Powtórzenie: Prognozowanie procesów ekonomicznych

Pytania z podręcznika "Prognozowanie ekonomiczne, teoria przykłady zadania"

Ekonomia, powtórzenie. 108 pytań.

Prognozowanie to:
przewidywanie przyszłości
Funkcja informacyjna polega na"
oswajaniu ludzi z nadchodzącymi zmianami, zmniejszaniu lęku przed przyszłością
Budowanie prognozy ekonomicznej jest tym bardziej uzasadnione, im:
wyższy jest stopień inercji prognozowanej zmiennej
krótszy jest horyzont czasowy
Do metod heurystycznych zaliczamy:
metody analogowe
metodę delficką
Do wielorównaniowych modeli ekonometrycznych zaliczamy
modele rekurencyjne
modele o równaniach współzależnych
modele proste
Podział prognoz na długo-, średnio-, krótkoterminowe i bezpośrednie uzyskujemy w oparciu o kryterium
horyzontu czasowego
Ze względu na cel (kryterium podziału) otrzymujemy prognozy:
badawcze, w tym ostrzegawcze
Prognozowanie to przewidywanie przyszłości:
racjonalne i naukowe
Prognoza to:
przewidywanie
uprzednia wiedza
Ogół zasad i metod wnioskowania o przyszłości na podstawie odpowiedniego modelu ekonometrycznego, opisującego pewien wycinek sfery zjawisk ekonomicznych to:
predykcja
Trzy podstawowe funkcje prognoz to:
preparacyjna, aktywizujaca i informacyjna
Stworzenie, dzięki prognozie, dodatkowych przesłanek w procesie podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych, to funkcja
preparacyjna
Jeżeli ogłoszenie prognozy powoduje podejmowanie działań sprzyjających realizacji prognozy korzystnej lub przeciwstawiających się realizacji prognozy niekorzystnej, to mamy do czynienia z funkcją:
aktywizującą
Prognoza: "w przyszłym roku chętnych na studia dzienne w AE będzie więcej niż w bieżącym roku" jest prognozą:
jakościową
Prognoza: "w przyszłym roku chętnych na studia dzienne w AE będzie więcej o 500 osó niż w bieżącym roku" jest prognozą:
ilościową
Prognoza: "w przyszłym roku przyjęcia na studia magisterskie w AE będą odbywać się na podstawie konkursu świadectw" jest prognozą:
jakościową
Wyprzedzenie czasowe prognozy (w stosunku do bieżącego okresu) jest równe realnemu wyprzedzeniu czasowemu prognozy wtedy i tylko wtedy, gdy:
opóżnienie w dopływie danych statystycznych jest równa zeru
Prognozy dopuszczalne otrzymujemy wtedy, gdy
realne wyprzedzenie czasowe prognozy nie przekracza długości horyzontu predykcji
Spodziewana wartość odchyleń rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od prognoz to:
ocena ex ante błędu
Wartość odchyleń rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz to:
błąd ex post

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.