TEST CONTROLLING 1

1. Satysfakcjonująca stopa zwrotu może być oparta na:
a. Średniej rentowności kapitału w branży
b. Średniej ważonej wartości kapitału w branży
c. Średnim ważonym koszcie kapitału ?????
d. Koszcie alternatywnym
2. Wzrost obrotów na jednego klienta oznacza:
a. Rozwój odbiorców
b. Większe wydatki
c. Utrata płynności finansowej
d. Pozyskanie nowych klientów o znaczącej pozycji rynkowej
3. Czynniki niezależne od kierownika sprzedaży, wpływające na poziom przychodów ze sprzedaży to
a. Poziom uzyskanych cen
b. Terminowość realizacji produkcji
c. Jakość produktów
d. Warunki płatnicze
4. Jeżeli centrum odpowiedzialności samodzielnie produkuje wyroby to ponosi koszty stałe:
a. Koszty zarządzania centrum
b. Koszty marketingu
c. Amortyzacji maszyn i urządzeń ale nie budynków i budowli danego centrum
d. Koszty ogrzewania, oświetlenia
5. Podstawowe mierniki oceny centrum inwestycji (stopa zwrotu z inwestycji i zysk rezydualny):
a. Są niewystarczające ze względu na przyjęcie krótkich okresów
b. Działają zniechęcająco do ponoszenia nadmiernych wydatków inwestycyjnych w aktywa operacyjne
c. Są niewystarczające ze względu na przyjęcie długich okresów
d. Mają charakter finansowy
Dalej