Powtórzenie: międzynarodowe prawo handlowe porównawcze cz.3

część 3

Prawo, powtórzenie. 29 pytań.

czy prawdą jest, że spółka cicha występuje wyłączeni we Francji ?
nie, bo w RFN
czy prawdą jest że spółka cicha ma osobowość prawną ?
nie, jest to wyjątkowy rodzaj spółki
czy prawdą jest że w spółce cichej wspólnik cichy nie istnieje na zewnątrz ( o jego istnieniu nie wie nikt ? ) ?
tak
czy prawdą jest że wspólnika w spółce cichej nie można wyłączyć z zysku zaś ze strat można (chyba że umowa stanowi inaczej ) ?
tak
czy prawdą jest, że wspólnik w spółce cichej ma prawo do wglądu do ksiąg handlowych, bilansów oraz ma obowiązek uczestnictwa w pokryciu strat w przypadku upadłości spółki ?
tak
czy prawdą jest że wspólnik w spółce cichej jest znany osobom trzecim ?
nie
czy prawdą jest że w Polsce funkcjonowanie spółki cichej jest zakazane ?
nie, prawo nie odnosi się ani nie definiuje takiej formy spółki a wiec wszystko co nie jest zakazane jest dozwolone
czy prawda jest że wspólnik w spółce cichej w każdym przypadku uczestniczy w startach ?
nie
Czy prawdą jest że wspólnik w spółce cichej ma status prawny kupca ?
tak
Przez kogo zarządzana jest spółka jawna ?
przez wspólników łącznie, przez grupę wspólników, poszczególnych wspólników wraz z prokurentem
kim jest prokurent ?
prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
do zakresu działalności prokurenta należy : (zaznacz 4 odp)
prokurent jest uprawniony do tego, do czego uprawniają go przepisy; jak wynika z kodeksu cywilnego
prokurent może dokonywać wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
do czynności prawnych związanych jedynie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
zawieranie umów np o pracę z osobami trzecimi w imieniu spółki
czy prawdą jest że prokurę udziela się tylko w formie pisemnej i pod rygorem nieważności ?
tak
czy prawdą jest że wygaśnięcie prokury może nastąpić na skutek zrzeczenia się prokury przez prokurenta ?
tak
czy prawdą jest że w USA i Anglii wspólnik spółki zwykłej (general partership) jest uważany za przedstawiciela (agenta) spółki i pozostałych wspólników ?
tak
czy prawdą jest że w spółce komandytowej uprawnienia do zarządzania ma tylko wspólnik jawny czyli komplementariusz ?
tak
czy prawdą jest że komandytariusz w spółce komandytowej ma prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów handlowych ?
tak
czy prawdą jest że w Anglii w kampanii prywatnej występuje 1 dyrektor zaś w publicznej 2 ?
tak
czy prawdą jest że prawo RFN i prawo anglosaskie mocno podkreśla fakt że wejscie do organu zarządzającego w spółce powinno być uzależnione od posiadania akacji spółki ?
tak
czy prawdą jest że we Francji w S. A. istnieje możliwość opcjonalnego wyboru organu zarządzającego ?
tak

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.