprzedaży oblicza się jako:
c. Przeliczone standardowe koszty zmienne sprzedaży – rzeczywiste zmienne koszty sprzedaży
14. Udział w rynku jest miernikiem należącym do grupy:
c. Mierników oceny opartych na przychodach ze sprzedaży
15. Zysk przedsiębiorstwa zależny jest od:
c. Wyrobów o dużej marży pokrycia
16. Wyróżnia się dwa podstawowe odchylenia od kosztów materiałów pomocniczych:???????
a) odchylenia cen zaopatrzeniowych oraz odchylenie zużycia materiałów podstawowych
17. Mierniki służące do oceny centrum przychodów są ukierunkowane na spadek lub wzrost. W których z wymienionych mierników pożądany jest spadek?
b. Terminowość realizacji zamówień, poziom reklamacji, cykl zapasów wyrobów gotowych
c. Terminowość realizacji zamówień, czas załatwiania reklamacji, poziom realizacji zamówień
a. Relacji kosztów sprzedaży do przychodów, poziom reklamacji, czas załatwiania reklamacji
18. System oceny centrów kosztów musi być tak zbudowany aby:
c. Dostarczały motywacji menadżerom i pracownikom
b. Umożliwiały analizę ex post w realizacji zadań
19. Wybrane mierniki mogące posłużyć ocenie stopnia realizacji zadań powierzonych centrom inwestycji to: (skrypt) ?????
c. Zysk rezydualny
a. Stopa zwrotu z kapitału własnego
d. Księgowa stopa zwrotu z inwestycji
20. Wskaźnik struktury marży pokrycia obrazuje:
a. Ile procent marży idzie na pokrycie kosztów stałych danego centrum zysku
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: