Powtórzenie: Prognozowanie procesów ekonomicznych

Pytania z podręcznika "Prognozowanie ekonomiczne, teoria przykłady zadania"

Ekonomia, powtórzenie. 108 pytań.

Wybór modelu prognostycznego może zostać oparty na:
teorii ekonomicznej
doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia podobnych badań
analizie materiału statystycznego
Z dwóch konkurencyjnych modeli prognostycznych wybieramy ten, który charakteryzuje się
względnie łatwą estymacją parametrów modelu
Dane statystyczne, na podstawie których szacuje się parametry modelu prognostycznego, powinny być
aktualne
prawdziwe
Klasyczne założenia teorii predykcji to m.in.:
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w "próbie" obszar zmienności zmiennych objaśniających
Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej (pierwsze klasyczne założenie teorii predykcji) oznacza m.in.:
znajomość postaci analitycznej modelu
znajomość wartości ocen parametrów strukturalnych modelu
Zmodyfikowane założenia teorii predykcji to m.in.:
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznych w czasie
Prawie stabilność oznacza, że występują zmiany, ale:
są one powolne
ich wielkość i kierunek można ocenić
Rodzaje predykcji ilościowej to:
predykcja punktowa i przedziałowa
predykcja skalarna i wektorowa
Rodzaje predykcji jakościowej to:
predykcja przewyższeń
predykcja ciągów monotonicznych
Predykcja punktów zwrotnych polega na:
przewidywaniu wystąpienia w pewnym okresie zmiany obecnej tendencji np. ze spadkowej na wzrostową
Zasadę predykcji nieobciążonej stosujemy wówczas, gdy:
predykcja ma charakter powtarzalny ( w małych odstępach czasu)
Zasada predykcji nazywana ekonomiczną to:
zasada minimalizacji oczekiwanej straty
Zasada predykcji nieobciążonej i wg największego prawdopodobieństwa dają takie same prognozy, gdy zmienna prognozowana ma rozkład
symetryczny
Zmienną losową Dt = Yt - YPt nazywamy:
błędem predykcji
Czysty błąd predykcji wyraża:
odchylenie zmiennej prognozowanej o prognozy opartej na modelu wolnym od błędów estymacji
Względny błąd predykcji określa:
jaki procent obliczonej prognozy wynosi średni błąd predykcji
Miernikiem dokładności predykcji przedziałowej jest:
wiarygodność predykcji
względna precyzja predykcji
precyzja predykcji
Wiarygodność predykcji przedziałowej oznacza, ze:
w długim ciągu predykcji około 100 x Yt procent prognoz przedziałowych będzie trafnych
Zwiększenie wiarygodności predykcji przedziałowej, przy stałym rozmiarze "próby", prowadzi do:
zwiększenia wartości miernika precyzji predykcji
Przez prognozę wygasłą rozumiemy prognozę obliczoną dla okresu, dla którego
jest znana prawdziwa wartość zmiennej

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.